Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg

6. Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA (2013/2831(RSP))

Rozprava sa konala 9. októbra 2013 (bod 19 zápisnice zo dňa 9.10.2013).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino a Hubert Pirker v mene skupiny PPE o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou USA (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes a Birgit Sippel v mene skupiny S&D o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania NSA 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou USA (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Hlasovanie: 23. októbra 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia