Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0380(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0282/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0282/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

11.6. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0441)

Παρεμβάσεις

Lucas Hartong, πριν την ψηφοφορία, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, ο οποίος προτείνει προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 538, η οποία κρατείται, Dolores García-Hierro Caraballo, η οποία προτείνει προφορική τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 2, μετά το σημείο 18, η οποία κρατείται, Gabriel Mato Adrover και Alain Cadec (εισηγητής), ο οποίος παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εν λόγω προφορική τροπολογία, Guido Milana, ο οποίος αποσύρει την προφορική τροποποίηση του στην τροπολογία 189.

Ο Alain Cadec, πριν την ψηφοφορία επί της πρότασης της επιτροπής, ο οποίος ανακοινώνει τη πρόθεσή του για έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος αναβάλλεται εν αναμονή της έγκρισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου