Index 
Notulen
PDF 242kWORD 182k
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging agenda
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (debat)
 8.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)
 9.Wijziging agenda
 10.Samenstelling commissies
 11.Stemmingen
  
11.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie begrotingsjaar 2014 (stemming)
  
11.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (stemming)
  
11.3.Mariene kennis 2020 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
11.4.Toepassing en handhaving van internationale handelsregels ***I (stemming)
  
11.5.Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren ***I (stemming)
  
11.6.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (stemming)
  
11.7.Drugsprecursoren ***I (stemming)
  
11.8.Conferentie over klimaatverandering (stemming)
  
11.9.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (stemming)
  
11.10.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (stemming)
  
11.11.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (stemming)
  
11.12.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (stemming)
  
11.13.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (stemming)
  
11.14.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (debat)
 16.Situatie op de Malediven (debat)
 17.Gevangenhouding van Greenpeace-activisten in Rusland (debat)
 18.Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren * (debat)
 19.Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Wijziging agenda

De Voorzitter deelt mede dat de Commissie BUDG gisteren haar goedkeuring heeft gehecht aan het verslag over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III Commissie (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

De Voorzitter stelt voor dit verslag in te schrijven onder de stemming van donderdag 24 oktober 2013 en stelt de volgende termijnen vast:

Indieningstermijn amendementen: vandaag, woensdag 23 oktober 2013, 12.00 uur

stemming: donderdag 24 oktober 2013, 12.00 uur.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die protest aantekent tegen dit voorstel en wenst dat begin november een buitengewone plenaire vergadering wordt belegd, om het Parlement in de gelegenheid te stellen met kennis van zaken en volledig op de hoogte van de bedoelingen van de Raad te stemmen over de ontwerpen van gewijzigde begroting nrs. 6/2013 en 8/2013, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die verzoekt om een verduidelijking van de Raad voorafgaand aan de stemming, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die wenst dat de fungerend voorzitter van de Raad uiterlijk donderdag een verklaring aflegt over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2013, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die garanties van de Raad en de Commissie verlangt, en Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad), Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit.

Bij ES (119 voor, 45 tegen, 8 onthoudingen) keurt het Parlement het voorstel van de Voorzitter goed.

Het Parlement hecht vervolgens zijn goedkeuring aan de inschrijving op de agenda van een debat hierover.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
verwezen naar: ten principale BUDG, CONT
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2013.

- Gedelegeerde verordening houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))
verwezen naar: ten principale BUDG, CONT
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer, in coatings op de aansluiting van elektrische en elektronische onderdelen en printplaten en op verbindingen van elektrische draden, afschermingen en omhullingen van connectoren voor gebruik in a) magnetische velden binnen een straal van 1 m rond het isocentrum van de magneet in medische apparatuur voor magnetische-resonantiebeeldvorming, evenals voor patiëntmonitoren die binnen die straal moeten worden gebruikt, of b) magnetische velden binnen een afstand van 1 m van de buitenoppervlakken van cyclotronmagneten of magneten voor stralenbundeltransport en stralenbundelcontrole in deeltjestherapie (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, wat de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang betreft (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
verwezen naar: ten principale ITRE
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als legeringselement in lagers en slijtvlakken in medische apparatuur die aan ioniserende straling worden blootgesteld (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in fosforcoatings in röntgenbeeldversterkers tot en met 31 december 2019 en in reserveonderdelen voor röntgensystemen die vóór 1 januari 2020 in de EU in de handel zijn gebracht (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor loodacetaatmarker voor gebruik in stereotactische hoofdframes voor gebruik bij CT (computertomografie) en MRI en in positioneringssystemen voor gammastraling en deeltjestherapie (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als toepassing voor vacuümdichte verbindingen tussen aluminium en staal in röntgenbeeldversterkers (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer op printplaten, coatings op de aansluiting van elektrische en elektronische onderdelen en coatings op printplaten, soldeer voor het aansluiten van draden en kabels en soldeer voor het aansluiten van transducters en sensoren voor duurzaam gebruik bij een temperatuur van minder dan –20 °C onder normale bedrijfs- en opslagvoorwaarden (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in oppervlaktecoatings van pinconnecties waarvoor niet-magnetische connectoren nodig zijn voor duurzaam gebruik bij een temperatuur van minder dan -20°C onder normale bedrijfs- en opslagvoorwaarden (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer voor het aanbrengen van digitale cadmiumtelluride- en cadmiumzinktelluride-arraydetectoren op printplaten (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood en cadmium in metaalbindingen voor supergeleidende magnetische circuits in MRI-detectoren, SQUID-detectoren, NMR-detectoren (kernspinresonantie) of FTMS-detectoren (Fourier Transform Mass Spectrometer) C(2013)06810 - 2013/2912(DEA)
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in legeringen, als supergeleider of warmtegeleider, voor gebruik in koelkoppen van cryokoelers en/of in cryogeen gekoelde cryosondes en/of in cryogeen gekoelde potentiaalvereffeningssystemen, in medische hulpmiddelen (categorie 8) en/of in industriële meet- en regelapparatuur (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom in alkalidispensers voor fotokathoden in röntgenbeeldversterkers tot en met 31 december 2019 en in reserveonderdelen voor vóór 1 januari 2020 in de EU in de handel gebrachte röntgensystemen (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer op printplaten van detectoren en data-acquisitie-eenheden voor positronemissietomografen in apparatuur voor magnetische-resonantiebeeldvorming C(2013)06832 - 2013/2909(DEA)
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer op afgemonteerde printplaten voor gebruik in andere mobiele medische hulpmiddelen van de klassen IIa en IIb van Richtlijn 93/42/EEG dan draagbare defibrillatoren voor noodgevallen (C(2013)06835 2013/2910(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor 3,5 mg kwik per lamp in compacte fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet voor algemene verlichtingsdoeleinden < 30 W met een levensduur van ten minste 20 000 branduren (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood, cadmium en zeswaardig chroom in hergebruikte reserveonderdelen afkomstig uit vóór 22 juli 2014 in de handel gebrachte medische hulpmiddelen die worden hergebruikt bij vóór 22 juli 2021 in de handel gebrachte apparatuur van categorie 8, mits het hergebruik plaatsvindt in controleerbare, gesloten business-to-business inruilsystemen en het hergebruik van onderdelen kenbaar wordt gemaakt aan de consument (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als activator in het fluorescentiepoeder van gasontladingslampen bij gebruik als extracorporele-fotofereselampen met BSP-fosforen (BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 2013/2914(DEA))
verwezen naar: ten principale ENVI
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2013.


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie wat betreft emissies van zware voertuigen (Euro VI) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - termijn: 22/01/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - termijn: 17/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - termijn: 17/01/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft met chroom verrijkte gist die wordt gebruikt voor de vervaardiging van voedingssupplementen en aan levensmiddelen toegevoegd chroom(III)lactaat-trihydraat (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - termijn: 23/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - termijn: 18/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - termijn: 19/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - termijn: 23/11/2013)
verwezen naar ten principale: IMCO


5. Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP))

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 9.10.2013).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria en Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, over de migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini en Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 23.10.2013.


6. Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (2013/2831(RSP))

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 9.10.2013).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino en Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, over opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het afluisteren door de Amerikaanse NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van nationale veiligheidsdienst van de VS (NSA)(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 23.10.2013.


7. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual en Edit Herczog.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell en Frank Engel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) en Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.


8. Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013 [2013/2134(INI)] Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Trautmann (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Marije Cornelissen (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain en Alfredo Pallone.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn en Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 23.10.2013


VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

9. Wijziging agenda

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, die wijst op een technisch probleem met de technische link naar de tijdens de stemmingen van vandaag in stemming gebrachte amendementen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ashley Fox, die wenst dat de plenaire vergadering morgen in plaats van om 9.00 uur om 8.30 uur begint met het oog op het debat over het verslag over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III Commissie (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Het Parlement willigt het verzoek in.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


10. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Martin Kastler is niet langer lid.

Commissie ENVI: Martin Kastler

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie begrotingsjaar 2014 (stemming)

- Ontwerpamendementen op de kredieten van Afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor 2014 betreffende de Commissie

- Ontwerpamendementen op de Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII en IX van het ontwerp van algemene begroting voor 2014 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage van de “Aangenomen teksten”)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Het woord wordt gevoerd door:
Anne E. Jensen (rapporteur), vóór de stemming, om de volgende technische wijzigingen voor te stellen:

"Zoals elk jaar moeten, gezien de complexiteit van de procedure, een aantal technische aanpassingen in stemming worden gebracht. Het enige referentiedocument voor de bedragen is DOC 6. Bij amendementen die meerdere begrotingslijnen betreffen wordt bij de stemming verwezen naar alle begrotingslijnen waarop deze amendementen van toepassing zijn.
1) Vier amendementen dienen als volgt te worden gecorrigeerd:

Nr. 1083: op begrotingslijn 16 03 01 01 "Multimedia-acties", het bedrag van de betalingskredieten is 29 895 000 euro in plaats van 29 395 000 euro.

Nr. 1234 betreffende het organigram van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA): het totaal aantal AST posten is 112 in plaats van 110, op een totaal van 5 vaste posten en 344 tijdelijke posten, waardoor het totaal aantal posten op 349 in plaats van 347 komt.

Nr. 1238 betreffende het organigram van het Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER): het totaal aantal AD posten is 73 in plaats van 74, waardoor het totaal aantal posten op 96 komt.

Nr. 1063 over een nieuwe begrotingslijn "Het huidige en gewenste economisch potentieel in de Griekse regio's buiten de Griekse hoofdstad Athene": dit amendement heeft betrekking op een nieuwe voorbereidende actie en niet op een proefproject.

2) Twee amendementen zijn aangenomen op onjuiste MFK-rubrieken en dienen als volgt te worden gewijzigd:

Nr. 1153 "Voorbereidende actie – Elektronisch platform voor het nabuurschapsbeleid" moet worden opgenomen onder rubriek 1b en niet onder rubriek 4.

Nr. 1078 "Proefproject – EVV-applicatie voor mobiele telefoons dient te worden opgenomen onder rubriek 2 in plaats van rubriek 3.

3) De volgende twee amendementen die betrekking hebben op bestaande proefprojecten, dienen te worden geschrapt en te worden vervangen door amendementen waarmee nieuwe begrotingslijnen voor voorbereidende acties worden gecreëerd:

Nr. 1075 "Voorbereidende actie – Een gezonde voeding: jonge kinderen en een vergrijzende bevolking";

Nr. 1087 "Voorbereidende actie – Financiering voor de rehabilitatie van slachtoffers van foltering".

4) Teneinde overlapping te voorkomen dienen technische correcties te worden aangebracht om de in onze amendementen voorgestelde verwijzingen naar de begrotingslijnen van een aantal nieuwe lijnen te wijzigen (vooral proefprojecten en voorbereidende acties).

Tenslotte wordt in het standpunt van het Parlement geen rekening gehouden met de door de Commissie op 16 oktober 2013 goedgekeurde nota van wijzigingen nr. 2/2014, die deel zal uitmaken van de bemiddelingsprocedure.

Ik verzoek het Parlement deze voorstellen te steunen.”

De Voorzitter stelt vast dat geen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgestelde aanpassingen.

Derek Roland Clark, tijdens de stemming, over het verloop van de stemming.

Na de stemming:

- Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG) over de uitslag van de stemming;

- Algimantas Rimkūnas (fungerend voorzitter van de Raad) die kennis heeft genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring heeft gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


11.2. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Monika Hohlmeier en Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0437)


11.3. Mariene kennis 2020 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over mariene kennis 2020: zeebodemkaarten ter bevordering van duurzame visserij [2013/2101(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0438)


11.4. Toepassing en handhaving van internationale handelsregels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0439)

Het woord werd gevoerd door:

Niccolò Rinaldi (rapporteur) om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken.

Bij ES (591 vóór, 17 tegen, 71 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


11.5. Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Franck Proust (A7-0167/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0440)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0440)


11.6. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0441)

Het woord werd gevoerd door:

Lucas Hartong, vóór de stemming, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher laatstgenoemde om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 538, dat in aanmerking werd genomen, Dolores García-Hierro Caraballo, laatstgennoemde om een mondeling amendement voor te stellen op artikel 3, lid 2, na punt 18, dat in aanmerking werd genomen, Gabriel Mato Adrover en Alain Cadec (rapporteur), om dit mondeling amendement nader toe te lichten, en Guido Milana om zijn mondeling amendement op amendement 189 in te trekken.

Alain Cadec, vóór de stemming over het Commissievoorstel, om mededeling te doen van zijn voornemen om onderhandelingen met de Raad te beginnen.

In afwachting van de goedkeuring van het meerjarig financiëel kader wordt de stemming over de wetgevingsresolutie uitgesteld.


11.7. Drugsprecursoren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0442)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0442)

Het woord werd gevoerd door:

Janez Potočnik (lid van de Commissie), na de stemming.


11.8. Conferentie over klimaatverandering (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0482/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0443)


11.9. Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (stemming)

Verslag over georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en initiatieven (eindverslag) [2013/2107(INI)] - . Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0444)

Het woord werd gevoerd door:

Marc Tarabella, vóór de stemming over amendement 32, Salvatore Iacolino (rapporteur), vóór de stemming over de ontwerpresolutie, om een mondeling amendement na overweging AY voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen, en Sonia Alfano, om de slachtoffers van maffia en georganiseerde misdaad te gedenken.

Gezien het late tijdstip verzoekt de Voorzitter het Parlement om zich uit te spreken over het al dan niet voortzetten van de stemmingen.

Bij ES (379 voor, 206 tegen, 26 onthoudingen) stemt het Parlement in met voortzetting van de stemmingen.


11.10. Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0465/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0445)


11.11. Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0484/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0446)

Het woord werd gevoerd door:

Jacek Saryusz-Wolski, die twee mondelinge amendementen voorstelde op paragraaf 16, op amendement 22 en op paragraaf 40, die in aanmerking werden genomen.


11.12. Europees semester voor economische beleidscoördinatie (stemming)

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013 [2013/2134(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0447)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Cashman, na de stemming, om de Voorzitter te complimenteren voor de wijze waarop zij de stemming had geleid, en Edward McMillan-Scott over de organisatie van de stemmingen.


11.13. Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (stemming)

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 9.10.2013).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 23 oktober 2013 (punt 5 van de notulen van 23.10.2013).

Ontwerpresoluties B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 en B7-0480/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0474/2013

(ter vervanging van B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 en B7-0480/2013):

ingediend door de volgende leden:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff en Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,

- Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie,

- Cristiana Muscardini.

Aangenomen (P7_TA(2013)0448)

(Ontwerpresolutie B7-0478/2013 komt te vervallen.)


11.14. Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (stemming)

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 9 van de notulen van 9.10.2013).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 23 oktober 2013 (punt 6 van de notulen van 23.10.2013).

Ontwerpresoluties B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 en B7-0481/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0467/2013

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0468/2013

(ter vervanging van B7-0468/2013, B7-0471/2013 en B7-0472/2013):

ingediend door de volgende leden:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie,

- Jan Philipp Albrecht en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0449)

Het woord werd gevoerd door:

Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, vóór de stemming, om op grond van artikel 177 van het Reglement om uitstel van de stemming te verzoeken, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, om het verzoek te steunen, en Alexander Graf Lambsdorff om zich tegen het verzoek uit te spreken.

Bij ES (270 vóór, 298 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

(Ontwerpresolutie B7-0481/2013 komt te vervallen.)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden morgen plaats.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) (2013/2597(RSP))

Verslag over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2013/2081(INI)] Rapporteur: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Charles Tannock en Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Adrian Severin, niet-fractiegebonden lid, en Michael Gahler.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis en Alojz Peterle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons en Ivo Vajgl.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.4 van de notulen van 24.10.2013


16. Situatie op de Malediven (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op de Malediven (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, en Alexander Mirsky, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.


17. Gevangenhouding van Greenpeace-activisten in Rusland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gevangenhouding van Greenpeace-activisten in Rusland (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Janez Potočnik (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van,Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman, over de woorden van laatstgenoemde, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen en Sandra Petrović Jakovina.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy en Ulrike Lunacek.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.


18. Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, namens de S&D-Fractie, Vladko Todorov Panayotov, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Vladimir Urutchev en Phil Bennion.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Thomas Ulmer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 24.10.2013


19. Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020: “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Rapporteur: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daciana Octavia Sârbu (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Mario Pirillo, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, Franco Bonanini, niet-fractiegebonden lid, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Gaston Franco.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 24.10.2013


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 521.900/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid