Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург

5. Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (2013/2827(RSP))

Разискването се състоя на 9 октомври 2013 (точка 16 от протокола от 9.10.2013).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria и Hubert Pirker, от името на групата PPE, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, от името на групата ALDE, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes и Rita Borsellino, от името на групата S&D, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto и Rolandas Paksas, от името на групата EFD, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini и Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно миграционните потоци в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития в близост до Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 23.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност