Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

7. Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Οκτωβρίου 2013) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Οκτωβρίου 2013) (2013/2625(RSP))

Οι Vytautas Leškevičius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual και Edit Herczog.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Μαριέττα Γιαννάκου, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell και Frank Engel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Vytautas Leškevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου