Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
verwezen naar: ten principale BUDG, CONT
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2013.

- Gedelegeerde verordening houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))
verwezen naar: ten principale BUDG, CONT
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer, in coatings op de aansluiting van elektrische en elektronische onderdelen en printplaten en op verbindingen van elektrische draden, afschermingen en omhullingen van connectoren voor gebruik in a) magnetische velden binnen een straal van 1 m rond het isocentrum van de magneet in medische apparatuur voor magnetische-resonantiebeeldvorming, evenals voor patiëntmonitoren die binnen die straal moeten worden gebruikt, of b) magnetische velden binnen een afstand van 1 m van de buitenoppervlakken van cyclotronmagneten of magneten voor stralenbundeltransport en stralenbundelcontrole in deeltjestherapie (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, wat de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang betreft (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
verwezen naar: ten principale ITRE
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als legeringselement in lagers en slijtvlakken in medische apparatuur die aan ioniserende straling worden blootgesteld (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in fosforcoatings in röntgenbeeldversterkers tot en met 31 december 2019 en in reserveonderdelen voor röntgensystemen die vóór 1 januari 2020 in de EU in de handel zijn gebracht (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor loodacetaatmarker voor gebruik in stereotactische hoofdframes voor gebruik bij CT (computertomografie) en MRI en in positioneringssystemen voor gammastraling en deeltjestherapie (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als toepassing voor vacuümdichte verbindingen tussen aluminium en staal in röntgenbeeldversterkers (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer op printplaten, coatings op de aansluiting van elektrische en elektronische onderdelen en coatings op printplaten, soldeer voor het aansluiten van draden en kabels en soldeer voor het aansluiten van transducters en sensoren voor duurzaam gebruik bij een temperatuur van minder dan –20 °C onder normale bedrijfs- en opslagvoorwaarden (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in oppervlaktecoatings van pinconnecties waarvoor niet-magnetische connectoren nodig zijn voor duurzaam gebruik bij een temperatuur van minder dan -20°C onder normale bedrijfs- en opslagvoorwaarden (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer voor het aanbrengen van digitale cadmiumtelluride- en cadmiumzinktelluride-arraydetectoren op printplaten (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood en cadmium in metaalbindingen voor supergeleidende magnetische circuits in MRI-detectoren, SQUID-detectoren, NMR-detectoren (kernspinresonantie) of FTMS-detectoren (Fourier Transform Mass Spectrometer) C(2013)06810 - 2013/2912(DEA)
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in legeringen, als supergeleider of warmtegeleider, voor gebruik in koelkoppen van cryokoelers en/of in cryogeen gekoelde cryosondes en/of in cryogeen gekoelde potentiaalvereffeningssystemen, in medische hulpmiddelen (categorie 8) en/of in industriële meet- en regelapparatuur (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom in alkalidispensers voor fotokathoden in röntgenbeeldversterkers tot en met 31 december 2019 en in reserveonderdelen voor vóór 1 januari 2020 in de EU in de handel gebrachte röntgensystemen (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer op printplaten van detectoren en data-acquisitie-eenheden voor positronemissietomografen in apparatuur voor magnetische-resonantiebeeldvorming C(2013)06832 - 2013/2909(DEA)
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer op afgemonteerde printplaten voor gebruik in andere mobiele medische hulpmiddelen van de klassen IIa en IIb van Richtlijn 93/42/EEG dan draagbare defibrillatoren voor noodgevallen (C(2013)06835 2013/2910(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor 3,5 mg kwik per lamp in compacte fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet voor algemene verlichtingsdoeleinden < 30 W met een levensduur van ten minste 20 000 branduren (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood, cadmium en zeswaardig chroom in hergebruikte reserveonderdelen afkomstig uit vóór 22 juli 2014 in de handel gebrachte medische hulpmiddelen die worden hergebruikt bij vóór 22 juli 2021 in de handel gebrachte apparatuur van categorie 8, mits het hergebruik plaatsvindt in controleerbare, gesloten business-to-business inruilsystemen en het hergebruik van onderdelen kenbaar wordt gemaakt aan de consument (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als activator in het fluorescentiepoeder van gasontladingslampen bij gebruik als extracorporele-fotofereselampen met BSP-fosforen (BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 2013/2914(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid