Seznam 
Zápis
PDF 235kWORD 216k
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (předložené návrhy usnesení)
 6.Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (předložené návrhy usnesení)
 7.Přípravy na zasedání Evropské rady (24.–25. října 2013) (rozprava)
 8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (rozprava)
 9.Změna pořadu jednání
 10.Členství ve výborech
 11.Hlasování
  
11.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2014 (hlasování)
  
11.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly (hlasování)
  
11.3.Znalosti v námořní oblasti 2020 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.4.Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I (hlasování)
  
11.5.Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I (hlasování)
  
11.6.Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)
  
11.7.Prekursory drog ***I (hlasování)
  
11.8.Konference o změně klimatu (hlasování)
  
11.9.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (hlasování)
  
11.10.e-justice, akční plán na období 2014–2018 (hlasování)
  
11.11.Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (hlasování)
  
11.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (hlasování)
  
11.13.Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (hlasování)
  
11.14.Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Výroční zpráva Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012 (rozprava)
 16.Situace na Maledivách (rozprava)
 17.Zadržování aktivistů organizace Greenpeace v Rusku (rozprava)
 18.Ochrana před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření * (rozprava)
 19.Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 ***I (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 23. ŘÍJNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Změna pořadu jednání

Předsedající oznámila, že výbor BUDG včera přijal zprávu o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Zpravodaj Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Navrhla, aby se o zprávě hlasovalo ve čtvrtek 24. října 2013, přičemž jsou stanoveny tyto lhůty:

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: dnes, ve středu 23. října 2013, 12:00

hlasování: zítra, 24. října 2013, 12:00.

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, který se vyslovil proti tomuto návrhu a požádal o uspořádání mimořádného plenárního zasedání na začátku listopadu, aby Parlament mohl hlasovat se znalostí záměrů Rady, pokud jde o návrhy opravných rozpočtů č. 6/2013 a 8/2013, Hannes Swoboda za skupinu S&D s žádostí, aby Rada před hlasováním objasnila svůj postoj, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE s žádostí, aby úřadující předsednictví Rady učinilo nejpozději ve čtvrtek prohlášení o návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která požádala Radu a Komisi o záruky, a Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG).

Vystoupili: José Manuel Barroso (předseda Komise), Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady), Guy Verhofstadt a Daniel Cohn-Bendit.

Parlament schválil návrh předsedající EH (119 pro, 45 proti, 8 se zdrželo).

Parlament poté schválil, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o této otázce.


3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

předáno věcně příslušný výbor: BUDG, CONT

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 30. září 2013.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

předáno věcně příslušný výbor: BUDG, CONT

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 30. září 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách, v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástek a desek tištěných spojů, spojích elektrických vodičů, konektorech stínění a chráněných konektorech používaných a) v magnetickém poli v okruhu 1 m od isocentra magnetu, který je součástí vybavení pro snímkování pomocí magnetické resonance pro lékařské účely, včetně monitorů pacienta navržených tak, aby mohly být v tomto okruhu používány, nebo b) v magnetickém poli v okruhu 1 m od vnějšího povrchu cyklotronových magnetů a magnetů používaných v nukleární medicíně k přenosu a směrování svazku paprsků (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 14. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v ložiskách a třecích plochách zdravotnického vybavení vystaveného ionizujícímu záření (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a náhradní díly pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020 (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro marker z octanu olovnatého používaný do stereotaktických rámů pro fixaci hlavy používaných v počítačové tomografii (CT) a magnetické rezonanci (MRI) a v lokalizačních systémech ozařovačů pro gamaterapii a vybavení pro nukleární medicínu (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova umožňujícího vakuově těsné spoje hliníku a oceli v rentgenových zesilovačích obrazu (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na deskách tištěných spojů, v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástí a potahů desek tištěných spojů, v pájkách ke spojování vodičů a kabelů, v pájkách ke spojování snímačů a čidel, které se za normálních a skladovacích podmínek trvale používají při teplotách nižších než –20 °C (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v povrchových povlacích systémů kolíkových konektorů vyžadujících nemagnetické konektory, které jsou za normálních a skladovacích podmínek trvale používány při teplotách nižších než –20 °C (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných k montáži digitálních detektorů z teluridu kadmia a z teluridu kadmia-zinku na desky tištěných spojů (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo a kadmium v kovovém pojivu supravodivých materiálů v přístrojích magnetické rezonance (MRI), detektorech supravodivého kvantového interferenčního zařízení (SQUID), nukleární magnetické resonance (NMR) nebo hmotnostních spektrometrů s Fourierovou transformací (FTMS) (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo jako supravodič a tepelný vodič ve slitinách používaných v mrazících hlavách kryogenního chladiče a/nebo kryogenně chlazených mrazících sondách a/nebo kryogenně chlazených systémech ekvipotenciálního pospojování ve zdravotnických prostředcích (kategorie 8) a/nebo v průmyslových přístrojích pro monitorování a kontrolu (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom v alkalických dávkovačích používaných k výrobě fotokatod zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a v náhradních dílech pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020 (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na deskách tištěných spojů řídících jednotek a jednotek pro získávání dat pozitronové emisní tomografie (PET), které jsou začleněné do vybavení pro magnetickou rezonanci (MRI) (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na osazených deskách plošných spojů používaných do jiných mobilních zdravotnických prostředků třídy IIa a IIb podle směrnice 93/42/EHS než přenosných pohotovostních defibrilátorů (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v množství 3,5 mg na jednu zářivku v jednopaticových kompaktních zářivkách pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20 000 h nebo vyšší (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium a šestimocný chrom obsažený v opětovně používaných náhradních dílech, získaných ze zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014 a používaných v kategorii 8 zařízení uvedeného na trh před 22. červencem 2021 za podmínky, že se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a že spotřebitel je o opětovném použití dílů informován (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku do výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory BSP (BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2013.


4. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - lhůta: 22/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - lhůta: 17/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - lhůta: 17/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o kvasnice obohacené chromem používané pro výrobu doplňků stravy a o mléčnan chromitý přidávaný do potravin (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - lhůta: 23/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - lhůta: 18/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - lhůta: 19/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - lhůta: 23/11/2013)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO


5. Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP))

Rozprava se konala dne 9. října 2013 (bod 16 zápisu ze dne 9.10.2013).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria a Hubert Pirker za skupinu PPE o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder za skupinu ALDE o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes a Rita Borsellino za skupinu S&D o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto a Rolandas Paksas za skupinu EFD o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini a Cristiana Muscardini za skupinu ECR o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa(2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 23.10.2013


6. Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (2013/2831(RSP))

Rozprava se konala dne 9. října 2013 (bod 19 zápisu ze dne 9.10.2013).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino a Hubert Pirker za skupinu PPE o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného americkou Agenturou pro národní bezpečnost(2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes a Birgit Sippel za skupinu S&D o pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování Národní bezpečnostní agenturou (NSA) 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného Národní bezpečnostní agenturou (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného americkou Agenturou pro národní bezpečnost (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného Národní bezpečnostní agenturou (2013/2831(RSP))) (B7-0481/2013).

Hlasování: bod 11.14 zápisu ze dne 23.10.2013


7. Přípravy na zasedání Evropské rady (24.–25. října 2013) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Přípravy na zasedání Evropské rady (24.–25. října 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Laurence J.A.J. Stassen nezařazená, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual a Edit Herczog.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell a Frank Engel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Olli Rehn (místopředseda Komise) a Vytautas Leškevičius.

Rozprava skončila.


8. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2013 [2013/2134(INI)] Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira uvedla zprávu.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (místopředseda Komise).

Vystoupili: Catherine Trautmann (navrhovatelka výboru BUDG), Verónica Lope Fontagné (navrhovatelka výboru EMPL), Andreas Schwab (navrhovatel výboru IMCO), Tamás Deutsch (navrhovatel výboru REGI), Marije Cornelissen (navrhovatelka výboru FEMM), Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Syed Kamall za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Auke Zijlstra nezařazený, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain a Alfredo Pallone.

Vystoupili: Olli Rehn a Vytautas Leškevičius.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.12 zápisu ze dne 23.10.2013


PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

9. Změna pořadu jednání

Vystoupil Carl Schlyter, aby upozornil na technický problém týkající se elektronického odkazu na pozměňovací návrhy, o kterých se má na dnešním zasedání hlasovat.

°
° ° °

Vystoupil Ashley Fox s žádostí, aby zítřejší denní zasedání začalo v 8:30 namísto v 9:00, a mohla se tak konat rozprava o zprávě o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Zpravodaj Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlament žádost schválil.

Pořad jednání je tímto změněn.


10. Členství ve výborech

Předsedkyně obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

výbor EMPL: Martin Kastler již není členem tohoto výboru

výbor ENVI: Martin Kastler

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2014 (hlasování)

- Návrhy změn k prostředkům oddílu III souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2014, pokud jde o Komisi;

- Návrhy změn k prostředkům oddílů I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, pokud jde o Evropský parlament, Rada, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora ochrany údajů.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou všech členů Evropského parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům )
(
výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupení:
Anne E. Jensen (zpravodajka) navrhla před hlasováním následující technické úpravy:

„S ohledem na složitost postupu je jako každý rok třeba hlasovat o některých technických úpravách. Dokument DOC 6 je jediným referenčním dokumentem, pokud jde o částky. V případě pozměňovacích návrhů, které se týkají několika rozpočtových položek, hlasování odkazuje na všechny položky, kterých se tyto pozměňovací návrhy týkají.

1) Čtyři pozměňovací návrhy je třeba opravit takto:

č. 1083: v položce 16 03 01 01 „Opatření v multimediální oblasti“ je výše prostředků na platby 29 895 000 eur, a nikoli 29 395 000 eur.

č. 1234 týkající se plánu pracovních míst Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA): celkový počet míst kategorie AST je 112 (nikoli 110) z celkového počtu 5 stálých a 344 dočasných zaměstnanců, čímž se celkový počet míst zvyšuje na 349 namísto 347.

č. 1238 týkající se plánu pracovních míst Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER): celkový počet míst kategorie AD je 73, nikoli 74, což celkem představuje 96 míst.

č. 1063 k nové položce „Skutečný a odhadovaný ekonomický potenciál řeckých regionů mimo region hlavního města Atén“: tento pozměňovací návrh se týká nové přípravné akce, a nikoli pilotního projektu.

2) Dva pozměňovací návrhy byly přijaty pod nesprávnými okruhy VFR a je třeba je změnit takto:

č. 1153 „Přípravná akce – Elektronická platforma pro sousedství“ má být zařazena do okruhu 1a, nikoli do okruhu 4.

č. 1078 „Pilotní projekt – „Aplikace Your Europe Travel (YET) pro mobilní zařízení“ má být zařazen do okruhu 2, nikoli do okruhu 3.

3) Dva následující pozměňovací návrhy, které se týkají existujících pilotních projektů, jsou vzaty zpět a nahrazeny pozměňovacími návrhy, kterými se vytváří nové rozpočtové položky pro přípravné akce:

č. 1075 „Přípravná akce – Zdravá výživa: raný věk a stárnoucí populace“;

č. 1087 „Přípravná akce – Financování rehabilitace obětí mučení“.

4) Aby se zabránilo překrývání, bude třeba provést technické opravy a změnit tak referenční údaje rozpočtových položek u některých nových položek (zejména pilotní projekty a přípravné akce), které jsou v našich pozměňovacích návrzích navrženy.

Postoj Parlamentu nezohledňuje návrh na změnu č. 2/2014, který Komise přijala dne 16. října 2013 a který bude zahrnut do dohodovacího řízení.

Vyzývám plénum, aby tyto návrhy podpořilo.“

Předsedající konstatovala, že proti navrženým úpravám nebyla vznesena námitka.

Během hlasování Derek Roland Clark k průběhu hlasování.

Po hlasování:

- Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG) k výsledku hlasování;

- Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady) vzal na vědomí rozdílné postoje Parlamentu a Rady a vyslovil souhlas se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.


11.2. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0437)


11.3. Znalosti v námořní oblasti 2020 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva na téma znalosti v námořní oblasti 2020: mapování mořského dna pro podporu trvale udržitelného rybolovu [2013/2101(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0438)


11.4. Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0439)

Vystoupení

Niccolò Rinaldi (zpravodaj) navrhl na základě čl. 57 odst. 2 jednacího řádu vrácení zprávy výboru.

Parlament žádost schválil EH (591 pro, 17 proti, 71 zdržení se).

Věc je tudíž postoupena věcně příslušnému výboru k opětovnému projednání.


11.5. Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Franck Proust (A7-0167/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0440)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0440)


11.6. Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0441)

Vystoupení

Lucas Hartong před hlasováním, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pn. 538, který byl vzat v potaz, Dolores García-Hierro Caraballo, aby předložila ústní pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 2, který se vkládá za bod 18 a který byl vzat v potaz, Gabriel Mato Adrover a Alain Cadec (zpravodaj), aby upřesnil tento pozměňovací návrhl, Guido Milana, aby stáhl svůj ústní pozměňovací návrh k pn. 189.

Alain Cadec před hlasováním o návrhu Komise, aby uvedl, že má v úmyslu začít vyjednávat s Radou.

Hlasování o legislativním usnesení je odloženo, dokud nebude přijat víceletý finanční rámec.


11.7. Prekursory drog ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0442)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0442)

Vystoupení

Janez Potočnik (člen Komise) po hlasování.


11.8. Konference o změně klimatu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0482/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0443)


11.9. Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (hlasování)

Zpráva o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (konečná zpráva) [2013/2107(INI)] - . Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0444)

Vystoupení

Marc Tarabella před hlasováním o pn. 32, Salvatore Iacolino (zpravodaj) před hlasováním o návrhu usnesení, aby předložil ústní pozměňovací návrh, který se vkládá za bod odůvodnění AY a který byl vzat v potaz, a Sonia Alfano, aby uctila památku obětí mafie a organizovaného zločinu.

S ohledem na pokročilou hodinu vyzvala předsedající plénum, aby se vyjádřilo k pokračování nebo odložení hlasování.

Parlament schváli pokračování hlasování EH (379 pro, 206 proti, 26 zdržení se).


11.10. e-justice, akční plán na období 2014–2018 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0465/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0445)


11.11. Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0484/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0446)

Vystoupení

Jacek Saryusz-Wolski, aby předložil dva ústní pozměňovací návrhy k bodu 16, pn. 22 a bodu 40, které byly vzaty v potaz.


11.12. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2013 [2013/2134(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0447)

Vystoupení

Po hlasování Michael Cashman, aby poblahopřál předsedající ke způsobu, jakým hlasování vede, a Edward McMillan-Scott k organizaci hlasování.


11.13. Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (hlasování)

Rozprava se konala dne 9. října 2013 (bod 16 zápisu ze dne 9.10.2013).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 23. října 2013 (bod 5 zápisu ze dne 23.10.2013).

Návrhy usnesení B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 a B7-0480/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0474/2013

(nahrazující B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 a B7-0480/2013):

předložen těmito poslanci:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino a Roberta Angelilli za skupinu PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes a Rita Borsellino za skupinu S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff a Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,

- Rolandas Paksas za skupinu EFD,

- Cristiana Muscardini.

přijat (P7_TA(2013)0448)

(Návrh usnesení B7-0478/2013 se nebere v potaz.)


11.14. Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (hlasování)

Rozprava se konala dne 9. října 2013 (bod 9 zápisu ze dne 9.10.2013).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 23. října 2013 (bod 6 zápisu ze dne 23.10.2013).

Návrhy usnesení B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 a B7-0481/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ B7-0467/2013

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0468/2013

(nahrazující B7-0468/2013, B7-0471/2013 a B7-0472/2013):

předložen těmito poslanci:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes a Birgit Sippel za skupinu S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez a Ivo Vajgl za skupinu ALDE,

- Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE.

přijat (P7_TA(2013)0449)

Vystoupení

Před hlasováním Manfred Weber za skupinu PPE s žádostí, aby bylo hlasování na základě článku 177 jednacího řádu odloženo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ve prospěch žádosti a Alexander Graf Lambsdorff proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (270 pro, 298 proti, 12 zdržení se).

(Návrh usnesení B7-0481/2013 se nebere v potaz.)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat zítra.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Výroční zpráva Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012 (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (2013/2597(RSP))

Zpráva o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice [2013/2081(INI)] Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok uvedl zprávu.

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Nadezhda Neynsky (navrhovatelka výboru BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Charles Tannock a Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Adrian Severin nezařazený, a Michael Gahler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis a Alojz Peterle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons a Ivo Vajgl.

Vystoupili: Catherine Ashton a Elmar Brok.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.4 zápisu ze dne 24.10.2013


16. Situace na Maledivách (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Maledivách (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, a Alexander Mirsky za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Vystoupili: Phil Bennion za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, a Charles Tannock za skupinu ECR.

Vystoupil Vytautas Leškevičius.

Rozprava skončila.


17. Zadržování aktivistů organizace Greenpeace v Rusku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zadržování aktivistů organizace Greenpeace v Rusku (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Janez Potočnik (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Daniël van der Stoep nezařazený, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman k výrokům, které pronesl posledně jmenovaný poslanec, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen a Sandra Petrović Jakovina.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy a Ulrike Lunacek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Janez Potočnik a Vytautas Leškevičius.

Rozprava skončila.


18. Ochrana před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Zpravodaj: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer uvedl zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu za skupinu S&D, Vladko Todorov Panayotov za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Vladimir Urutchev a Phil Bennion.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Seán Kelly.

Vystoupili: Janez Potočnik a Thomas Ulmer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 24.10.2013


19. Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Zpravodaj: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco uvedl zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Daciana Octavia Sârbu (navrhovatelka výboru AGRI), Richard Seeber za skupinu PPE, Mario Pirillo za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Roger Helmer za skupinu EFD, Franco Bonanini nezařazený, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vystoupili: Janez Potočnik a Gaston Franco.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 24.10.2013


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 521.900/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 20:50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí