Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

5. Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria και Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini και Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο και ειδικότερα τα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κοντά στη Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου