Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2827(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0474/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

11.13. Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 και B7-0480/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0474/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 και B7-0480/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff και Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

- Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,

- Cristiana Muscardini.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0448)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0478/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου