Показалец 
Протокол
PDF 275kWORD 195k
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Промяна на дневния ред
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 5.Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (внесени предложения за резолюция)
 6.Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (внесени предложения за резолюция)
 7.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 октомври 2013 г.) (разискване)
 8.Европейски семестър за координация на икономическите политики (разискване)
 9.Промяна на дневния ред
 10.Състав на комисиите
 11.Време за гласуване
  11.1.Проект за общ бюджет на Европейския съюз – финансова 2014 година (гласуване)
  11.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (гласуване)
  11.3.Познания за морската среда 2020 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.4.Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I (гласуване)
  11.5.Търговия между Общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества ***I (гласуване)
  11.6.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)
  11.7.Прекурсори на наркотични вещества ***I (гласуване)
  11.8.Конференция относно изменението на климата (гласуване)
  11.9.Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)
  11.10.План за действие по отношение на електронното правосъдие за периода 2014-2018 г. (гласуване)
  11.11.Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (гласуване)
  11.12.Европейски семестър за координация на икономическите политики (гласуване)
  11.13.Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (гласуване)
  11.14.Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от Договора за ЕС) - Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (разискване)
 16.Положението на Малдивските острови (разискване)
 17.Задържане на активисти на Грийнпийс в Русия (разискване)
 18.Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение * (разискване)
 19.Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. ***I (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч


2. Промяна на дневния ред

Председателят съобщава, че вчера комисия BUDG е приела доклада относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2013 на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III – Комисия (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Докладчик: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Тя предлага този доклад да бъде включен във времето за гласуване в четвъртък, 24 октомври 2013 г., със следните срокове:

Срок за внасяне на изменения: днес - сряда, 23 октомври 2013 г., 12 ч.

гласуване: утре – четвъртък, 24 октомври 2013 г., 12 ч.

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който се противопоставя на това предложение и изисква провеждането на извънредно пленарно заседание в началото на ноември, така че Парламентът да може да гласува при пълна запознатост с намеренията на Съвета що се отнася до проектите на коригиращ бюджет № 6/2013 и 8/2013, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, с искане на пояснение от страна на Съвета преди гласуването, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, с искане най-късно до четвъртък действащото председателство на Съвета да направи изявление относно проекта на коригиращ бюджет № 8/2013, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, с искане на гаранции от страна на Съвета и на Комисията, и Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG).

Изказаха се: José Manuel Barroso (председател на Комисията), Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета), Guy Verhofstadt и Daniel Cohn-Bendit.

С електронно гласуване (119 „за“, 45 „против“, 8 „въздържал се“) Парламентът одобрява предложението на председателя.

След това Парламентът одобрява включването в дневния ред на разискване по въпроса.


3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 30 септември 2013 г.

- Делегиран регламент на Комисията относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 30 септември 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на приложениеIV към Директива2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои, покрития на изводи на електрически и електронни елементи и печатни платки, съединения на електрически проводници, екрани и затворени съединители, които се използват: а) в магнитни полета, разположени в сферата с радиус 1 m около изоцентъра на магнита в апаратура за магнитно-резонансна томография, включително измервателни уреди за състоянието на пациента, предназначени да бъдат използвани в тази сфера, или б) в магнитни полета на разстояние под 1 m от външните повърхности на циклотронни магнити, магнити за транспортиране на снопове частици и за управление на посоката на снопове частици, използвани при адронната терапия (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №347/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 14 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за употреба на олово в качеството на легиращ елемент в лагери и износващи се повърхности в медицинска апаратура, изложена на йонизиращо лъчение (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на кадмий във фосфорните покрития в усилвателите на рентгенови изображения до 31 декември 2019 г. и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020 г. (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на оловно-ацетатен маркер в стереотаксически рамки за глава, използвани при компютърна томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и при позициониращи системи на съоръжения за гама-терапия и адронна терапия (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложениеIV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово за осигуряване на вакуумно плътни свързвания между алуминий и стомана в усилвателите на рентгенови изображения (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за печатни платки, в покрития на изводи на електрически и електронни елементи и покрития на печатни платки, в припои за свързване на проводници и кабели, в припои за свързване на измервателни преобразователи и датчици, които се използват трайно при температури под –20 °C при нормални условия на работа и съхранение (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под –20 °C при съответните нормални условия на работа и съхранение (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за монтиране на цифрови матрични детектори от кадмиев телурид и кадмиев цинков телурид към печатни платки (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово и кадмий, свързани с метални връзки, създаващи магнитни вериги в детектори за магнитно-резонансни томографи (MRI), за квантови интерферометри със свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен резонанс (NMR), или за масспектрометри, използващи преобразувание на Фурие (FTMS) C(2013)06810 - 2013/2912(DEA)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в сплави, представляващи свръхпроводящи или топлопроводящи материали, използвани в студените глави на криогенни охладители, и/или в криогенно охлаждани студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи за еквипотенциално свързване, съответно в медицински апарати (категория 8) и/или в промишлени контролни и регулиращи прибори (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложениеIV към Директива2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на шествалентен хром в дозаторите на алкални метали, използвани за изработването на фотокатоди за усилватели на рентгенови изображения до 31 декември 2019г., както и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020г. (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за печатни платки за детектори и блокове за събиране на данни на позитронно-емисионни томографи, интегрирани в апаратура за магнитно-резонансна томография (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за наситени печатни платки, използвани в мобилни медицински апарати от класове IIa и IIб съгласно Директива 93/42/ЕИО, различни от преносимите дефибрилатори за спешна помощ (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на 3,5 mg живак/лампа в едноцокълни компактни луминесцентни лампи с общоосветително предназначение и мощност под 30 W, имащи експлоатационен срок равен на или по-голям от 20 000 часа (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива .../.../ЕС на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово, кадмий и шествалентен хром в повторно използвани резервни части, произхождащи от медицински апарати, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г. и вложени в изделия от категория 8, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г., при условие че повторната употреба се извършва в рамките на одитируеми междуфирмени системи със затворен цикъл за връщане на резервните части, както и че наличието на повторно използвани резервни части се обявява на потребителя (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово като активатор в луминесциращия прах на газоразрядни лампи, използвани като лампи за екстракорпорална фотофореза и съдържащи луминофори от BSP (BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2013 г.


4. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) и Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - срок: 22/01/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Директива на Комисията за изменение на приложения І, ІІ и ІІІ към Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - срок: 17/01/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на приложения І, ІІ и ІІІ към Директива 2003/37/EО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - срок: 17/01/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обогатени с хром дрожди, използвани за производството на хранителни добавки, и хромен (III) лактат трихидрат за влагане в храни (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - срок: 23/01/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - срок: 18/01/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - срок: 19/01/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AGRI (член 50 от Правилника за дейността)

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - срок: 23/11/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO


5. Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (2013/2827(RSP))

Разискването се състоя на 9 октомври 2013 (точка 16 от протокола от 9.10.2013).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria и Hubert Pirker, от името на групата PPE, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, от името на групата ALDE, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes и Rita Borsellino, от името на групата S&D, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto и Rolandas Paksas, от името на групата EFD, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini и Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно миграционните потоци в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития в близост до Лампедуза (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 23.10.2013.


6. Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (2013/2831(RSP))

Разискването се състоя на 9 октомври 2013 (точка 19 от протокола от 9.10.2013).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino и Hubert Pirker, от името на групата PPE, относно временното преустановяване на действието на Споразумението относно данните от SWIFT вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes и Birgit Sippel, от името на групата S&D, относно временното преустановяване на действието на Споразумението относно данните от SWIFT вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, относно временното преустановяване на Споразумението относно данните от SWIFT вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно преустановяването на Споразумението за изпращане на данни за финансови съобщения по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (Споразумение SWIFT) в резултат на наблюдение от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно преустановяването на Споразумението за изпращане на данни за финансови съобщения по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (Споразумение SWIFT) в резултат на наблюдение от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Гласуване: точка 11.14 от протокола от 23.10.2013.


7. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 октомври 2013 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 октомври 2013 г.) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Manfred Weber, Ивайло Калфин, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual и Edit Herczog.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell и Frank Engel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) и Vytautas Leškevičius.

Разискването приключи.


8. Европейски семестър за координация на икономическите политики (разискване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2013 г. [2013/2134(INI)] Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira представи доклада.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Catherine Trautmann (докладчик по становището на комисията BUDG), Verónica Lope Fontagné (докладчик по становището на комисията EMPL), Andreas Schwab (докладчик по становището на комисията IMCO), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията REGI), Marije Cornelissen (докладчик по становището на комисията FEMM), Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Syed Kamall, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain и Alfredo Pallone.

Изказаха се: Olli Rehn и Vytautas Leškevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 23.10.2013.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

9. Промяна на дневния ред

Изказа се Carl Schlyter, за да съобщи за технически проблем в електронната връзка с поставените на гласуване изменения в рамките на текущото време за гласуване.

°
° ° °

Изказа се Ashley Fox, с искане пленарното заседание утре да започне в 8.30 ч., вместо в 9 ч., за да може да бъде проведено разискването по доклада относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2013 на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III – Комисия (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Докладчик: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Парламентът изразява своето съгласие с искането.

Дневният ред бива променен по горепосочения начин.


10. Състав на комисиите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

комисия EMPL: Martin Kastler вече не е член на тази комисия

комисия ENVI: Martin Kastler

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Проект за общ бюджет на Европейския съюз – финансова 2014 година (гласуване)

- Проекти за изменения на бюджетните кредити от раздел III на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година по отношение на Комисията;

- Проекти за изменения на бюджетните кредити от раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година (Европейски парламент, Съвет, Съд на ЕС, Сметна палата, Европейски икономически и социален комитет, Комитет на регионите, Европейски Омбудсман и Европейски надзорен орган по защита на данните).

Според разпоредбите на договорите, за да бъдат приети, предложенията за изменения трябва да съберат гласовете на мнозинството от членовете на Европейския парламент

(Приетите предложения за изменения се намират в приложението „Приети текстове“)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания:
Преди гласуването, Anne E. Jensen (докладчик) с предложение за следните технически промени:

«Както всяка година, поради сложността на процедурата, има някои технически адаптации, които трябва да бъдат поставени на гласуване. Единственият референтен документ по отношение на сумите е DOC 6. В случай на изменения, обхващащи няколко бюджетни редове, гласуването се отнася до всички бюджетни редове.
1) Необходимо е да бъдат поправени грешки в четири изменения:

N°1083: по позиция 16 03 01 01 — Мултимедийни действия, сумата за плащанията е EUR 29 895 млн., а не 29 395 млн.

N°1234: относно органиграмата на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA): общият брой на длъжностите AST е 112, а не 110, от общо 5 постоянни служители и 344 временни служители, т.е. общият брой на длъжностите е 349, вместо 347.

N°1238: отнсоно създаването на Европейска агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), общият брой AD длъжности са 73 вместо 74, и следователно броят на общия персонал е 96 .

N°1063: относно нов бюджетен ред относно "Действително и желано състояние на икономическия потенциал на регионите извън гръцката столица Атина": това изменение се отнася до нови подготвителни действия, а не до пилотен проект.

2) Две изменения са приети под неправилни функции на МФР и следва да бъдат поправени както следва:

Le n°1153 "Подготвително действие - Електронна платформа за съседство " следва да бъде включено във функция 1, а не във функция 4.

Le n°1078 "Пилотен проект - Приложение за преносими устройства Вашето пътуване в Европа“ (YET) следва да бъде включено във функция 2, а не функция 3.

3) Две изменения по съществуващи пилотни проекти трябва да бъдат оттеглени и заменени с изменения за създаване на нови бюджетни редове за подготвителни действия:

N°1075 "Подготвително действие - Здравословен режим на хранене: ранни години и застаряване на населението";

N°1087 "Подготвително действие – Финансиране на рехабилитацията на жертвите на изтезания".

4) За да бъдат избегнати дублиранията, ще се наложат технически поправки за модификация на позоваванията в бюджетните линии на редица нови бюджетни редове (предимно пилотни проекти и подготвителни действия), предложени в нашите изменения.

И накрая, предложението на Парламента не взима под внимание писмото за изменение N°2/2014, прието на 16 октомври 2013 г. от Комисията, която ще бъде включена в помирителната процедура.

Призовавам Парламента да подкрепи тези предложения."

Председателят отбеляза, че няма възражения спрямо предложените модификации.

По време на гласуването, Derek Roland Clark, относно протичането на гласуването.

След гласуването:

- Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG) относно резултата от гласуването;

- Algimantas Rimkūnas (действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и на Съвета и изказа своето съгласие за свикването на помирителен комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.


11.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Monika Hohlmeier и Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0437)


11.3. Познания за морската среда 2020 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно познания за морската среда 2020 г.: подобряване на картографирането на морското дъно за целите на рибарството [2013/2101(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0438)


11.4. Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0439)

Изказвания

Niccolò Rinaldi (докладчик) предложи въз основа на член 57, параграф 2, от Правилника за дейността, връщане за повторно разглеждане в комисия на доклада.

С електронно гласуване (591 - гласа „за“ 17- гласа „против“, 71 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

Във връзка с това въпросът е отнесен за преразглеждане в компетентната комисия.


11.5. Търговия между Общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Franck Proust (A7-0167/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ET AMENDEMENTS

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0440)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0440)


11.6. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0441)

Изказвания

Lucas Hartong, преди гласуването, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher с устно предложение за изменение на изменение, което бе прието, Dolores García-Hierro Caraballo, с устно предложение за изменение на член 3, параграф 2, след точка 18, което бе прието, Gabriel Mato Adrover и Alain Cadec (докладчик), за да внесе уточнения относно това устно предложение за изменение , Guido Milana, pза да оттегли своето устно предложение за изменение на изменение 189.

Alain Cadec, преди гласуването, относно предложението на Комисията, за да съобщи за намерението й да започне преговори със Съвета.

Гласуването по законодателната резолюция се отлага в очакване на приемането на многогодишната финансова рамка.


11.7. Прекурсори на наркотични вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотични вещества [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0442)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0442)

Изказвания

Janez Potočnik (член на Комисията), след гласуването.


11.8. Конференция относно изменението на климата (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0482/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0443)


11.9. Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)

Доклад относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад) [2013/2107(INI)] - . Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0444)

Изказвания

Marc Tarabella, преди гласуването на изменение 32, Salvatore Iacolino (докладчик), преди гласуването на предложението за резолюция, за да направи устно предложение за изменение след съображение AШ, което беше прието, и Sonia Alfano, за да отдаде почит на жертвите на мафията и организираната престъпност.

Предвид късния час, председателят предлага на Парламента да се произнесе относно продължаването или отлагането на гласуванията.

Чрез електронно гласуване (379 „за“, 206 „против“, 26 „въздържали се“) Парламентът одобрява продължаването на гласуването.


11.10. План за действие по отношение на електронното правосъдие за периода 2014-2018 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0465/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0445)


11.11. Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0484/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0446)

Изказвания

Jacek Saryusz-Wolski, с две устни предложения за изменение на параграф 16, изменение 22 и параграф 40, които бяха приети.


11.12. Европейски семестър за координация на икономическите политики (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2013 г. [2013/2134(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0447)

Изказвания

След гласуването, Michael Cashman, който приветства председателя за провеждането на гласуванията и Edward McMillan-Scott, относно организацията на времето за гласуване.


11.13. Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (гласуване)

Разискването се състоя на 9 октомври 2013 (точка 16 от протокола от 9.10.2013).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 23 октомври 2013 (точка 5 от протокола от 23.10.2013).

Предложения за резолюция B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 и B7-0480/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0474/2013

(за замяна на B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 и B7-0480/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino и Roberta Angelilli, от името на групата PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes и Rita Borsellino, от името на групата S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff и Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL,

- Rolandas Paksas, от името на групата EFD,

- Cristiana Muscardini.

приема се (P7_TA(2013)0448)

(Предложението за резолюция B7-0478/2013 отпада.)


11.14. Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (гласуване)

Разискването се състоя на 9 октомври 2013 (точка 9 от протокола от 9.10.2013).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 23 октомври 2013 (точка 6 от протокола от 23.10.2013).

Предложения за резолюция B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 и B7-0481/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0467/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0468/2013

(за замяна на B7-0468/2013, B7-0471/2013 и B7-0472/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes и Birgit Sippel, от името на групата S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE,

- Jan Philipp Albrecht и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2013)0449)

Изказвания

Преди гласуването, Manfred Weber, от името на групата PPE, с искане, въз основа на член 177 от Правилника за дейността, за отлагане на гласуването, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, в подкрепа на това искане, и Alexander Graf Lambsdorff, против това искане.

С електронно гласуване (270 гласа „за“, 298 гласа „против“, 12 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

(Предложението за резолюция B7-0481/2013 отпада.)


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат утре.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


15. Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от Договора за ЕС) - Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от Договора за ЕС) (2013/2597(RSP))

Доклад относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност [2013/2081(INI)] Докладчик: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok представи доклада.

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Надежда Нейнски (докладчик по становището на комисията BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Charles Tannock и Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Adrian Severin, независим член на ЕП, и Michael Gahler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Маруся Любчева, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Моника Панайотова, Мария Габриел, Vytautas Landsbergis и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons и Ivo Vajgl.

Изказаха се: Catherine Ashton и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.4 от протокола от 24.10.2013.


16. Положението на Малдивските острови (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Малдивските острови (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, и Alexander Mirsky, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Phil Bennion, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, и Charles Tannock, от името на групата ECR.

Изказа се Vytautas Leškevičius.

Разискването приключи.


17. Задържане на активисти на Грийнпийс в Русия (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Задържане на активисти на Грийнпийс в Русия (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и Janez Potočnik (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от,Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman, относно казаното от предходния оратор, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen и Sandra Petrović Jakovina.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy и Ulrike Lunacek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Janez Potočnik и Vytautas Leškevičius.

Разискването приключи.


18. Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Докладчик: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Владимир Уручев и Phil Bennion.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Seán Kelly.

Изказаха се: Janez Potočnik и Thomas Ulmer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 24.10.2013.


19. Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Докладчик: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Daciana Octavia Sârbu (докладчик по становището на комисията AGRI), Richard Seeber, от името на групата PPE, Mario Pirillo, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Roger Helmer, от името на групата EFD, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Christa Klaß, Маруся Любчева, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Изказаха се: Janez Potočnik и Gaston Franco.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 24.10.2013.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 521.900/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.50 ч

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност