Index 
Protokoll
PDF 240kWORD 213k
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I - Medicintekniska produkter ***I (debatt)
 5.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Tullkvoter för export av vin från Kosovo ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***II (omröstning)
  
6.3.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I (omröstning)
  
6.4.Medicintekniska produkter ***I (omröstning)
 7.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Återvinning av fartyg ***I (omröstning)
  
8.2.Europeisk befolkningsstatistik ***I (omröstning)
  
8.3.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (omröstning)
  
8.4.Mänskliga rättigheter i Sahelregionen (omröstning)
  
8.5.Lokala myndigheter och det civila samhället (omröstning)
  
8.6.En ny syn på utbildning (omröstning)
  
8.7.EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning (omröstning)
  
8.8.Patientsäkerhet (omröstning)
  
8.9.Vilseledande marknadsföringsmetoder (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (debatt)
 13.Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (debatt)
 14.Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.EU-medborgarnas rörlighet och medlemsstaternas välfärdssystem (debatt)
 17.Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (debatt)
 18.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)
 19.Kunskap i havsfrågor 2020 (debatt)
 20.Anslagsöverföringar
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska kommissionen (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europaparlamentet (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska rådet och rådet (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2012 - Domstolen (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2012 - Revisionsrätten (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2012 - Regionkommittén (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2012 - Europeiska ombudsmannen (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2012 - Datatillsynsmannen (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska utrikestjänsten (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Årsredovisning för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden - budgetåret 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska miljöbyrån (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska läkemedelsmyndigheten (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Eurojust (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska sjösäkerhetsbyrån (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska järnvägsbyrån (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska polisakademin (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Frontex (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska kemikaliemyndigheten (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europol (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska bankmyndigheten (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska institutet för innovation och teknik (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska stödkontoret för asylfrågor (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Internationella fusionsenergiorganisationen "ITER" (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Det gemensamma företaget Sesar (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Det gemensamma företaget "Clean sky" (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Det gemensamma företaget Artemis (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2012 - Europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2013 års allmänna budget : Rådets ståndpunkt av den 7 oktober 2013 (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till anslagsöverföring DEC 30/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/011 DK/Vestas från Danmark) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/001FI/Nokia från Finland) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om tillämpning vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy av unionslagstiftning om beskattning av inkomster från sparande och om administrativt samarbete i fråga om beskattning (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, CONT, REGI


3. Beslut om brådskande förfarande

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 142 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

Talare: Carl Schlyter, för utskottet ENVI, yttrade sig om denna begäran.

Det beslutades att brådskande förfarande inte skulle tillämpas.

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

Talare: João Ferreira, för utskottet PECH, yttrade sig om denna begäran.

Det beslutades att brådskande förfarande inte skulle tillämpas.

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Talare: Elisabeth Schroedter, för utskottet EMPL, yttrade sig om denna begäran.

Det beslutades att brådskande förfarande inte skulle tillämpas.


4. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I - Medicintekniska produkter ***I (debatt)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt och Peter Liese redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Edite Estrela (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Nora Berra (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Rebecca Taylor för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête och Thomas Ulmer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast och Antigoni Papadopoulou.

Talare: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt och Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 22.10.2013 och punkt 6.4 i protokollet av den 22.10.2013


5. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen redogjorde för betänkandena.

Talare: Algimantas Rimkūnas (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Peter Šťastný (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Sven Giegold (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Csaba Őry (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Reinhard Bütikofer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Isabelle Durant (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Georgios Stavrakakis (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Morten Messerschmidt (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Dominique Riquet för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO) och Jan Mulder (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann och Juan Andrés Naranjo Escobar.

Talare: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 23.10.2013

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Tullkvoter för export av vin från Kosovo ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin [COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0425)

Inlägg:

Potito Salatto yttrade sig efter omröstningen.


6.2. Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Kirgizistan [11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0334/2013)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2013)0426)


6.3. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0427)

Inlägg:

Peter Liese (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag genom omröstning med namnupprop (559 röster för, 14 röster emot, 92 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


6.4. Medicintekniska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0428)

Inlägg:

Peter Liese lade fram två muntliga ändringsförslag till bilaga VII avsnitt III, punkt 4.2, första stycket tredje strecksatsen och punkt 4.3, första stycket andra strecksatsen, och Dagmar Roth-Behrendt (föredragande) motsatte sig detta. Eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig beaktandet av dessa ändringsförslag beaktades de inte.

Dagmar Roth-Behrendt föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag genom omröstning med namnupprop (559 röster för, 81 röster emot, 40 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Dimitar Stoyanov yttrade sig om användningen av omröstning med namnupprop i samband med omröstningar avseende förfarandet.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

7. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.10 till 12.40 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Aung San Suu Kyi, lauréate en 1990.


ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

8. Omröstning (fortsättning)

8.1. Återvinning av fartyg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg [COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0429)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0429)

Inlägg:

Carl Schlyter (föredragande) yttrade sig efter omröstningen om ändringsförslag 121.


8.2. Europeisk befolkningsstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik [COM(2011)0903 - C7-0518/211 - 2011/0440(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0430)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0430)


8.3. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (omröstning)

Betänkande om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [2013/2040(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Edite Estrela (A7-0306/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Inlägg:

Alexander Graf Lambsdorff yttrade sig om de röstningsinstruktioner som cirkulerade i kammaren och Crescenzio Rivellini påminde om varje ledamots rätt att rösta fritt.

Ashley Fox begärde att talmannen skulle uppmana det behöriga utskottet att behandla ärendet på nytt, i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen (talmannen påpekade att parlamentets talman hade beslutat att omröstningen i kammaren kunde hållas), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch och Elmar Brok yttrade sig om denna begäran.

Ashley Fox för ECR-gruppen begärde att ärendet skulle återförvisas till utskottet i enlighet med artikel 175.2 i arbetsordningen, Martin Callanan och Hannes Swoboda yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran om återförvisning genom omröstning med namnupprop (351 röster för, 319 röster emot, 18 nedlagda röster).

Mikael Gustafsson (ordförande för utskottet FEMM) och Edite Estrela (föredragande) yttrade sig om beslutet om återförvisning.


8.4. Mänskliga rättigheter i Sahelregionen (omröstning)

Betänkande om människorättssituationen i Sahelregionen [2013/2020(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A7-0325/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0431)


8.5. Lokala myndigheter och det civila samhället (omröstning)

Betänkande om lokala myndigheter och det civila samhället: Europas engagemang till stöd för en hållbar utveckling [2012/2288(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Corina Creţu (A7-0296/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0432)

Inlägg:

Corina Creţu (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag efter beaktandeled 27, vilket beaktades.


8.6. En ny syn på utbildning (omröstning)

Betänkande om en ny syn på utbildning [2013/2041(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0433)


8.7. EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning (omröstning)

Betänkande om budgetförvaltning av EU:s föranslutningsmedel på områdena rättssystem och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer [2011/2033(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0434)


8.8. Patientsäkerhet (omröstning)

Betänkande om rapporten från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation (2009/C 151/01) om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner [2013/2022(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0435)


8.9. Vilseledande marknadsföringsmetoder (omröstning)

Betänkande om vilseledande marknadsföringsmetoder [2013/2122(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0436)

°
° ° °

Inlägg:

Jacky Hénin yttrade sig om återförvisningen av Edite Estrelas betänkande (A7-0306/2013).


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Peter Liese - A7-0327/2013
Marian Harkin, Jim Higgins och Anna Záborská

Betänkande Charles Tannock - A7-0325/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić och Diane Dodds

Betänkande Corina Creţu - A7-0296/2013
Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly och Anna Záborská

Betänkande Katarína Neveďalová - A7-0314/2013
Erminia Mazzoni, Claudette Abela Baldacchino, Marusya Lyubcheva, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Seán Kelly och Anna Záborská

Betänkande Monica Luisa Macovei - A7-0318/2013
Petru Constantin Luhan och Nikola Vuljanić


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (debatt)

Betänkande om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas (slutbetänkande) [2013/2107(INI)] - . Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

Salvatore Iacolino redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, Rita Borsellino för S&D-gruppen, Sonia Alfano för ALDE-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFD-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, Monica Luisa Macovei, Tanja Fajon, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, Ruža Tomašić, Slavi Binev, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Bill Newton Dunn, Carl Schlyter, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Véronique Mathieu Houillon, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Franz Obermayr, Hubert Pirker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ewald Stadler, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Ewald Stadler, Tadeusz Zwiefka, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Bruno Gollnisch, Georgios Papanikolaou, Emer Costello, Ivo Belet och Emine Bozkurt.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Roberta Angelilli, Antigoni Papadopoulou, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zdravka Bušić och Antonio López-Istúriz White.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Milan Zver, Sandra Petrović Jakovina och Andreas Mölzer.

Talare: Cecilia Malmström och Salvatore Iacolino.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 23.10.2013


13. Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (debatt)

Uttalande av rådet: Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (2013/2852(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Kinga Gál, Evelyn Regner, Georgios Papanikolaou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claude Moraes och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer och Antonio López-Istúriz White.

Talare: Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Klaus-Heiner Lehne och Juan Fernando López Aguilar, för utskottet för rättsliga frågor, om handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (2013/2852(RSP)) (B7-0465/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 23.10.2013


14. Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000100/2013) från Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender och Søren Bo Søndergaard, för budgetkontrollutskottet, till rådet: Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

Jan Mulder och Jens Geier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Ivo Stier, utvecklade frågan.

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, och Dubravka Šuica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Pierre Audy, Tonino Picula och Søren Bo Søndergaard.

Talare: Vytautas Leškevičius.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Parlamentets sammansättning

Anja Weisgerber och Franziska Katharina Brantner hade valts till ledamöter av tyska förbundsdagen med verkan från och med den 22 oktober 2013.

Parlamentet fastställde i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen att denna plats var vakant från och med det datumet, och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna därom.


16. EU-medborgarnas rörlighet och medlemsstaternas välfärdssystem (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU-medborgarnas rörlighet och medlemsstaternas välfärdssystem (2013/2894(RSP))

László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Edit Bauer, Birgit Sippel, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Nigel Farage och William (The Earl of) Dartmouth samt Danuta Jazłowiecka yttrade sig om reglerna för förfarandet med ”blått kort”(talmannen påminde om de gällande reglerna), Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Marian Harkin, Jean Lambert, Mara Bizzotto, Davor Ivo Stier, Ioan Enciu, Anne E. Jensen, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gaetano Cofferati, Danuta Jazłowiecka och Iliana Malinova Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Malika Benarab-Attou, Sari Essayah, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber och Ria Oomen-Ruijten.

Talare: László Andor.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (2013/2621(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček och Charalampos Angourakis.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Pier Antonio Panzeri och Jacek Saryusz-Wolski, för utskottet för utrikesfrågor, om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 23.10.2013


18. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Gabriel Mato Adrover för PPE-gruppen, Guido Milana för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Julie Girling för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij och Iliana Malinova Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula och Dubravka Šuica.

Talare: Maria Damanaki och Alain Cadec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 23.10.2013


19. Kunskap i havsfrågor 2020 (debatt)

Betänkande om kunskap i havsfrågor 2020: kartläggning av havsbottnarna för att främja ett hållbart fiske [2013/2101(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

Maria do Céu Patrão Neves redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Gesine Meissner och Erik Bánki.

Talare: Maria Damanaki och Maria do Céu Patrão Neves.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 23 oktober 2013


20. Anslagsöverföringar

Regionkommittén hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om anslagsöverföringarna INF 1/2013, INF 2/2013 och INF 3/2013.

Europeiska utrikestjänsten hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om anslagsöverföring nr 1/2013.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om godkännandet av anslagsöverföring DEC 22/2013.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) och DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Revisionsrätten hade i enlighet med artikel 50 i budgetförordningen underrättat Europaparlamentet om en ändring i organisationsschemat 2013 (kontrolltjänster).


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 521.900/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

László Surján

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy