Rodyklė 
Protokolas
PDF 244kWORD 188k
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės pakeitimas
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. spalio 24-25 d.) (diskusijos)
 8.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (diskusijos)
 9.Darbotvarkės pakeitimas
 10.Komitetų sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  
11.2.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)
  
11.3.Žinios apie jūrą 2020 m. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
11.4.Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  
11.5.Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių ***I (balsavimas)
  
11.6.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (balsavimas)
  
11.7.Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) ***I (balsavimas)
  
11.8.Klimato kaitos konferencija (balsavimas)
  
11.9.Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (balsavimas)
  
11.10.E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (balsavimas)
  
11.11.Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (balsavimas)
  
11.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (balsavimas)
  
11.13.dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (balsavimas)
  
11.14.SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos (ES sutarties 36 straipsnis) aspektai ir pagrindinės galimybės - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. (diskusijos)
 16.Padėtis Maldyvuose (diskusijos)
 17.Organizacijos „Greenpeace“ aktyvistų sulaikymas Rusijoje (diskusijos)
 18.Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų * (diskusijos)
 19.Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. ***I (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkė pranešė, kad BUDG komitetas vakar priėmė pranešimą dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto, III skirsnis – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Pranešėjas Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Ji pasiūlė šį pranešimą įtraukti į 2013 m. spalio 24 d., ketvirtadienio, balsavimą ir nustatyti šiuos terminus:

pakeitimų pateikimo terminas: šiandien, spalio 23 d., trečiadienis, 12.00 val.

balsavimas: rytoj, spalio 24 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

Kalbėjo: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, jis nepritarė šiam pasiūlymui ir paprašė surengti neeilinį plenarinį posėdį lapkričio mėn. pradžioje, kad Parlamentas galėtų balsuoti tiksliai žinodamas Tarybos ketinimus dėl taisomųjų biudžetų Nr. 6/2013 ir Nr. 8/2013 projektų, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, jis paprašė, kad prieš balsavimą Taryba pateiktų išaiškinimą, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis paprašė, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė vėliausiai ketvirtadienį padarytų deklaraciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projekto, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji paprašė, kad Taryba ir Komisija suteiktų garantijas, irAlain Lamassoure (BUDG komiteto pirmininkas).

Kalbėjo: José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas), Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Guy Verhofstadt ir Daniel Cohn-Bendit.

Elektroniniu balsavimu (119 už, 45 prieš, 8 susilaikė) Parlamentas pritarė Pirmininkės pasiūlymui.

Po to Parlamentas pritarė tam, kad į darbotvarkę būtų įtrauktos diskusijos šiuo klausimu.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

perduota atsakingam komitetui BUDG, CONT

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. rugsėjo 30 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

perduota atsakingam komitetui BUDG, CONT

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. rugsėjo 30 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną lydmetaliuose, elektrinių bei elektroninių komponentų ir spausdintinių plokščių išvadų dangose, elektros laidų sujungimuose, ekranavimo apvalkaluose ir uždaro tipo jungtyse, kurie naudojami: a) magnetiniuose laukuose ne daugiau kaip 1 m spinduliu nuo magneto izocentro medicininėje magnetinio rezonanso vaizdo sudarymo įrangoje, įskaitant pacientų monitorius, skirtus naudoti minėtu atstumu, arba b) magnetiniuose laukuose ne daugiau kaip 1 m atstumu nuo dalelių terapijoje naudojamų ciklotrono magnetų ar spindulių pluošto perdavimo ir nukreipimo kontrolės įtaiso magnetų išorės paviršiaus (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
perduota atsakingam komitetui ITRE
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 14 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama šviną naudoti lydiniuose, iš kurių gaminami medicininės įrangos guoliai ir dylantys paviršiai, veikiami jonizuojančiąja spinduliuote (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria iki 2019 m. gruodžio 31 d. leidžiama naudoti kadmį rentgeno vaizdo stiprintuvų fosforo dangose ir rentgeno sistemų, pateiktų ES rinkai iki 2020 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną švino acetato žymekliuose, skirtuose naudoti kompiuterinėje tomografijoje ir magnetinio rezonanso vaizdo sudarymo procedūroje naudojamuose stereotaksiniuose galvos rėmuose ir vietos nustatymo sistemose, naudojamose gama spindulių pluošto bei dalelių terapijos įrangoje (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama šviną naudoti rentgeno vaizdo stiprintuvų vakuuminių aliuminio ir plieno jungčių sandarumui užtikrinti (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną spausdintinių plokščių lydmetaliuose, elektrinių bei elektroninių komponentų išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose, laidų ir kabelių sujungimo lydmetaliuose, keitlių ir jutiklių, kurie įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis nuolat naudojami žemesnėje kaip -20 C temperatūroje, sujungimo lydmetaliuose (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną mikroschemų jungčių sistemų, kuriose turi būti naudojamos nemagnetinės ir įprastomis eksploatavimo bei saugojimo sąlygomis žemesnėje kaip -20°C temperatūroje ilgą laiką tinkamos naudoti jungtys, paviršiaus dangose (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną lydmetaliuose, kuriais kadmio telūrido ir kadmio-cinko telūrido skaitmeniniai matriciniai detektoriai tvirtinami prie spausdintinių plokščių (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama šviną ir kadmį naudoti metalų junginiuose, sudarančiuose superlaidžias magnetines grandines MRI, SQUID, NMR (branduolinio magnetinio rezonanso) arba FTMS (Furjė transformacijos masės spektrometrų) detektoriuose (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną lydiniuose kaip superlaidininką arba šilumos laidininką, naudojamą kriogeninių įrenginių šaldomosiose galvutėse ir (arba) kriogeniniuose zonduose ir (arba) kriogeninėse ekvipotencialiojo sujungimo sistemose, kurie naudojami medicinos įrangoje (8 kategorija) ir (arba) pramoniniuose stebėjimo ir kontrolės prietaisuose (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šešiavalentį chromą šarminių metalų tiekikliuose, naudojamuose katodams rentgeno vaizdo stiprintuvuose suformuoti, iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir rentgeno sistemų, pateiktų ES rinkai iki 2020 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną detektorių ir duomenų surinkimo vienetų, naudojamų pozitronų emisijos tomografuose, integruotuose į magnetinio rezonanso vaizdo gavimo įrangą, spausdintinių plokščių lydmetaliuose (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną sumontuotųjų spausdintinių plokščių, naudojamų IIa ir IIb klasės (pagal Direktyvą 93/42/EEB) mobiliuosiuose medicinos prietaisuose, išskyrus nešiojamuosius skubiosios pagalbos defibriliatorius, lydmetaliuose (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria bendrojo apšvietimo reikmėms skirtose viencokolėse kompaktinėse liuminescencinėse lempose, kurių galia mažesnė kaip 30 W ir kurių gyvavimo trukmė 20 000 h arba ilgesnė, leidžiama naudoti po 3,5 mg gyvsidabrio (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną, kadmį ir šešiavalentį chromą pakartotinai naudojamose atsarginėse dalyse, paimtose iš medicinos prietaisų, pateiktų rinkai iki 2014 m. liepos 22 d., naudojamose 8 kategorijos įrangoje, pateiktoje rinkai iki 2021 m. liepos 22 d., jei pakartotinis naudojimas vyksta uždaros patikrinamos grandinės principu veikiančioje „verslas verslui“ surinkimo sistemoje ir jei vartotojas informuojamas apie pakartotinį atsarginių dalių naudojimą (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną kaip išlydžio lempų fluorescencinių miltelių aktyviklį, kai jis naudojamas ekstrakorporinės fotoferezės lempose, kuriose yra BSP (BaSi2O5:Pb) liuminoforų (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
perduota atsakingam komitetui ENVI
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 18 d.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio (Euro 6) iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2011, o dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio (Euro VI) iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2011 (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - terminas: 22/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, I, II ir III priedai (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - terminas: 17/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo I, II ir III priedai (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - terminas: 17/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl chromu papildytų mielių, naudojamų maisto papildams gaminti, ir dėl chromo (III) laktato trihidrato, kuriuo papildomi maisto produktai, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - terminas: 23/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II ir III priedai (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - terminas: 18/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - terminas: 19/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - terminas: 23/11/2013)
perduota atsakingam komitetui: IMCO


5. dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 9 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria ir Hubert Pirker PPE frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder ALDE frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ir Rita Borsellino S&D frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ir Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūroje, ypač atsižvelgiant į tragediją šalia Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini ir Cristiana Muscardini ECR frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Balsavimas: 11.13 punktas


6. SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (2013/2831(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 9 d. ( 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ir Hubert Pirker PPE frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus 2013/2831(RSP) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Balsavimas: 11.14 punktas


7. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. spalio 24-25 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. spalio 24-25 d.) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual ir Edit Herczog.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell ir Frank Engel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Vytautas Leškevičius.

Diskusijos baigtos.


8. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (diskusijos)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2013 m. prioritetų įgyvendinimas“ [2013/2134(INI)] Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Catherine Trautmann (BUDG komiteto nuomonės referentė), Verónica Lope Fontagné (EMPL komiteto nuomonės referentė), Andreas Schwab (IMCO komiteto nuomonės referentas), Tamás Deutsch (REGI komiteto nuomonės referentas), Marije Cornelissen (FEMM komiteto nuomonės referentė), Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain ir Alfredo Pallone.

Kalbėjo: Olli Rehn ir Vytautas Leškevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.12 punktas


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

9. Darbotvarkės pakeitimas

Kalbėjo Carl Schlyter, jis pranešė apie techninę problemą, susijusią su pakeitimų, dėl kurių turi būti balsuojama per šį balsavimą, elektroniniu saitu.

°
° ° °

Kalbėjo Ashley Fox, jis paprašė, kad kitos dienos posėdis prasidėtų 8.30 val. vietoj 9.00 val., kad būtų galima surengti diskusijas dėl pranešimo dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto, III skirsnis – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Pranešėjas Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Darbotvarkė atitinkamai pakeista.


10. Komitetų sudėtis

Pirmininkė gavo PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Martin Kastler nebėra šio komiteto narys

ENVI komitetas: Martin Kastler

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)

- Asignavimų 2014 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto III skirsnyje (Komisija) pakeitimų projektas;

- Asignavimų 2014 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniuose (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Europos ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas) pakeitimų projektas.

Pagal Sutarčių nuostatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių dauguma.

(Priimtų pakeitimų projektai išvardyti priede"Priimti tekstai")
(Balsavimo rezultatai: priedas "Balsavimo rezultatai", punktas 2)

Kalbėjo:
Prieš balsavimą Anne E. Jensen (pranešėja) pateikė tokį pasiūlymą dėl techninių pakeitimų:

„Kaip ir kasmet dėl procedūros sudėtingumo būtina atlikti tam tikrus techninius pakeitimus. Vienintelis orientacinis dokumentas dėl sumų buvo DOC 6. Kelias biudžeto eilutes apimančių pakeitimų atveju balsuojama dėl visų eilučių, kurioms taikomi šie pakeitimai.
1) Turi būti ištaisyti keturi pakeitimai:

Nr. 1083: biudžeto eilutėje 16 03 01 01 „Žiniasklaidos veiksmai“ mokėjimų asignavimų suma yra 29 895 000 EUR, o ne 29 395 000 EUR.

Nr. 1234 dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizacinės struktūros: iš viso AST pareigų grupės pareigybių turi būti 112, o ne 110 ir viso turi būti 5 nuolatinės pareigybės ir 344 laikinosios pareigybės, todėl iš viso pareigybių yra 349, o ne 347.

Nr. 1238 dėl Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) organizacinės struktūros: iš viso AD pareigų grupės pareigybių turi būti 73, o ne 74, todėl iš viso pareigybių yra 96.

Nr. 1063 dėl naujos biudžeto eilutės dėl „Dabartinės ir siekiamos ekonominio potencialo padėties regionuose už Graikijos sostinės Atėnų regiono ribų“: šis pakeitimas yra dėl naujų parengiamųjų veiksmų, o ne dėl bandomojo projekto.

2) Buvo priimti du pakeitimai dėl neteisingų DFP punktų ir jie turi būti iš dalies pakeisti taip:

Nr. 1153 „Parengiamieji veiksmai — Kaimynystės politikos e. platforma“ turi būti įtrauktas į 1a punktą, o ne į 4 punktą.

Nr. 1078 „Bandomasis projektas — Jūsų Europos kelionių (YET) taikomoji programa mobiliesiems prietaisams“ turi būti įtrauktas į 2 punktą, o ne į 3 punktą.

3) Toliau nurodyti du pakeitimai dėl esamų bandomųjų projektų turi būti panaikinti ir pakeisti kitais pakeitimais, kuriais siekiama sukurti naujas biudžeto eilutes dėl parengiamųjų veiksmų:

Nr. 1075 „Parengiamieji veiksmai — Sveika mityba. Gyvenimo pradžia ir senėjanti visuomenė“;

Nr. 1087 „Parengiamieji veiksmai — kankinimo aukų reabilitacijos finansavimas“.

4) Siekiant išvengti dubliavimosi, turi padarytos techninės pataisos, kad būtų pakeistos tam tikro mūsų pakeitimuose siūlomų naujų biudžeto eilučių (visų pirma, susijusių su bandomaisiais projektais ir parengiamaisiais veiksmais) skaičiaus biudžeto eilutės nuorodos.

Galiausiai, Parlamento pozicijoje neatsižvelgiama į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos priimtą taisomąjį raštą Nr. 2/2014, kuris sudaro dalį taikinimo procedūros..

Raginu Parlamentą pritarti šiems pasiūlymams.“

Pirmininkė konstatavo, kad prieštaravimų dėl siūlomų pakeitimų nėra.

Balsavimo metu, Derek Roland Clark, dėl balsavimo eigos.

Po balsavimo:

- Alain Lamassoure (BUDG komiteto pirmininkas) dėl balsavimo rezultatų;

- Algimantas Rimkūnas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pritarė tam, kad būtų sušauktas Taikinimo komiteto posėdis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies a punktą.


11.2. Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0437)


11.3. Žinios apie jūrą 2020 m. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Ataskaita dėl žinių apie jūra 2020 m.: „Jūros dugno kartografavimas siekiant skatinti tausią žvejybą“ [2013/2101(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0438)


11.4. Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0439)

Kalbėjo:

Niccolò Rinaldi (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pasiūlė grąžinti pranešimą komitetui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (591 balsavo už, 17 – prieš, 71 susilaikė) patenkino prašymą.

Klausimas vėl grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui .


11.5. Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Franck Proust (A7-0167/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0440)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0440)


11.6. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0441)

Kalbėjo:

Lucas Hartong, prieš balsavimą, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher jis pateikė 538 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas, Dolores García-Hierro Caraballo, jis pateikė 3 straipsnio 2 dalies žodinį pakeitimą, įrašomą po 18 punkto, pakeitimas buvo priimtas, Gabriel Mato Adrover ir Alain Cadec (pranešėjas), jie pateikė išsamesnės informacijos apie šį žodinį pakeitimą, Guido Milana, jis atsiėmė savo žodinį 198 pakeitimo pakeitimą.

Alain Cadec, prieš balsavimą dėl Komisijos pasiūlymo, jis paskelbė, kad rengiasi pradėti derybas su Taryba.

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos atidėtas laukiant daugiametės finansinės programos priėmimo.


11.7. Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS IR PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0442)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0442)

Kalbėjo:

Janez Potočnik (Komisijos narys), po balsavimo.


11.8. Klimato kaitos konferencija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0482/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0443)


11.9. Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (balsavimas)

Pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo: rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (galutinė ataskaita) [2013/2107(INI)] - . Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0444)

Kalbėjo:

Marc Tarabella, prieš balsavimą dėl 32 pakeitimo, Salvatore Iacolino (pranešėjas), prieš balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, jis pasiūlė žodinį pakeitimą po AY konstatuojamosios dalies, kuris buvo priimtas, ir Sonia Alfano, ji pagerbė mafijos ir organizuoto nusikalstamumo aukas.

Atsižvelgdama į vėlyvą laiką Pirmininkė pasiūlė Parlamentui balsuoti dėl to, ar toliau tęsti balsavimą, ar jį nukelti vėlesniam laikui.

Balsuojant elektroniniu būdu (379 už, 206, prieš, 26 susilaikė) Parlamentas pritarė tam, kad balsavimas būtų tęsiamas toliau.


11.10. E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0465/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0445)


11.11. Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0484/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0446)

Kalbėjo:

Jacek Saryusz-Wolski, jis pasiūlė du 16 dalies 22 pakeitimo ir 40 dalies žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti.


11.12. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2013 m. prioritetų įgyvendinimas“ [2013/2134(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0447)

Kalbėjo:

Po balsavimo Michael Cashman pasveikino Pirmininkę dėl vadovavimo balsavimui ir Edward McMillan-Scott dėl balsavimo organizavimo.


11.13. dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 9 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2013 m. spalio 23 d. ( 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 ir B7-0480/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0474/2013

(keičiama B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 ir B7-0480/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ir Rita Borsellino S&D frakcijos vardu,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff ir Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu,

- Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu,

- Cristiana Muscardini.

Priimta (P7_TA(2013)0448)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0478/2013 anuliuotas.)


11.14. SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 9 d. ( 9 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2013 m. spalio 23 d. ( 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 ir B7-0481/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0467/2013

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0468/2013

(keičiama B7-0468/2013, B7-0471/2013 ir B7-0472/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu,

- Jan Philipp Albrecht ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0449)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Manfred Weber PPE frakcijos vardu remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsniu paprašė atidėti balsavimą, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, jis palaikė šį prašymą, ir Alexander Graf Lambsdorff, jis paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (270 balsavo už, 298 – prieš, 12 susilaikė) atmetė prašymą.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0481/2013 anuliuotas.)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytoj.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos (ES sutarties 36 straipsnis) aspektai ir pagrindinės galimybės - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos (ES sutarties 36 straipsnis) aspektai ir pagrindinės galimybės (2013/2597(RSP))

Pranešimas dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. [2013/2081(INI)] Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok pristatė savo pranešimą.

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Nadezhda Neynsky (BUDG komiteto nuomonės referentė), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Charles Tannock ir Takis Hadjigeorgiou), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Adrian Severin , nepriklausomas Parlamento narys, ir Michael Gahler.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Arnaud Danjean), Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons ir Ivo Vajgl.

Kalbėjo: Catherine Ashton ir Elmar Brok.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.4 punktas


16. Padėtis Maldyvuose (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Maldyvuose (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, ir Alexander Mirsky S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Phil Bennion ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Kalbėjo Vytautas Leškevičius.

Diskusijos baigtos.


17. Organizacijos „Greenpeace“ aktyvistų sulaikymas Rusijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Organizacijos „Greenpeace“ aktyvistų sulaikymas Rusijoje (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janez Potočnik (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marek Henryk Migalski), Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Liisa Jaakonsaari), Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Søren Bo Søndergaard (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Peter van Dalen), Martin Ehrenhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Thijs Berman), Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą,Bernd Posselt), Nick Griffin, Thijs Berman dėl prieš jį kalbėjusio Parlamento nario žodžių, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen ir Sandra Petrović Jakovina.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy ir Ulrike Lunacek.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Vytautas Leškevičius.

Diskusijos baigtos.


18. Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Pranešėjas: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D frakcijos vardu, Vladko Todorov Panayotov ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Vladimir Urutchev ir Phil Bennion.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Thomas Ulmer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.3 punktas


19. Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Pranešėjas: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Daciana Octavia Sârbu (AGRI komiteto nuomonės referentė), Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Mario Pirillo S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Roger Helmer EFD frakcijos vardu, Franco Bonanini , nepriklausomas Parlamento narys, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Gaston Franco.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.2 punktas


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 521.900/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.50 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika