Indeks 
Protokół
PDF 249kWORD 188k
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (złożone projekty rezolucji)
 6.Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (złożone projekty rezolucji)
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 października 2013 r.) (debata)
 8.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (debata)
 9.Zmiana porządku obrad
 10.Skład komisji
 11.Głosowanie
  
11.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (głosowanie)
  
11.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
11.3.Wiedza o morzu 2020 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.4.Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego ***I (głosowanie)
  
11.5.Handel prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi ***I (głosowanie)
  
11.6.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)
  
11.7.Prekursory narkotykowe ***I (głosowanie)
  
11.8.Konferencja w sprawie zmiany klimatu (głosowanie)
  
11.9.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (głosowanie)
  
11.10.e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (głosowanie)
  
11.11.Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (głosowanie)
  
11.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (głosowanie)
  
11.13.Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (głosowanie)
  
11.14.Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) - Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. (debata)
 16.Sytuacja na Malediwach (debata)
 17.Zatrzymanie aktywistów Greenpeace w Rosji (debata)
 18.Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego * (debata)
 19.Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. ***I (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Zmiana porządku obrad

Przewodnicząca poinformowała, że komisja BUDG przyjęła wczoraj sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Sprawozdawca Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Zaproponowała, aby uwzględnić to sprawozdanie w turze głosowania w czwartek 24 października 2013 r., z zachowaniem następujących terminów:

Termin składania poprawek: dziś, środa 23 października 2013 r., godz. 12,

głosowanie: jutro, czwartek 24 października 2013 r., godz. 12.

Głos zabrali: Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który sprzeciwił się tej propozycji i zwrócił się o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego na początku listopada, aby Parlament mógł przeprowadzić głosowanie, mając pełną świadomość zamierzeń Rady dotyczących projektów budżetu korygującego nr 6/2013 i 8/2013, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który zwrócił się o wyjaśnienie przez Radę przed głosowaniem, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który wniósł o to, aby obecna prezydencja Rady złożyła najpóźniej w czwartek oświadczenie dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2013, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która zwróciła się o gwarancje ze strony Rady i Komisji, oraz Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG).

Głos zabrali: José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji), Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady), Guy Verhofstadt i Daniel Cohn-Bendit.

W głosowaniu elektronicznym (119 za, 45 przeciw, 8 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek przewodniczącej.

Parlament zatwierdził następnie wpisanie do porządku obrad debaty w tej sprawie.


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG, CONT
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (30 września 2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG, CONT
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania(30 września 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych, powłokach zakończeń komponentów elektrycznych i elektronicznych i płytek obwodów drukowanych, połączeniach przewodów elektrycznych, osłonach i złączkach w obudowie, stosowanych a) w polach magnetycznych w promieniu 1 m od izocentrum magnesu w sprzęcie medycznym do obrazowania rezonansem magnetycznym, włączając w to monitory pacjenta przystosowane do użytku w takim promieniu, lub b) w polach magnetycznych w odległości nieprzekraczającej 1 m od zewnętrznej powierzchni magnesów cyklotronu, magnesów do przenoszenia i kontroli kierunku wiązki, stosowanych w terapii cząsteczkowej (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (14 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu jako składnika stopów w łożyskach i powierzchniach ścierających się w sprzęcie medycznym wystawionych na działanie promieniowania jonizującego (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia kadmu w powłokach fosforowych w sprzęcie wzmacniającym obrazy na zdjęciach rentgenowskich do dnia 31 grudnia 2019 r. i w częściach zamiennych do systemów prześwietlania promieniami Rentgena wprowadzonych do obrotu na rynku UE przed dniem 1 stycznia 2020 r. (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia markeru zawierającego octan ołowiu stosowanego w stereotaktycznych ramach na głowę używanych w badaniach techniką tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz w systemach lokalizacji w sprzęcie do leczenia promieniowaniem gamma i radioterapii cząsteczkowej (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu umożliwiającego próżnioszczelne połączenie aluminium i stali we wzmacniaczach obrazu RTG (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych, powłokach zakończeń komponentów elektrycznych i elektronicznych i powłokach płytek obwodów drukowanych, w stopach lutowniczych stosowanych przy łączeniu przewodów i kabli oraz stopach lutowniczych łączących przetworniki i czujniki, które są długotrwale używane w temperaturze poniżej -20 °C w normalnych warunkach pracy i składowania (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w powłokach powierzchniowych systemów złączy stykowych wymagających złączy niemagnetycznych, które są długotrwale użytkowane w temperaturze poniżej -20°C w normalnych warunkach pracy i składowania (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych przy mocowaniu detektorów z matrycą cyfrową, wykonanych z tellurku kadmowego lub tellurku kadmowo-cynkowego, do płytek obwodów drukowanych (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu i kadmu w spoiwach metalowych tworzących nadprzewodzące obwody magnetyczne w czujnikach MRI, SQUID, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego) lub FTMS (absorpcyjnego spektrometru masowego) (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach, pełniącego funkcję nadprzewodnika lub przewodnika termicznego, stosowanego w głowicach chłodziarek kriogenicznych lub w sondach chłodzonych kriogenicznie lub też w chłodzonych kriogenicznie systemach połączeń ekwipotencjalnych, w wyrobach medycznych (kategoria nr 8) lub w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia sześciowartościowego chromu stosowanego przy nakładaniu warstwy metali alkalicznych w procesie wytwarzania fotokatod we wzmacniaczach obrazu RTG do dnia 31 grudnia 2019 r. i w częściach zamiennych do systemów RTG wprowadzonych do obrotu na rynku UE przed dniem 1 stycznia 2020 r. (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych czujników oraz urządzeń rejestrujących dane w pozytonowych tomografach emisyjnych, zintegrowanych ze sprzętem do obrazowania rezonansem magnetycznym (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych na płytkach zbiorczych obwodów drukowanych stosowanych w mobilnych wyrobach medycznych należących zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG do klasy IIa i IIb, innych niż przenośne defibrylatory (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia 3,5 mg rtęci na lampę w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W o okresie trwałości wynoszącym 20 000 godzin lub więcej (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu, kadmu i sześciowartościowego chromu w częściach zamiennych służących do ponownego użycia, odzyskanych z wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r. i wykorzystywanych w sprzęcie objętym kategorią 8, wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2021 r., pod warunkiem że ponowne wykorzystanie odbywa się w zamkniętym systemie handlowym przyjmowania zwrotów, podlegającym kontroli, a konsument został powiadomiony o zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym lamp wyładowczych stosowanych w lampach do fotoforezy pozaustrojowej zawierających luminofory BSP (BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące od daty otrzymania (18 października 2013 r.)


4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę nr 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) oraz rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - termin: 22/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - termin: 17/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - termin: 17/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do drożdży wzbogaconych w chrom stosowanych w produkcji suplementów żywnościowych oraz do trójwodnego mleczanu chromu(III) dodawanego do żywności (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - termin: 23/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - termin: 18/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - termin: 19/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - termin: 23/11/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO


5. Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP))

Debata odbyła się dnia 9 października 2013 r. (pkt 16 protokołu z dnia 9.10.2013 r.).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria i Hubert Pirker w imieniu grupy PPE, w sprawie przepływów migracyjnych w rejonie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, w sprawie przepływów migracyjnych w rejonie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D, w sprawie przepływów migracyjnych w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampeduzy (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, w sprawie przepływów migracyjnych w rejonie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini i Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, w sprawie przepływów migracyjnych w rejonie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przepływów migracyjnych w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przepływów migracyjnych w rejonie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Głosowanie: 23 października 2013 r.


6. Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (2013/2831(RSP))

Debata odbyła się dnia 9 października 2013 r. (pkt 19 protokołu z dnia 9.10.2013 r.).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino i Hubert Pirker w imieniu grupy PPE, w sprawie zawieszenia umowy SWIFT w następstwie inwigilacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, w sprawie zawieszenia umowy SWIFT w następstwie inwigilacji prowadzonej przez NSA 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zawieszenia umowy SWIFT w następstwie inwigilacji prowadzonej przez NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie zawieszenia umowy SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA(2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zawieszenia umowy SWIFT w następstwie inwigilacji prowadzonej przez NSA(2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Głosowanie: 23 października 2013 r.


7. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 października 2013 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 października 2013 r.) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual i Edit Herczog.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell i Frank Engel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) i Vytautas Leškevičius.

Debata została zamknięta.


8. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na 2013 r. [2013/2134(INI)] Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Catherine Trautmann (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Verónica Lope Fontagné (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Marije Cornelissen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Auke Zijlstra niezrzeszony, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain i Alfredo Pallone.

Głos zabrali: Olli Rehn i Vytautas Leškevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 23 października 2013 r.


PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

9. Zmiana porządku obrad

Głos zabrał Carl Schlyter, aby zgłosić problem techniczny dotyczący dostępu elektronicznego do poprawek złożonych do głosowania w tej turze głosowania.

°
° ° °

Głos zabrał Ashley Fox, z wnioskiem o rozpoczęcie jutrzejszego posiedzenia plenarnego o godz. 8.30 zamiast o godz. 9, tak aby można było przeprowadzić debatę w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Sprawozdawca Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlament przyjął wniosek.

Porządek obrad został odpowiednio zmieniony.


10. Skład komisji

Przewodnicząca otrzymała od grupy PPE następujący wniosek w sprawie nominacji:

komisja EMPL: Martin Kastler przestał być członkiem tej komisji

komisja ENVI: Martin Kastler

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (głosowanie)

- Projekt poprawek do środków przewidzianych w Sekcji 3 projektu budżetu ogólnego na 2014 r. w odniesieniu do Komisji;

- Projekt poprawek do Sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 projektu budżetu ogólnego na 2014 r. w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Danych Osobowych.

Na mocy traktatów do przyjęcia projektów poprawek wymagane są głosy większości posłów do Parlamentu Europejskiego.

(Projekty przyjętych poprawek znajdują się w załączniku do „Przyjęte teksty” )
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia
Przed głosowaniem, Anne E. Jensen (sprawozdawczyni) zaproponowała następujące poprawki techniczne:

„Jak co roku, ze względu na złożoność procedury, należy poddać pod głosowanie niektóre zmiany techniczne. Jedynym dokumentem referencyjnym w zakresie kwot jest DOC 6. W przypadku poprawek dotyczących kilku linii budżetowych głosowanie odnosi się do wszystkich linii objętych tymi poprawkami.
1) Cztery poprawki należy poprawić następująco:

Nr 1083: w linii 16 03 01 01 „Działania multimedialne” kwota środków na płatności wynosi 29 895 000 EUR a nie 29 395 000 EUR.

Nr 1234 odnośnie do schematu organizacyjnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): łączna liczba stanowisk AST wynosi 112 a nie 110, przy łącznej liczbie personelu stałego wynoszącej 5 osób i 344 pracowników czasowych, w związku z czym łączna liczba stanowisk wynosi 349 zamiast 347.

Nr 1238 w odniesieniu do schematu organizacyjnego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER): łączna liczba stanowisk AD wynosi 73 a nie 74, w związku z czym łączna liczba stanowisk wynosi 96.

Nr 1063 w nowej linii Obecny i pożądany stan potencjału gospodarczego w regionach poza stolicą Grecji Atenami”: poprawka ta odnosi sie do nowego działania przygotowawczego a nie do projektu pilotażowego.

2) Dwie poprawki zostały przyjęte w złych pozycjach WRF i należy je zmienić następująco:

Nr 1153 „Działania przygotowawcze - Platforma internetowa dla polityki sąsiedztwa” należy zapisać w pozycji 1a a nie 4.

Nr 1078 Projekt pilotażowy — Twoje podróże w Europie – program do zastosowania w urządzeniach mobilnych” należy zapisać w pozycji 2 a nie 3.

3) Dwie następne poprawki, dotyczące istniejących projektów pilotażowych, należy wycofać i zastąpić poprawkami mającymi na celu utworzenie nowych linii na działania przygotowawcze:

Nr 1075 „Działanie przygotowawcze — Zdrowy sposób odżywiania się: wczesne lata życia i starzenie się społeczeństwa”;

Nr 1087 „Działanie przygotowawcze — Finansowanie rehabilitacji ofiar tortur”.

4) W celu uniknięcia błędnych powtórzeń, poprawki techniczne należy wprowadzać w celu zmiany numerów referencyjnych linii budżetowych o określonej liczbie nowych linii (zwłaszcza projektów pilotażowych i działań przygotowawczych) zaproponowanych w naszych poprawkach.

Ponadto stanowisko Parlamentu nie uwzględnia listu w sprawie poprawek nr 2/2014 przyjętego przez Komisję w dniu 16 października 2013 r., który zostanie włączony w postępowaniu pojednawczym.

Apeluję do Zgromadzenia o poparcie tych propozycji.

Przewodnicząca stwierdziła brak zastrzeżeń do zaproponowanych zmian.

W czasie głosowania Derek Roland Clark, w sprawie przebiegu głosowania.

Po głosowaniu:

- Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG) w sprawie wyniku głosowania;

- Algimantas Rimkūnas (urzędujący przewodniczący Rady) odnotował różnice między stanowiskiem Parlamentu a Rady i zgodził się na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


11.2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0437)


11.3. Wiedza o morzu 2020 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wiedzy o morzu 2020: mapowanie dna morskiego w celu promowania zrównoważonego rybołówstwa [2013/2101(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0438)


11.4. Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0439)

Wystąpienia

Niccolò Rinaldi (sprawozdawca), zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu, z wnioskiem o odesłanie do komisji sporządzającej sprawozdanie.

W GE (591 głosów za, 17 głosów przeciw, 71 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

Kwestię uznaje się zatem za przekazaną do ponownego rozpatrzenia przez właściwą komisję.


11.5. Handel prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Franck Proust (A7-0167/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0440)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0440)


11.6. Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0441)

Wystąpienia

Lucas Hartong, przed głosowaniem, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, aby złożyć poprawkę ustną do poprawki 538 (przyjęto), Dolores García-Hierro Caraballo, aby złożyć poprawkę ustną do art. 3 ust. 2 po pkt 18 (przyjęto), Gabriel Mato Adrover i Alain Cadec (sprawozdawca), aby wyjaśnić tę poprawkę ustną, Guido Milana, aby wycofać swą poprawkę ustną do poprawki 189.

Alain Cadec, przed głosowaniem nad wnioskiem Komisji, aby wyrazić zamiar rozpoczęcia negocjacji z Radą.

Głosowanie nad rezolucją ustawodawczą zostało przełożone, w oczekiwaniu na przyjęcie wieloletnich ram finansowych.


11.7. Prekursory narkotykowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0442)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0442)

Wystąpienia

Janez Potočnik (członek Komisji), po głosowaniu.


11.8. Konferencja w sprawie zmiany klimatu (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0482/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0443)


11.9. Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące przyszłych działań i inicjatyw (sprawozdanie końcowe) [2013/2107(INI)] - . Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0444)

Wystąpienia

Marc Tarabella, przed głosowaniem nad poprawką 32, Salvatore Iacolino (sprawozdawca), przed głosowaniem nad projektem rezolucji, aby złożyć poprawkę ustną po motywie AY (przyjęto), i Sonia Alfano, aby oddać cześć pamięci ofiar mafii i przestępczości zorganizowanej.

Ze względu na późną porę przewodnicząca zaproponowała Zgromadzeniu głosowanie nad tym, czy kontynuować turę czy ją przenieść.

W GE (379 za, 206 przeciw, 26 wstrzymujących się) Parlament opowiedział się za kontynuacją tury głosowania.


11.10. e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0465/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0445)


11.11. Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0484/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0446)

Wystąpienia

Jacek Saryusz-Wolski, aby złożyć dwie poprawki ustne do ust. 16, poprawki 22 i ust. 40 (przyjęto).


11.12. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na 2013 r. [2013/2134(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0447)

Wystąpienia

Po głosowaniu, Michael Cashman, aby pogratulować przewodniczącej prowadzenia głosowań, i Edward McMillan-Scott, w sprawie organizacji tury głosowania.


11.13. Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 9 października 2013 r. (pkt 16 protokołu z dnia 9.10.2013).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 23 października 2013 r. (pkt 5 protokołu z dnia 23.10.2013).

Projekty rezolucji B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 i B7-0480/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0474/2013

(zastępujący B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 i B7-0480/2013):

złożony przez następujących posłów:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

- Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD,

- Cristiana Muscardini.

Przyjęto (P7_TA(2013)0448)

(Projekt rezolucji B7-0478/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


11.14. Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 9 października 2013 r. (pkt 9 protokołu z dnia 9.10.2013 r.).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 23 października 2013 r. (pkt 6 protokołu z dnia 23.10.2013 r.).

Projekty rezolucji B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 i B7-0481/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0467/2013

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0468/2013

(zastępujący B7-0468/2013, B7-0471/2013 i B7-0472/2013):

złożony przez następujących posłów:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE,

- Jan Philipp Albrecht i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2013)0449)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Manfred Weber w imieniu grupy PPE, z wnioskiem, na podstawie art. 177 Regulaminu, o przełożenie głosowania, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aby poprzeć ten wniosek, i Alexander Graf Lambsdorff, przeciw temu wnioskowi.

W GE (przy 270 głosach za, 298 przeciw, 12 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

(Projekt rezolucji B7-0481/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania odbędą się jutro.


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.40 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) - Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) (2013/2597(RSP))

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. [2013/2081(INI)] Sprawozdawca: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Nadezhda Neynsky (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka i Takisa Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Adrian Severin niezrzeszony i Michael Gahler.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnaud Danjeana, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons i Ivo Vajgl.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 24 października 2013 r.


16. Sytuacja na Malediwach (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja na Malediwach (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, i Alexander Mirsky w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, i Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Głos zabrał Vytautas Leškevičius.

Debata została zamknięta.


17. Zatrzymanie aktywistów Greenpeace w Rosji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zatrzymanie aktywistów Greenpeace w Rosji (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Janez Potočnik (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Henryka Migalskiego, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Martin Ehrenhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thijsa Bermana, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta, Nick Griffin, Thijs Berman, w nawiązaniu do tej wypowiedzi, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen i Sandra Petrović Jakovina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy i Ulrike Lunacek.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Janez Potočnik i Vytautas Leškevičius.

Debata została zamknięta.


18. Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Sprawozdawca: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Vladimir Urutchev i Phil Bennion.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Seán Kelly.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Thomas Ulmer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 24 października 2013 r.


19. Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)]Sprawozdawca: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Daciana Octavia Sârbu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Franco Bonanini niezrzeszony, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Głos zabrali: Janez Potočnik i Gaston Franco.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 24 października 2013 r.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 521.900/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności