Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

6. Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (2013/2831(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino και Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης από την NSA 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Ψηφοφορία: σημείο 11.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου