Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 235kWORD 145k
Keskiviikko 23. lokakuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
 8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 9.Esityslistan muuttaminen
 10.Valiokuntien kokoonpano
 11.Äänestykset
  
11.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2014 (äänestys)
  
11.2.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (äänestys)
  
11.3.Meriosaaminen 2020 -aloite (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
11.4.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
11.5.Yhteisön ja kolmansien maiden välinen huumausaineiden lähtöaineiden kauppa ***I (äänestys)
  
11.6.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)
  
11.7.Huumausaineiden lähtöaineet ***I (äänestys)
  
11.8.Ilmastokokous (äänestys)
  
11.9.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (äänestys)
  
11.10.Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (äänestys)
  
11.11.Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (äänestys)
  
11.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (äänestys)
  
11.13.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (äänestys)
  
11.14.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (keskustelu)
 16.Malediivien tilanne (keskustelu)
 17.Greenpeace-aktivistien vangitseminen Venäjällä (keskustelu)
 18.Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat * (keskustelu)
 19.Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 ***I (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ilmoitti, että budjettivaliokunta hyväksyi eilen mietinnön neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Puhemies ehdotti, että tästä mietinnöstä äänestetään torstaina 24. lokakuuta 2013, jolloin määräajat ovat seuraavat:

tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: tänään keskiviikkona 23. lokakuuta 2013 klo 12

äänestys: huomenna torstaina 24. lokakuuta 2013 klo 12.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Daniel Cohn-Bendit, joka vastusti ehdotusta ja pyysi, että marraskuun alussa järjestetään ylimääräinen täysistunto, jotta parlamentti voi äänestää asiasta sen jälkeen, kun tiedetään neuvoston aikomukset lisätalousarvioiden nro 6/2013 ja 8/2013 suhteen, S&D-ryhmän puolesta Hannes Swoboda, joka pyysi neuvostolta selvennystä asiaan ennen äänestystä, ALDE-ryhmän puolesta Guy Verhofstadt, joka pyysi, että neuvoston puheenjohtaja antaa viimeistään torstaina julkilausuman lisätalousarvioesityksestä nro 8/2013, GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka vaati neuvostolta ja komissiolta takuita, sekä Alain Lamassoure (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja).

Puheenvuorot: José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja), Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja), Guy Verhofstadt ja Daniel Cohn-Bendit.

Parlamentti hyväksyi puhemiehen ehdotuksen koneäänestyksessä (119 puolesta, 45 vastaan, 8 tyhjää).

Tämän jälkeen parlamentti antoi hyväksyntänsä sille, että asiaa koskeva keskustelu otetaan esityslistalle.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2013.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyä sellaisissa juotteissa, sähkö- ja elektroniikkakomponenttien ja painettujen piirilevyjen liitäntöjen pinnoitteissa sekä sähköjohtojen, suojien ja suljettujen liittimien liitoksissa, joita käytetään a) magneettikentissä 1 metrin säteellä lääkinnällisten magneettikuvauslaitteiden magneetin isosentristä, mukaan luettuna kyseisellä alueella käytettäväksi tarkoitetut potilasvalvontalaitteet, sekä b) magneettikentissä 1 metrin sisällä syklotronimagneettien ja keilansiirrossa ja keilan suuntauksen ohjauksessa hiukkashoidossa käytettävien magneettien ulkopinnoista, koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu asetus Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ITRE
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse lyijylle seosaineena ionisoivalle säteilylle altistuvien lääkinnällisten laitteiden laakereissa ja kulutuspinnoilla myönnettävästä poikkeuksesta (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kadmiumia röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka sekä ennen 1 päivää tammikuuta 2020 EU:n markkinoille saatetuissa röntgenjärjestelmien varaosissa koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyasetaattimarkkeria CT (tietokonetomografia)- ja MRI-kuvauksen stereotaktisissa pääkehyksissä ja gammasäde- ja hiukkashoitolaitteiden asettelujärjestelmissä koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen alumiinin ja teräksen liitosten ilmatiiviyden röntgenlaitteiden kuvanvahvistimissa mahdollistavaa lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyä sellaisten painettujen piirilevyjen juotoksissa, sähkö- ja elektroniikkakomponenttien liitäntöjen pinnoitteissa ja painettujen piirilevyjen pinnoitteissa, johtojen ja kaapeleiden sidosjuotteissa sekä anturien ja sensorien sidosjuotteissa, joita käytetään jatkuvasti alle -20 °C lämpötilassa tavanomaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyä sellaisten nastaliitinjärjestelmien pinnoitteissa, joissa on käytettävä ei-magneettisia liittimiä ja joita käytetään jatkuvasti alle -20 °C lämpötilassa tavanomaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06803 - 2013/2907(DEA)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä juotoksissa, joita käytetään digitaalisten kadmiumtelluridi- ja kadmiumsinkkitelluridi-ilmaisimien liittämiseen piirilevyihin (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä ja kadmiumia metallisidoksissa, jotka luovat suprajohtavia magneettipiirejä MRI-, SQUID-, NMR- (ydinmagneettiresonanssi) tai FTMS- (Fourier-muunnos-massaspektrometri) laitteissa (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä suprajohteena tai lämpöjohteena seoksissa, joita käytetään kryojäähdyttimien kylmissä päissä ja/tai kryojäähdytetyissä kryomittapäissä ja/tai kryojäähdytetyissä potentiaalintasausjärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa (luokka 8) ja/tai teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteissa (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kuudenarvoista kromia alkaliannostelijoissa, joita käytetään valokatodien valmistamiseen röntgenlaitteiden kuvanvahvistimissa, 31 päivään joulukuuta 2019 saakka, ja röntgenjärjestelmien varaosissa, jotka saatetaan EU:n markkinoille ennen 1 päivää tammikuuta 2020 (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä sellaisten piirilevyjen juotoksissa, joita käytetään magneettiresonanssikuvauslaitteisiin integroitujen positroniemissiotomografien ilmaisimissa ja tiedonkeruuyksiköissä (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä sellaisten komponentteja sisältävien piirilevyjen juotoksissa, joita käytetään direktiivin 93/42/ETY II a ja II b luokan muissa siirrettävissä lääkinnällisissä laitteissa kuin kannettavissa ensiapudefibrillaattoreissa (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse elohopean 3,5 mg:n enimmäismäärää lamppua kohden yleiskäyttöön tarkoitetuissa yksikantaisissa pienloistelampuissa < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20 000 tuntia, koskevan poikkeuksen myöntämisestä (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä, kadmiumia ja kuudenarvoista kromia uudelleen käytettävissä varaosissa, jotka otetaan talteen ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatetuista lääkinnällisistä laitteista ja joita käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2021 markkinoille saatettavissa luokan 8 laitteissa edellyttäen, että uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja että osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyä aktivaattorina valaisevassa jauheessa valoaineita (BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään kehonulkoisiin fotofereesihoitoihin, sisältäviä sovelluksia koskevan poikkeuksen osalta (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan ENVI
Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2013.


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta sekä komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro VI) osalta (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - määräaika: 22/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - määräaika: 17/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - määräaika: 17/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ravintolisien valmistuksessa käytettävästä kromilla rikastetusta hiivasta ja elintarvikkeisiin lisätystä kromi(III)laktaatti trihydraatista (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - määräaika: 23/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteiden II ja III muuttamisesta (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - määräaika: 18/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - määräaika: 19/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - määräaika: 23/11/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.


5. Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP))

Keskustelu käytiin 9. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 9.10.2013, kohta 16).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria ja Hubert Pirker PPE-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013)

- Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013)

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ja Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013)

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013)

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini ja Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.13


6. SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (2013/2831(RSP))

Keskustelu käytiin 9. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 9.10.2013, kohta 19).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ja Hubert Pirker PPE-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston harjoittaman seurannan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013)

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0468/2013)

- Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013)

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston harjoittaman valvonnan vuoksi(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013)

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.14


7. Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual ja Edit Herczog.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell ja Frank Engel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ja Vytautas Leškevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano [2013/2134(INI)] Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Catherine Trautmann (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Verónica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marije Cornelissen (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain ja Alfredo Pallone.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Vytautas Leškevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.12


Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

9. Esityslistan muuttaminen

Carl Schlyter käytti puheenvuoron ja ilmoitti teknisestä ongelmasta, joka koski sähköistä yhteyttä tarkistuksiin, joista on tarkoitus toimittaa äänestys tänään.

°
° ° °

Ashley Fox käytti puheenvuoron ja pyysi, että huominen istunto aloitetaan klo 9.00 sijaan jo klo 8.30, jotta voidaan käydä keskustelu mietinnöstä neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Esityslistaa muutettiin.


10. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

EMPL-valiokunta: Martin Kastler ei ole enää tämän valiokunnan jäsen

ENVI-valiokunta: Martin Kastler

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2014 (äänestys)

- tarkistusluonnokset esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

- tarkistusluonnokset esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX – Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten äänten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset esitetään Hyväksytyt tekstit -asiakirjan liitteessä")

(Äänestystulokset: "Äänestysten tulokset -liite, 1 kohta)

Puheenvuorot:
Anne E. Jensen (esittelijä) ehdotti ennen äänestystä seuraavia teknisiä mukautuksia:

"Jokavuotiseen tapaan menettelyn monimutkaisuudesta johtuen meidän on äänestettävä joistakin teknisistä mukautuksista. Numerotietojen osalta ainut viiteasiakirja on DOC 6. Jos tarkistukset koskevat useita budjettikohtia, äänestys koskee kaikkia niiden kattamia budjettikohtia.

1) Neljässä tarkistuksessa on virheitä, jotka on korjattava seuraavasti:

N:o 1083:   Budjettikohdassa "16 03 01 01 - Multimediatoimet" maksumäärärahojen määrän olisi oltava 29 895 000 euroa eikä 29 395 000 euroa.

N:o 1234:   Euroopan elintarvikeviranomaisen henkilöstötaulukossa AST-tointen määrän olisi oltava 112 eikä 110, jolloin vakinaisia toimihenkilöitä on 5 ja väliaikaisia toimihenkilöitä 344 ja tointen kokonaismäärä on 349 eikä 347.

N:o 1238:    Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston henkilöstötaulukossa AD-tointen määrän olisi oltava 73 eikä eikä 74, ja tointen kokonaismääräksi tulee tällöin 96.

N:o 1063:    Tämä tarkistus koskee uutta budjettikohtaa "Kreikan pääkaupungin Ateenan ulkopuolisten alueiden todellisen ja halutun taloudellisen potentiaalin selvittäminen". Kyseessä on uusi valmistelutoimi eikä pilottihanke.

2) Kaksi tarkistusta hyväksyttiin väärien monivuotisen rahoistuskehyksen otsakkeiden alla, joten niitä olisi muutettava seuraavasti:

N:o 1153:    Valmistelutoimi - Euroopan naapuruuspolitiikan sähköinen foorumi kuuluu otsakkeen 1a eikä otsakkeen 4 alle.

N:o 1078:   Pilottihanke - Matkailutietoja sisältävä Your Europe Travel (YET) -sovellus mobiililaitteisiin kuuluu otsakkeen 2 eikä otsakkeen 3 alle.

3) Kaksi nykyisiä pilottihankkeita koskevaa tarkistusta on peruutettava ja korvattava tarkistuksilla, joilla luodaan kaksi uutta kohtaa valmistelevia toimia varten:

N:o 1075:    Valmistelutoimi - Terveellinen ruokavalio: Varhaislapsuus ja ikääntyvä väestö

N:o 1087:   Valmistelutoimi - Rahoitus kidutuksen uhreja kuntouttamiseksi.

4) Päällekkäisyyksien välttämiseksi on tehtävä teknisiä korjauksia, joilla muutetaan tarkistuksissa ehdotettujen, tiettyjen uusien budjettikohtien (lähinnä pilottihankkeiden ja valmistelutoimien) viitteitä.

Lopuksi totean, että parlamentin kannassa ei oteta huomioon komission 16. lokakuuta hyväksymää oikaisukirjelmää n:o 2/2014, joka sisällytetään siihen sovittelumenettelyn aikana.

Kehotan parlamentin jäseniä kannattamaan näitä ehdotuksia."

Puhemies totesi, että ehdotettuja mukautuksia ei vastustettu.

Derek Roland Clark käytti puheenvuoron äänestyksen aikana äänestysten kulusta.

Äänestyksen jälkeen:

- Alain Lamassoure (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja) äänestystuloksesta

- Algimantas Rimkūnas (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean koolle kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


11.2. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Monika Hohlmeier ja Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0437)


11.3. Meriosaaminen 2020 -aloite (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö meriosaaminen 2020 -aloitteesta: merenpohjan kartoitus kestävän kalastuksen edistämiseksi [2013/2101(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0438)


11.4. Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0439)

Puheenvuorot:
Niccolò Rinaldi (esittelijä) pyysi työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että mietintö palautetaan valiokuntakäsittelyyn.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (591 puolesta, 17 vastaan, 71 tyhjää).

Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavan valiokunnan käsittelyyn.


11.5. Yhteisön ja kolmansien maiden välinen huumausaineiden lähtöaineiden kauppa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 muuttamisesta [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Franck Proust (A7-0167/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0440)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0440)


11.6. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0441)

Puheenvuorot:
Lucas Hartong ennen äänestystä, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, joka esitti tarkistukseen 538 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, Dolores García-Hierro Caraballo, joka esitti 3 artiklan 2 kohdan 18 alakohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, Gabriel Mato Adrover ja Alain Cadec (esittelijä), jotka täsmensivät tätä suullista tarkistusta, Guido Milana, joka peruutti tarkistusta 189 koskevan suullisen tarkistuksensa.

Alain Cadec ilmoitti ennen komission ehdotuksesta toimitettavaa äänestystä aikomuksestaan aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa.

Lainsäädäntöpäätöslauselmasta toimitettavaa äänestystä lykättiin monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä odotettaessa.


11.7. Huumausaineiden lähtöaineet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttamisesta [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0442)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0442)

Puheenvuorot:
Janez Potočnik (komission jäsen) äänestyksen jälkeen.


11.8. Ilmastokokous (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0443)


11.9. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (äänestys)

Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (lopullinen mietintö) [2013/2107(INI)] - . Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0444)

Puheenvuorot:
ennen tarkistuksesta 32 toimitettua äänestystä Marc Tarabella, ennen päätöslauselmaesityksestä toimitettua äänestystä Salvatore Iacolino (esittelijä), joka esitti johdanto-osan AY kappaleen jälkeen suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin, ja Sonia Alfano, joka halusi osoittaa kunnioitustaan mafian ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreille.

Myöhäisen ajankohdan johdosta puhemies ehdotti, että parlamentti päättää, jatketaanko äänestyksiä.

Parlamentti päätti koneäänestyksessä (379 puolesta, 206 vastaan, 26 tyhjää) jatkaa äänestyksiä.


11.10. Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0465/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0445)


11.11. Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0446)

Puheenvuorot:
Jacek Saryusz-Wolski, joka ehdotti 16 kohtaan sekä tarkistukseen 22 ja 40 kohtaan suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.


11.12. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano [2013/2134(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0447)

Puheenvuorot:
Äänestysten jälkeen Michael Cashman, joka kiitti puhemiestä äänestysten johtamisesta, ja Edward McMillan-Scott äänestysten järjestämisestä.


11.13. Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (äänestys)

Keskustelu käytiin 9. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 9.10.2013, kohta 16).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 23. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 ja B7-0480/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0474/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 ja B7-0480/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ja Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta

- Cristiana Muscardini.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0448)

(Päätöslauselmaesitys B7-0478/2013 raukesi.)


11.14. SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (äänestys)

Keskustelu käytiin 9. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 9.10.2013, kohta 9).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 23. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 ja B7-0481/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0467/2013

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0468/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0468/2013, B7-0471/2013 ja B7-0472/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

- Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0449)

Puheenvuorot:
ennen äänestystä PPE-ryhmän puolesta Manfred Weber, joka pyysi työjärjestyksen 177 artiklan nojalla äänestyksen lykkäämistä, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka kannatti pyyntöä, ja Alexander Graf Lambsdorff, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (270 puolesta, 298 vastaan, 12 tyhjää).

(Päätöslauselmaesitys B7-0481/2013 raukesi.)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan huomenna.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) (2013/2597(RSP))

Mietintö neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta [2013/2081(INI)] Esittelijä: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok esitteli mietinnön.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Nadezhda Neynsky (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Charles Tannock ja Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Adrian Severin ja Michael Gahler.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons ja Ivo Vajgl.

Puheenvuorot: Catherine Ashton ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2013, kohta 12.4


16. Malediivien tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Malediivien tilanne (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta ja Alexander Mirsky S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Vytautas Leškevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Greenpeace-aktivistien vangitseminen Venäjällä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Greenpeace-aktivistien vangitseminen Venäjällä (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Janez Potočnik (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman tämän puheenvuorosta, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen ja Sandra Petrović Jakovina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy ja Ulrike Lunacek.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Vytautas Leškevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Esittelijä: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer esitteli mietinnön.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D-ryhmän puolesta, Vladko Todorov Panayotov ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Vladimir Urutchev ja Phil Bennion.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Thomas Ulmer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2013, kohta 12.3


19. Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020: ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Esittelijä: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco esitteli mietinnön.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daciana Octavia Sârbu (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Mario Pirillo S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franco Bonanini, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Gaston Franco.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2013, kohta 12.2


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 521.900/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö