Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 253k
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I - Wyroby medyczne ***I (debata)
 5.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Kontyngenty taryfowe na wino ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***II (głosowanie)
  
6.3.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I (głosowanie)
  
6.4.Wyroby medyczne ***I (głosowanie)
 7.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 8.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
8.1.Recykling statków ***I (głosowanie)
  
8.2.Europejska statystyka w dziedzinie demografii ***I (głosowanie)
  
8.3.Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (głosowanie)
  
8.4.Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu (głosowanie)
  
8.5.Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie (głosowanie)
  
8.6.Nowe podejście do edukacji (głosowanie)
  
8.7.Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją (głosowanie)
  
8.8.Bezpieczeństwo pacjentów (głosowanie)
  
8.9.Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)
 13.e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (debata)
 14.Chorwacki członek Trybunału Obrachunkowego (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Mobilność obywateli UE i systemy socjalne państw członkowskich (debata)
 17.Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (debata)
 18.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)
 19.Wiedza o morzu 2020 (debata)
 20.Przesunięcie środków
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Komisja Europejska (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Parlament Europejski (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Rada Europejska i Rada (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Komitet Regionów (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Końcowe roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisja Europejska: Ostateczne sprawozdanie finansowe 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju - rok budżetowy 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Agencja Praw Podstawowych (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Agencja Ochrony Środowiska (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejska Agencja Leków (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejska Fundacja Kształcenia (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejska Agencja Kolejowa (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejskie Kolegium Policyjne (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejska Agencja Chemikaliów (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Agencja Dostaw Euratomu (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ECON

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Wspólne przedsięwzięcie SESAR (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Wspólna inicjatywa technologiczna w dziedzinie wbudowanych systemów komputerowych (ARTEMIS) (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska - Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 - Rada Doradcza Europejskiej Inicjatywy w Dziedzinie Nanoelektroniki (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2013: stanowisko Rady z dnia 7 października 2013 r. (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 30/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/011 DK/Vestas z Danii) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/003 DE/First Solar z Niemiec) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/001 FI/Nokia Salo z Finlandii) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa unijnego dotyczącego opodatkowania dochodów z oszczędności i współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, CONT, REGI


3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek Rady w sprawie przeprowadzenia debaty w trybie pilnym (art. 142 Regulaminu):

- Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej niektóre dyrektywy w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Głos zabrał Carl Schlyter, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wniosku.

Wniosek o tryb pilny został odrzucony.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia w obszarze rybołówstwa i zdrowia zwierząt ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

Głos zabrał João Ferreira, w imieniu komisji PECH, w sprawie wniosku.

Wniosek o tryb pilny został odrzucony.

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2010/18/UE ze względu na zmianę statusu Majotty - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Głos zabrała Elisabeth Schroedter, w imieniu komisji EMPL, w sprawie wniosku.

Wniosek o tryb pilny został odrzucony.


4. Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I - Wyroby medyczne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A7-0327/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt i Peter Liese przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Edite Estrela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Nora Berra (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Rebecca Taylor w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête i Thomas Ulmer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast i Antigoni Papadopoulou.

Głos zabrali: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt i Peter Liese.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 22 października 2013 r. i pkt 6.4 protokołu z dnia 22 października 2013 r.


5. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (debata)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen przedstawiły swoje sprawozdania.

Głos zabrał Algimantas Rimkūnas (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Peter Šťastný (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Sven Giegold (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Csaba Őry (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Isabelle Durant (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Morten Messerschmidt (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Dominique Riquet w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO) i Jan Mulder (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann i Juan Andrés Naranjo Escobar.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 23 października 2013 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Kontyngenty taryfowe na wino ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wino [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0425)

Wystąpienia

Potito Salatto, po głosowaniu.


6.2. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2013)0426)


6.3. Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A7-0327/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0427)

Wystąpienia

Peter Liese (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

W drodze głosowania imiennego (559 głosów za, 14 głosów przeciw, 92 głosy wstrzymujące się) Parlament zatwierdził propozycję. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


6.4. Wyroby medyczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0428)

Wystąpienia

Peter Liese zgłosił dwie poprawki ustne do załącznika VII część III pkt 4.2 ust. 1 tiret trzecie oraz pkt 4.3 ust. 1 tiret drugie, a Dagmar Roth-Behrendt (sprawozdawczyni) sprzeciwiła się tej propozycji. Ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tych poprawek ustnych, dlatego nie zostały one przyjęte.

Dagmar Roth-Behrendt zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

W drodze głosowania imiennego (559 głosów za, 81 głosów przeciw, 50 głosów wstrzymujących się) Parlament zatwierdził propozycję. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Dimitar Stoyanov, w sprawie głosowania imiennego w sprawach proceduralnych.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

7. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godz. od 12.10 do 12.40 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia nagrody im. Sacharowa laureatce z 1990 r., Aung San Suu Kyi.


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

8. Głosowanie (ciąg dalszy)

8.1. Recykling statków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0429)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0429)

Wystąpienia

Carl Schlyter (sprawozdawca), po głosowaniu nad poprawką 121.


8.2. Europejska statystyka w dziedzinie demografii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0430)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0430)


8.3. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie [2013/2040(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Wystąpienia

Alexander Graf Lambsdorff, w sprawie krążących po sali wytycznych dotyczących głosowania, i Crescenzio Rivellini, który przypomniał, że każdy poseł ma prawo głosować zgodnie z własnymi przekonaniami.

Ashley Fox, który zwrócił się do Przewodniczącej, by skierowała wniosek do ponownego rozpatrzenia w komisji właściwej, zgodnie z art. 162 Regulaminu(Przewodnicząca zauważyła, że Przewodniczący Parlamentu zdecydował, iż może się odbyć głosowanie na posiedzeniu plenarnym), oraz Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch i Elmar Brok, w sprawie tego wniosku.

Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który zwrócił się o odesłanie do komisji zgodnie z art. 175 ust. 2 Regulaminu, oraz Martin Callanan i Hannes Swoboda, w sprawie tego wniosku.

W głosowaniu imiennym (351 za, 319 przeciw, 18 wstrzymało się) Parlament zatwierdził wniosek o odesłanie.

Mikael Gustafsson (przewodniczący komisji FEMM) i Edite Estrela (sprawozdawczyni), w sprawie decyzji o odesłaniu.


8.4. Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu [2013/2020(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0431)


8.5. Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie lokalnych władz i społeczeństwa obywatelskiego: zaangażowanie Europy we wspieranie zrównoważonego rozwoju [2012/2288(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0432)

Wystąpienia

Corina Creţu (sprawozdawczyni) zgłosiła poprawkę ustną po odniesieniu 27.; poprawka została przyjęta.


8.6. Nowe podejście do edukacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia do edukacji [2013/2041(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0433)


8.7. Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetowego funduszami przedakcesyjnymi Unii Europejskiej w obszarach systemów sądowych oraz walki z korupcją w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących [2011/2033(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0434)


8.8. Bezpieczeństwo pacjentów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji dla Rady na podstawie sprawozdań państw członkowskich dotyczących wdrażania zalecenia Rady (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną [2013/2022(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0435)


8.9. Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzających w błąd praktyk reklamowych [2013/2122(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Wystąpienia

Jacky Hénin, w sprawie wniosku o odesłanie sprawozdania Edite Estreli - A7-0306/2013.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Petera Liesego - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins i Anna Záborská

Sprawozdanie Charlesa Tannocka - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić i Diane Dodds

Sprawozdanie Coriny Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly i Anna Záborská

Sprawozdanie Kataríny Neveďalovej - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly i Anna Záborská

Sprawozdanie Moniki Luisy Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan i Nikola Vuljanić


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)

Sprawozdanie w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące przyszłych działań i inicjatyw (sprawozdanie końcowe) [2013/2107(INI)] - . Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Véronique Mathieu Houillon w imieniu grupy PPE, Rita Borsellino w imieniu grupy S&D, Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, Mario Borghezio niezrzeszony, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ewalda Stadlera, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet i Emine Bozkurt.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić i Antonio López-Istúriz White.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina i Andreas Mölzer.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Salvatore Iacolino.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 23 października 2013 r.


13. e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (debata)

Oświadczenie Rady: e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer i Antonio López-Istúriz White.

Głos zabrał Vytautas Leškevičius.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Klaus-Heiner Lehne i Juan Fernando López Aguilar, w imieniu Komisji Prawnej, w sprawie planu działania w dziedzinie e-Sprawiedliwości na lata 2014-2018 (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 23 października 2013 r.


14. Chorwacki członek Trybunału Obrachunkowego (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000100/2013), które skierowali Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender i Søren Bo Søndergaard, w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej, do Rady: Chorwacki członek Trybunału Obrachunkowego (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder i Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Ivona Stiera, rozwinęli pytanie.

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL i Dubravka Šuica.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Tonino Picula i Søren Bo Søndergaard.

Głos zabrał Vytautas Leškevičius.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


15. Skład Parlamentu

Anja Weisgerber i Franziska Katharina Brantner zostały wybrane na posłanki do Bundestagu ze skutkiem od 22 października 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdza wakat na ich stanowiskach, licząc od powyższej daty, i informuje o tym zainteresowany organ krajowy.


16. Mobilność obywateli UE i systemy socjalne państw członkowskich (debata)

Oświadczenie Komisji: Mobilność obywateli UE i systemy socjalne państw członkowskich (2013/2894(RSP))

László Andor (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage i William (The Earl of) Dartmouth, a także Danuta Jazłowiecka, która odniosła się do przepisów mających zastosowanie do procedury niebieskiej kartki (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka i Iliana Malinova Iotova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber i Ria Oomen-Ruijten.

Głos zabrał László Andor.

Debata została zamknięta.


17. Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček i Charalampos Angourakis.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pier Antonio Panzeri i Jacek Saryusz-Wolski, w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa: dążenie do wzmocnienia partnerstwa - stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdań za rok 2012 2013/2621(RSP) (B7-0484/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 23 października 2013 r.


18. Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Gabriel Mato Adrover w imieniu grupy PPE, Guido Milana w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Julie Girling w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Guidona Milanę, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij i Iliana Malinova Iotova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula i Dubravka Šuica.

Głos zabrali: Maria Damanaki i Alain Cadec.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 23 października 2013 r.


19. Wiedza o morzu 2020 (debata)

Sprawozdanie w sprawie wiedzy o morzu 2020: mapowanie dna morskiego w celu promowania zrównoważonego rybołówstwa [2013/2101(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D i Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Gesine Meissner i Erik Bánki.

Głos zabrały: Maria Damanaki i Maria do Céu Patrão Neves.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 23 października 2013 r.


20. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komitet Regionów poinformował Parlament Europejski o przesunięciach środków INF 1/2013, INF 2/2013 i INF 3/2013.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Europejska Służba Działań Zewnętrznych poinformowała Parlament Europejski o przesunięciu środków nr 1/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała Parlament Europejski o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 22/2013.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wnioski Komisji Europejskiej dotyczące przesunięcia środków DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) i DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Zgodnie z art. 50 rozporządzenia finansowego Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich poinformował Parlament Europejski o zmianie schematu organizacyjnego na rok 2013 (stanowiska kontrolne).


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 521.900/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.45.

Klaus Welle

László Surján

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności