Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0322/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0322/2013

Συζήτηση :

PV 23/10/2013 - 8
CRE 23/10/2013 - 8

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.12
CRE 23/10/2013 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0447

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

8. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013 [2013/2134(INI)] Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Η Elisa Ferreira παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Vytautas Leškevičius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Catherine Trautmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Verónica Lope Fontagné (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Andreas Schwab (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marije Cornelissen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Άννυ Ποδηματά, Pablo Zalba Bidegain και Alfredo Pallone.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και Vytautas Leškevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου