Indekss 
Protokols
PDF 243kWORD 184k
Trešdiena, 2013. gada 23. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Grozījumi darba kārtībā
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 24. un 25. oktobra sanāksmei (debates)
 8.Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (debates)
 9.Grozījumi darba kārtībā
 10.Komiteju sastāvs
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Eiropas Savienības vispārējais budžets — 2014. finanšu gads (balsošana)
  
11.2.Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (balsošana)
  
11.3.Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
11.4.Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde ***I (balsošana)
  
11.5.Narkotisko vielu prekursoru tirdzniecība starp Kopienu un trešām valstīm ***I (balsošana)
  
11.6.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)
  
11.7.Narkotisko vielu prekursori ***I (balsošana)
  
11.8.Klimata pārmaiņu konference (balsošana)
  
11.9.Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (balsošana)
  
11.10.Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (balsošana)
  
11.11.Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (balsošana)
  
11.12.Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (balsošana)
  
11.13.Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (balsošana)
  
11.14.SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (balsošana)
 12.Balsojuma skaidrojumi
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) - Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 2012. gadā (debates)
 16.Stāvoklis Maldīvijā (debates)
 17."Greenpeace" aktīvistu aizturēšana Krievijā (debates)
 18.Jonizējošā starojuma radītie draudi * (debates)
 19.Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam ***I (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Grozījumi darba kārtībā

Sēdes vadītāja paziņoja, ka BUDG komiteja iepriekšējā dienā pieņēma ziņojumu par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, III iedaļa – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Referents: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Viņa ierosināja šo ziņojumu iekļaut ceturtdienas, 2013. gada 24. oktobra, balsošanas laikā, nosakot šādus termiņus:

grozījumu iesniegšanas termiņš: trešdien, 2013. gada 23. oktobrī, plkst. 12.00;

balsojums: ceturtdien, 2013. gada 24. oktobrī, plkst. 12.00.

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, iebilstot pret šo priekšlikumu un prasot noturēt ārkārtas plenārsēdi novembra sākumā, lai Parlaments balsojot, būtu informēts par Padomes nodomiem attiecībā uz budžeta grozījumu Nr. 6/2013 un 8/2013 projektiem, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, prasot Padomes skaidrojumu pirms balsošanas, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, prasot, lai Padomes tābrīža prezidentvalsts ne vēlāk kā ceturdien sniegtu paziņojumu par budžeta grozījuma Nr. 8/2013 projektu, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, prasot Padomes un Komisijas garantijas, un Alain Lamassoure (BUDG komitejas priekšsēdētājs).

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs), Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Guy Verhofstadt un Daniel Cohn-Bendit.

Balsojot elektroniski (119 par, 45 pret, 8 atturas), Parlaments apstiprināja priekšsēdētājas priekšlikumu.

Pēc tam Parlaments apstiprināja debašu par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 30. septembra.

- Komisijas deleģētā regula par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 30. septembra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu un drukātās shēmas plašu pārklājumos, elektrisko vadu savienojumos, ekrānos un slēgtos savienotājos, ko izmanto a) magnētiskajos laukos 1 m rādiusā no magnēta izocentra medicīniskās magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās, tostarp pacienta novērošanas ierīcēs, ko paredzēts izmantot šajā zonā, vai b) magnētiskajos laukos 1 m attālumā no ciklotrona magnētu ārējām virsmām vai staru kūļa pārvietošanai un virziena vadībai izmantotu magnētu ārējām virsmām, ko lieto hadronu terapijā (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes, attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 14. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kā leģētājelementam jonizējošam starojumam pakļauta medicīniskā aprīkojuma gultņos un nodiluma virsmās (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmijam rentgena attēlu pastiprinātāju fosfora pārklājumos līdz 2019. gada 31. decembrim un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina acetāta marķierim izmantošanai stereotakses rāmjos, ko izmanto, veicot datortomogrāfiju un magnētiskās rezonanses caurskati, un gamma terapijas un hadronu terapijas iekārtu pozicionēšanas sistēmā (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam, lai veidotu hermētiskus savienojumus starp alumīniju un tēraudu rentgena attēlu pastiprinātājos (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātās shēmas plašu pārklājumos, vadu un kabeļu salodēšanas lodmetālos un devēju un sensoru salodēšanas lodmetālos, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par -20°C (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kontaktspraudņu sistēmu virsmas pārklājumos, kad ir vajadzīgi nemagnētiski spraudņi, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par -20°C (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos, lai kadmija-telurīda un kadmija-cinka-telurīda digitālo matricu detektorus uzmontētu uz drukātās shēmas platēm (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam un kadmijam metāla stiprinājumos, ar ko veido supravadošas magnētiskās ķēdes MRI, SQUID, NMR (kodolmagnētiskā rezonanse) vai FTMS (Furjē transformāciju masspektometrs) detektoros (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam sakausējumos kā supravadītājam vai siltumvadītājam, ko izmanto kriodzesētāju dzesēšanas galvās un/vai kriodzesētās aukstumzondēs un/vai kriodzesētās ekvipotenciālās savienošanas sistēmās, medicīniskās ierīcēs (8. kategorija) un/vai rūpnieciskos uzraudzības un vadības instrumentos (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgajam hromam sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos, līdz 2019. gada 31. decembrim, un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokos (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto Direktīvas 93/42/EEK IIa un IIb klases mobilās medicīniskās ierīcēs, izņemot portatīvus ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorus (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļauj izmantot 3,5 mg dzīvsudraba (katrā lampā) viencokola kompaktajās luminiscences lampās, kuras paredzētas vispārējai apgaismei, kuru jauda ir mazāka par 30 W un kuru kalpošanas laiks ir vienāds ar vai lielāks par 20 000 h (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam, kadmijam un sešvērtīgajam hromam atkārtoti izmantotās rezerves detaļās, kas iegūtas no medicīnas ierīcēm, kuras laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija, un tiks izmantotas 8. kategorijas iekārtās, kuras laistas tirgū pirms 2021. gada 22. jūlija, ar nosacījumu, ka minētā atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājam (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kā luminiscentā pulvera aktivatoram gāzizlādes lampās, ja tās izmanto kā ekstrakorporālās fotoferēzes lampas, kas satur tādus fosforus kā BSP (BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot no saņemšanas datuma, t. i., 2013. gada 18. oktobra.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - termiņš: 22/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko izdara grozījumus I, II un III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - termiņš: 17/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza I, II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - termiņš: 17/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - termiņš: 23/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - termiņš: 18/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: AGRI (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - termiņš: 19/01/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: AGRI (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - termiņš: 23/11/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


5. Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)).

Debates notika 2013. gada 9. oktobrī (9.10.2013. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria un Hubert Pirker PPE grupas vārdā – par migrantu plūsmu Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder ALDE grupas vārdā – par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes un Rita Borsellino S&D grupas vārdā – par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto un Rolandas Paksas EFD grupas vārdā – par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini un Cristiana Muscardini ECR grupas vārdā – par migrantu plūsmu Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā – par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.13. punkts.


6. SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)).

Debates notika 2013. gada 9. oktobrī (9.10.2013. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino un Hubert Pirker PPE grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ(2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes un Birgit Sippel S&D grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.14. punkts.


7. Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 24. un 25. oktobra sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 24. un 25. oktobra sanāksmei (2013/2625(RSP)).

Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual un Edit Herczog.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell un Frank Engel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.


8. Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (debates)

Ziņojums par ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgadu” — 2013. gada prioritāšu īstenošana [2013/2134(INI)] Referente: Elisa Ferreira (A7-0322/2013).

Elisa Ferreira iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Catherine Trautmann (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Verónica Lope Fontagné (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Andreas Schwab (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Tamás Deutsch (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marije Cornelissen (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain un Alfredo Pallone.

Uzstājās Olli Rehn un Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2013. protokola 11.12. punkts.


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

9. Grozījumi darba kārtībā

Uzstājās Carl Schlyter, lai paziņotu par tehnisku problēmu attiecībā uz elektronisko saiti uz grozījumiem, par kuriem tajā brīdī notika balsošana.

°
° ° °

Uzstājās Ashley Fox, prasot nākamās dienas sēdi sākt plkst. 8.30, nevis 9.00, lai varētu noturēt debates par ziņojumu par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, III iedaļa – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Referents: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlaments izteica piekrišanu šim pieprasījumam.

Līdz ar to tika veikti grozījumi darba kārtībā.


10. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu izdarīt turpmāk minētās izmaiņas komiteju sastāvā.

EMPL komiteja: Martin Kastler vairs nav šīs komitejas loceklis.

ENVI komiteja: Martin Kastler.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Eiropas Savienības vispārējais budžets — 2014. finanšu gads (balsošana)

- Grozījumu projekti 2014. gada vispārējā budžeta projekta III iedaļā iekļautajām apropriācijām (Komisija).

- Grozījumu projekti 2014. gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļā iekļautajām apropriācijām (Eiropas Parlaments, Padome, Tiesa, Revīzijas palāta, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs).

Līgumu noteikumos ir paredzēts, ka par grozījumu projektiem, lai tie būtu pieņemti, ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Pieņemtie grozījumu projekti ir iekļauti pielikumā „Pieņemtie teksti”.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Uzstāšanās
Pirms balsošanas Anne E. Jensen (referente) ierosināja šādus tehniskus pielāgojumus:

Procedūra ir sarežģīta, tāpēc — kā katru gadu — ir jābalso par dažiem tehniskiem pielāgojumiem. Vienīgais atsauces dokuments attiecībā uz skaitļiem ir Doc 6. Ja grozījumi attiecas uz vairākām budžeta pozīcijām, arī balsojums attiecas uz visām šo grozījumu skartajām šīm pozīcijām.
1. Četros grozījumos ir konstatētas kļūdas, kuras ir jāizlabo:

Nr. 1083: pozīcijā 16 03 01 01 “Rīcība saistībā ar multividi” maksājumu apropriāciju summai jābūt EUR 29 895 000, nevis EUR 29 395 000.

Nr. 1234: attiecībā uz EFSA štatu sarakstu kopējam AST vietu skaitam jābūt 112, nevis 110, tādējādi paredzot 5 pastāvīgas amata vietas un 344 pagaidu darbinieku vietas un pavisam kopā veidojot nevis 347, bet 349 vietas.

Nr. 1238: attiecībā uz ACER aģentūras štatu sarakstu kopējam AD vietu skaitam jābūt 73, nevis 74, tādējādi pavisam kopā veidojot 96 vietas.

Nr. 1063: attiecībā uz izmēģinājuma projektu “Faktiskā un vēlamā situācija attiecībā uz ekonomisko potenciālu reģionos ārpus Grieķijas galvaspilsētas Atēnām”. Šis grozījums attiecas uz jaunu sagatavošanas darbību, nevis izmēģinājuma projektu.

2. Divi grozījumi tika pieņemti, norādot nepareizu DFS izdevumu kategoriju, tāpēc ir jāizdara šādas izmaiņas:

Nr. 1153: “Sagatavošanas darbība — E-platforma kaimiņattiecībām” jāiekļauj 1.a izdevumu kategorijā, nevis 4. izdevumu kategorijā.

Nr. 1078: “Izmēģinājuma projekts — Lietojumprogramma “Tava Eiropa — Ceļošana” mobilajām ierīcēm” jāiekļauj 2. izdevumu kategorijā, nevis 3. izdevumu kategorijā.

3. Divi turpmāk minētie grozījumi, kas attiecas uz pašreiz īstenotiem izmēģinājuma projektiem, ir jāatsauc un jāaizstāj ar grozījumiem, kas paredz izveidot jaunas sagatavošanas darbību pozīcijas:

Nr. 1075: Sagatavošanas darbība — Veselīgs uzturs: agrīnās bērnības vecumposms un iedzīvotāju novecošana

Nr. 1087: Sagatavošanas darbība — Finansējums spīdzināšanas upuru rehabilitācijai.

4. Lai novērstu dublēšanos, būs jāizdara tehniskas korekcijas, mainot budžeta pozīcijas numuru vairākās jaunās pozīcijās (galvenokārt attiecībā uz izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām), kas tiek ierosinātas mūsu grozījumos.

Visbeidzot, Parlamenta nostājā nav ņemta vērā Grozījumu vēstule Nr. 2/2014, kuru Komisija pieņēma 16. oktobrī un kura tiks iestrādāta budžetā samierināšanas procedūras laikā.

Paldies par uzmanību, un es lūdzu deputātu atbalstu šiem priekšlikumiem!”

Sēdes vadītāja konstatēja, ka pret ierosinātajiem pielāgojumiem iebildumu nav.

Balsošanas laikā uzstājās Derek Roland Clark par balsošanas norisi.

Pēc balsošanas:

- Alain Lamassoure (BUDG komitejas priekšsēdētājs) – par balsošanas rezultātu;

- Algimantas Rimkūnas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) pieņēma zināšanai atšķirības starp Parlamenta nostāju un Padomes nostāju un piekrita Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.


11.2. Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferenti: Monika Hohlmeier un Anne E. Jensen (A7-0328/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti"2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0437).


11.3. Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par zināšanām par jūru 2020. gada perspektīvā — jūras gultnes kartografēšana ilgtspējīgas zivsaimniecības sekmēšanai [2013/2101(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0438).


11.4. Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0439).

Uzstāšanās

Niccolò Rinaldi (referents), pamatojoties uz Reglamenta 57. panta 2. punktu, ierosināja nodot ziņojumu atpakaļ izskatīšanai komitejā.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (591 par, 17 pret, 71 atturas).

Līdz ar to ziņojums tika nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


11.5. Narkotisko vielu prekursoru tirdzniecība starp Kopienu un trešām valstīm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Franck Proust (A7-0167/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0440).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0440).


11.6. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A7-0282/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0441).

Uzstāšanās

Lucas Hartong – pirms balsošanas, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher – lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 538, un to pieņēma, Dolores García-Hierro Caraballo – lai ierosinātu mutisku grozījumu 3. panta 2. punktam, pēc 18. punkta, un to pieņēma, Gabriel Mato Adrover un Alain Cadec (referents) – lai precizētu šo mutisko grozījumu, Guido Milana – lai atsauktu savu mutisko grozījumu grozījumam Nr. 189.

Alain Cadec – pirms balsošanas par Komisijas priekšlikumu, lai paziņotu par savu nodomu sākt sarunas ar Padomi.

Balsošana par normatīvo rezolūciju tika atlikta, gaidot daudzgadu finanšu shēmas pieņemšanu.


11.7. Narkotisko vielu prekursori ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Anna Hedh (A7-0153/2013) .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0442).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0442).

Uzstāšanās

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) – pēc balsošanas.


11.8. Klimata pārmaiņu konference (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0482/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0443).


11.9. Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (balsošana)

Ziņojums par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu — ieteicamie pasākumi un iniciatīvas (galīgais ziņojums) [2013/2107(INI)] - . Referents: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0444).

Uzstāšanās

Marc Tarabella – pirms balsošanas par grozījumu Nr. 32, Salvatore Iacolino (referents) – pirms balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu, lai ierosinātu mutisku grozījumu pēc AY apsvēruma, un tas tika pieņemts, un Sonia Alfano – lai godinātu mafijas un organizētās noziedzības upurus.

Ņemot vērā vēlo stundu, sēdes vadītāja ierosināja asamblejai izteikties par balsošanas turpināšanu vai atlikšanu.

Balsojot elektroniski (379 par, 206 pret, 26 atturas), Parlaments apstiprināja balsošanas turpināšanu.


11.10. Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0465/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0445).


11.11. Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0484/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0446).

Uzstāšanās

Jacek Saryusz-Wolski – lai ierosinātu divus mutiskos grozījumus 16. punktam, grozījumam Nr. 22 un 40. punktam, un tie tika pieņemti.


11.12. Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (balsošana)

Ziņojums par ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgadu” — 2013. gada prioritāšu īstenošana [2013/2134(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0322/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0447).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas – Michael Cashman, lai izteiktu atzinību sēdes vadītajai par balsošanas vadīšanu, un Edward McMillan-Scott – par balsošanas organizāciju.


11.13. Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (balsošana)

Debates notika 2013. gada 9. oktobrī (9.10.2013. protokola 16. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2013. gada 23. oktobrī (23.10.2013. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 un B7-0480/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0474/2013

(aizstāj B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 un B7-0480/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes un Rita Borsellino S&D grupas vārdā,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff un Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā,

- Rolandas Paksas EFD grupas vārdā,

- Cristiana Muscardini.

Pieņemts (P7_TA(2013)0448).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0478/2013 vairs nav spēkā.)


11.14. SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (balsošana)

Debates notika 2013. gada 9. oktobrī (9.10.2013. protokola 9. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2013. gada 23. oktobrī (23.10.2013. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 un B7-0481/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0467/2013

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0468/2013

(aizstāj B7-0468/2013, B7-0471/2013 un B7-0472/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes un Birgit Sippel S&D grupas vārdā,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā,

- Jan Philipp Albrecht un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0449).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Manfred Weber PPE grupas vārdā, lai, pamatojoties uz Reglamenta 177. pantu, pieprasītu balsošanas atlikšanu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, lai atbalstītu šo pieprasījumu, un Alexander Graf Lambsdorff, lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (270 par, 298 pret, 12 atturas).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0481/2013 vairs nav spēkā.)


12. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Mutiskie balsojuma skaidrojumi tiks sniegti nākamajā dienā.


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) - Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 2012. gadā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) (2013/2597(RSP)).

Ziņojums par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku [2013/2081(INI)] Referents: Elmar Brok (A7-0330/2013).

Elmar Brok iepazīstināja ar ziņojumu.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Nadezhda Neynsky (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Charles Tannock un Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Adrian Severin, pie grupām nepiederošs deputāts un Michael Gahler.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons un Ivo Vajgl.

Uzstājās Catherine Ashton un Elmar Brok.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2013. protokola 12.4. punkts.


16. Stāvoklis Maldīvijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Maldīvijā (2013/2895(RSP)).

Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā un Alexander Mirsky S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā un Charles Tannock ECR grupas vārdā.

Uzstājās Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.


17. "Greenpeace" aktīvistu aizturēšana Krievijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: "Greenpeace" aktīvistu aizturēšana Krievijā (2013/2888(RSP)).

Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Janez Potočnik (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva,Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman par iepriekšējā runātāja teikto, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen un Sandra Petrović Jakovina.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy un Ulrike Lunacek.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Janez Potočnik un Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.


18. Jonizējošā starojuma radītie draudi * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Referents: Thomas Ulmer (A7-0303/2013).

Thomas Ulmer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D grupas vārdā, Vladko Todorov Panayotov ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Vladimir Urutchev un Phil Bennion.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly.

Uzstājās Janez Potočnik un Thomas Ulmer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2013. protokola 12.3. punkts.


19. Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Referents: Gaston Franco (A7-0166/2013).

Gaston Franco iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Daciana Octavia Sârbu (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Richard Seeber PPE grupas vārdā, Mario Pirillo S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Roger Helmer EFD grupas vārdā, Franco Bonanini, pie grupām nepiederošs deputāts, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Uzstājās Janez Potočnik un Gaston Franco.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2013. protokola 12.2. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 521.900/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika