Kazalo 
Zapisnik
PDF 235kWORD 179k
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 5.Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (vloženi predlogi resolucij)
 6.Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (vloženi predlogi resolucij)
 7.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (24. in 25. oktobra 2013) (razprava)
 8.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (razprava)
 9.Sprememba dnevnega reda
 10.Sestava odborov
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2014 (glasovanje)
  
11.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (glasovanje)
  
11.3.Znanje o morju 2020 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (glasovanje)
  
11.5.Trgovina s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami ***I (glasovanje)
  
11.6.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)
  
11.7.Predhodne sestavine pri prepovedanih drogah ***I (glasovanje)
  
11.8.Konferenca o podnebnih spremembah (glasovanje)
  
11.9.Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (glasovanje)
  
11.10.Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (glasovanje)
  
11.11.Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (glasovanje)
  
11.12.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (glasovanje)
  
11.13.Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (glasovanje)
  
11.14.Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki v letu 2012 (razprava)
 16.Razmere na Maldivih (razprava)
 17.Pridržanje aktivistov Greenpeacea v Rusiji (razprava)
 18.Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja * (razprava)
 19.Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 ***I (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Sprememba dnevnega reda

Predsedujoča je sporočila, da je odbor BUDG včeraj sprejel poročilo o stališču Sveta glede predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Predlaga, da se o tem poročilu glasuje v četrtek, 24. oktobra 2013, pri čemer je treba upoštevati sledeče roke:

Rok za vložitev predlogov sprememb: danes, v sredo, 23. oktober 2013, ob 12.00,

glasovanje: jutri, v četrtek, 24. oktoba 2013, ob 12.00.

Govorili so Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je nasprotpval temu predlogu in je zahteval izredno plenarno sejo za začetek novembra, da bo lahko Parlament glasoval dobro obveščen o namenih Sveta glede predlogov sprememb proračuna št. 6/2013 in št. 8/2013, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, ki je zahteval pojasnilo Sveta pred glasovanjem, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je zahteval, da predsedstvo Sveta najkasneje v četrtek poda izjavo o predlogu spremembe proračuna št. 8/2013, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala jamstva Sveta in Komisije, in Alain Lamassoure (predsednik odbora BUDG).

Govorili so José Manuel Barroso (predsednik Komisije), Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu), Guy Verhofstadt in Daniel Cohn-Bendit.

Z elektronskim glasovanjem (119 za, 45 proti, 8 vzdržanih) je Parlament sprejel predlog predsedujoče.

Parlament je nato potrdil, da se na dnevni red uvrsti razprava o tej zadevi.


3. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu sta bila posredovana naslednja osnutka delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

posredovano pristojni: BUDG, CONT

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 30. septembra 2013.

- Delegirana uredba Komisije o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

posredovano pristojni: BUDG, CONT
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 30. septembra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v spajkah, prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent ter plošč tiskanih vezij, povezavah električnih žic, ščitih in zaprtih konektorjih, ki se uporabljajo a) v magnetnih poljih znotraj krogle s polmerom 1 m, ki obdaja izocenter magneta pri medicinski opremi za slikanje z magnetno resonanco, vključno z monitorji za paciente, ki so zasnovani za uporabo znotraj te krogle ali b) v magnetnih poljih v oddaljenosti do 1 m od zunanjih površin ciklotronskih magnetov, magnetov za prenos žarka in nadzor njegove smeri, ki se uporabljajo pri zdravljenju z obsevanjem s pospešenimi delci (C(2013)06763 –2013/2918(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe(EU) št.347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
posredovano pristojni: ITRE

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 14. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v zlitinah za ležaje in nosilne površine medicinske opreme, ki je izpostavljena ionizirajočemu sevanju, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija v fosfornih prevlekah v ojačevalcih rentgenskih slik do 31. decembra 2019 in rezervnih delih za rentgenske sisteme, ki so bili dani na trg EU pred 1. januarjem 2020, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinčevega acetata kot markerja za uporabo v stereotaktičnih naglavnih obročih pri CT (računalniški tomografiji) in MRS ter pri sistemih določanja položaja za opremo za zdravljenje z gama žarki in delci zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca za omogočanje vakuumskih povezav med aluminijem in jeklom v ojačevalnikih rentgenskih slik zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
posredovano pristojni: ENVI
Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja, prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega vezja, spajkah za povezovanje žic in kablov, spajkah za povezovanje pretvornikov in senzorjev, ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod –20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))

posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v površinskih prevlekah sistemov nožičnih konektorjev, pri katerih so potrebni nemagnetni konektorji, ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod –20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za pritrditev digitalnih kadmij-teluridnih in kadmij-cink-teluridnih detektorjev na plošče tiskanega vezja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec in kadmij v kovinskih vezeh, ki tvorijo superprevodna magnetna vezja v detektorjih MRS, SQUID, NMR (nuklearna magnetna resonanca) ali FTMS (Fourierjeva transformacijska masna spektrometrija) zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v zlitinah kot superprevodnik ali toplotni vodnik, ki se uporablja v hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali industrijskih instrumentih za spremljanje in nadzor zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIV k Direktivi2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom v razdelilnikih alkalnih kovin za izdelavo fotokatod v ojačevalnikih rentgentskih slik do 31. decembra 2019 ter v rezervnih delih za rentgenske sisteme, dane na trg pred 1.januarjem 2020, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja detektorjev in enot za zajem podatkov za pozitronske emisijske tomografe, integrirane v opremo za magnetnoresonančno slikanje, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))

posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah na opremljenih ploščah tiskanega vezja, ki se uporabljajo v prenosnih medicinskih pripomočkih razredov IIa in IIb iz Direktive 93/42/EGS, razen v prenosnih defibrilatorjih za prvo pomoč, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za 3,5 mg živega srebra na kompaktno fluorescenčno sijalko z enojnim navojem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec, kadmij in šestvalentni krom v ponovno uporabljenih rezervnih delih iz medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2014, in uporabljenih v opremi kategorije 8, dani na trg pred 22. julijem 2021, če ponovna uporaba poteka v zaprtem sistemu poslovanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))

posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca kot aktivatorja v fluorescenčnem prahu razelektritvenih sijalk, ko se uporabljajo kot sijalke za zunajtelesno fotoferezo, ki vsebujejo svetilne snovi BaSi2O5:Pb, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))

posredovano pristojni: ENVI

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 18. oktobra 2013.


4. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) ter Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - rok: 22/01/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - rok: 17/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - rok: 17/01/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede kvasovk, obogatenih s kromom, ki se uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil, in kromovega (III) laktat trihidrata, ki se dodaja živilom (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - rok: 23/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - rok: 18/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - rok: 19/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - rok: 23/11/2013)
posredovano pristojni: IMCO


5. Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP))

Razprava je potekala 9. oktobra 2013. (točka 16 zapisnika z dne 9.10.2013).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria in Hubert Pirker v imenu skupine PPE o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder v imenu skupine ALDE o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes in Rita Borsellino v imenu skupine S&D o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini in Cristiana Muscardini v imenu skupine ECR o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika z dne 23.10.2013


6. Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP))

Razprava je potekala 9. oktobra 2013. (točka 19 zapisnika z dne 9.10.2013).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino in Hubert Pirker v imenu skupine PPE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi programa nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes in Birgit Sippel v imenu skupine S&D o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi programa nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika z dne 23.10.2013


7. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (24. in 25. oktobra 2013) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (24. in 25. oktobra 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual in Edit Herczog.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell in Frank Engel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Olli Rehn (podpredsednik Komisije) in Vytautas Leškevičius.

Razprava se je zaključila.


8. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2013 [2013/2134(INI)] Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira je predstavila poročilo.

Govorila sta Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Govorili so Catherine Trautmann (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Verónica Lope Fontagné (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Andreas Schwab (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora REGI), Marije Cornelissen (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain in Alfredo Pallone.

Govorila sta Olli Rehn in Vytautas Leškevičius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika z dne 23.10.2013


PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

9. Sprememba dnevnega reda

Govoril je Carl Schlyter, ki je opozoril na tehnično težavo, ki je zadevala elektronsko povezavo do predlogov sprememb, o katerih se je glasovalo med časom za glasovanje.

°
° ° °

Govorila je Ashley Fox, ki je zahtevala, da se jutrišnja plenarna seja začne ob 8.30 namesto ob 9.00, ker bi tako lahko razpravljali o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2013 za proračunsko leto2013, oddelek III – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlament je pritrdil zahtevi.

Dnevni red je bil tako spremenjen.


10. Sestava odborov

Predsedujoča je od skupine PPE prejel sledečo zahtevo za imenovanje:

odbor EMPL: Martin Kastler ni več član tega odbora,

odbor ENVI: Martin Kastler.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2014 (glasovanje)

- Osnutki dopolnitev k sredstvom oddelka III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 (Komisija)

- Osnutki dopolnitev k sredstvom oddelkov I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 (Evropski parlament, Svet, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropski varuh človekovih pravic Evropski nadzornik za varstvo podatkov)

V skladu z določbami pogodb je za sprejetje osnutkov dopolnitev potrebna večina glasov poslancev Evropskega parlamenta.

(Sprejeti osnutki dopolnitev so objavljeni v prilogi k “Sprejetim besedilom”)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Govorili so:

Pred glasovanjem Anne E. Jensen (poročevalka) o naslednjih tehničnih spremembah:

"Kot vsako leto je zaradi zapletenosti postopka potrebno glasovanje o nekaterih tehničnih prilagoditvah. Edini referenčni dokument za zneske je dokument DOC 6. V primeru dopolnitev, ki zajemajo več proračunskih vrstic, se glasovanje nanaša na vse vrstice, ki jih ti zajemajo.

1) Štiri dopolnitve je treba popraviti, kot sledi:

Št.°1083: pri vrstici 16 03 01 01 "Multimedijske dejavnosti" znesek odobritev plačil znaša 29 895 000 EUR in ne 29 395 000 EUR.

Št.°1234 se nanaša na organigram Evropske agencije za varnost hrane (EFSA): skupno število delovnih mest AST je 112 in ne 110, skupno je 5 stalnih in 344 začasnih uslužbencev, tako da je skupno število delovnih mest 349 in ne 347.

Št.°1238 zadeva organigram Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER): skupno število delovnih mest AD znaša 73 in ne 74, tako da je skupno število delovnih mest 96.

Št.°1063 o novi vrstici o "Dejansko in zaželeno stanje gospodarskih možnosti v regijah zunaj regije grškega glavnega mesta Atene": ta dopolnitev se nanaša na nov pripravljalni ukrep in ne na pilotni projekt.

2) Dve dopolnitvi sta bili sprejeti v napačnih postavkah večletnega finančnega okvira, zato jih je treba spremeniti, kot sledi:

Št.°1153 "Pripravljalni ukrep — E-platforma za sosedstvo" je treba vključiti v postavko 1a in ne v postavko 4.

Št.°1078 "Pilotni projekt — "Aplikacija za mobilne naprave „Your Europe Travel (YET)" je treba vključiti v postavko 2 in ne v postavko 3.

3) Dve dopolnitvi, ki se nanašata na obstoječe pilotne projekte, je treba umakniti in nadomestiti z dopolnitvami za vzpostavitev novih vrstic za pripravljalne ukrepe:

Št.°1075 "Pripravljalni ukrep — Zdrava prehrana: zgodnja leta in starajoče se prebivalstvo";

Št.°1087 "Pripravljalni ukrep — Financiranje rehabilitacije žrtev mučenja".

4) Za preprečevanje podvajanja potrebujemo tehnične popravke za spreminjanje sklicevanja na proračunske vrstice določenega števila novih vrstic (zlasti pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov), ki se predlagajo v dopolnitvah.

Stališče Parlamenta ne upošteva dopolnilnega pisma št.°2/2014, ki ga je Komisija sprejela 16. oktobra 2013 in bo vključeno med posvetovanjem

Pozivam skupščino, naj podpre te predloge."

Predsedujoča je ugotovila, da predlaganim prilagoditvam ni nasprotoval nihče.

Med glasovanjem Derek Roland Clark o potekanju glasovanja.

Po glasovanju:

- Alain Lamassoure (predsednik odbora BUDG) o izidu glasovanja;

- Algimantas Rimkūnas (predsedujoči Svetu) je ugotovil, da obstajajo razlike v stališču med Parlamentom in Svetom, in se je strinjal, da se v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije skliče Spravni odbor.


11.2. Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Monika Hohlmeier in Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0437)


11.3. Znanje o morju 2020 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o znanju o morju 2020: kartiranje morskega dna za spodbujanje trajnostnega ribištva [2013/2101(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0438)


11.4. Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0439)

Govoril je

Niccolò Rinaldi (poročevalec) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal, da se poročilo vrne v odbor.

Parlament je z EG odobril zahtevo (591 glasov za, 17 glasov proti, 71 vzdržanih).

Šteje se, da se zadeva vrne v odbor v ponovno obravnavo.


11.5. Trgovina s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Franck Proust (A7-0167/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0440)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0440)


11.6. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0441)

Govorili so

Lucas Hartong, pred glasovanjem, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, ki sta podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 538, ki je bil upoštevan, Dolores García-Hierro Caraballo, ki je podala ustni predlog spremembe k členu 3(2), po točki 18, ki je bil upoštevan, Gabriel Mato Adrover in Alain Cadec (poročevalec), ki sta podala pojasnila v zvezi s tem ustnim predlogom spremembe, Guido Milana, ki je umaknil svoj ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 189.

Alain Cadec, pred glasovanjem o predlogu odbora, ki je sporočil svojo namero, da začne pogajanja s Svetom.

Glasovanje o zakonodajni resoluciji je preloženo v pričakovanju sprejetja večletnega finančnega okvira.


11.7. Predhodne sestavine pri prepovedanih drogah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0442)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0442)

Govorili so

Janez Potočnik (član Komisije), po glasovanju.


11.8. Konferenca o podnebnih spremembah (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0482/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0443)


11.9. Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (glasovanje)

Poročilo o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti (končno poročilo) [2013/2107(INI)] - . Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0444)

Govorili so

Marc Tarabella, pred glasovanjem o predlogu spremembe 32, Salvatore Iacolino (poročevalec), ki je pred glasovanjem o predlogu resolucije podal ustni predlog spremembe po uvodni izjavi AY, ki je bil upoštevan, in Sonia Alfano, ki je počastila spomin na žrtve mafije in organiziranega kriminala.

Zaradi pozne ure je predsedujoča pozvala skupščino, naj se izjasni o nadaljevanju ali preložitvi glasovanja.

Z EG (379 za, 206 proti, 26 vzdržanih) je Parlament odobril nadaljevanje glasovanja.


11.10. Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0465/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0445)


11.11. Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0484/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0446)

Govoril je

Jacek Saryusz-Wolski, ki je podal dva ustna predloga sprememb k odstavku 16, k predlogu spremembe 22 in k odstavku 40, ki so bili upoštevani.


11.12. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2013 [2013/2134(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0447)

Govorila sta

Po glasovanju Michael Cashman, ki je čestital predsedujoči za vodenje glasovanja, in Edward McMillan-Scott o organizaciji časa za glasovanja.


11.13. Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (glasovanje)

Razprava je potekala 9. oktober 2013 (točka 16 zapisnika z dne 9.10.2013).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 23. oktober 2013 (točka 5 zapisnika z dne 23.10.2013).

Predlogi resolucij B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 in B7-0480/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0474/2013

(ki nadomešča B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 in B7-0480/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes in Rita Borsellino v imenu skupine S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff in Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL,

- Rolandas Paksas v imenu skupine EFD,

- Cristiana Muscardini.

Sprejeto (P7_TA(2013)0448)

(Predlog resolucije B7-0478/2013 je brezpredmeten.)


11.14. Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (glasovanje)

Razprava je potekala 9. oktober 2013 (točka 9 zapisnika z dne 9.10.2013).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 23. oktober 2013 (točka 6 zapisnika z dne 23.10.2013).

Predlogi resolucij B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 in B7-0481/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0467/2013

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0468/2013

(ki nadomešča B7-0468/2013, B7-0471/2013 in B7-0472/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes in Birgit Sippel v imenu skupine S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE,

- Jan Philipp Albrecht in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P7_TA(2013)0449)

Govorili so

Pred glasovanjem Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je na podlagi člena 177 Poslovnika zahteval preložitev glasovanja, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ki je podprl to zahtevo, in Alexander Graf Lambsdorff proti tej zahtevi.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (270 glasov za, 298 glasov proti, 12 vzdržani).

(Predlog resolucije B7-0481/2013 je brezpredmeten.)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale jutri.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki v letu 2012 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) (2013/2597(RSP))

Poročilo o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki [2013/2081(INI)] Poročevalec: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok je predstavil poročilo.

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Nadezhda Neynsky (pripravljavka mnenja odbora BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Charles Tannock in Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Adrian Severin samostojni poslanec, in Michael Gahler.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis in Alojz Peterle.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons in Ivo Vajgl.

Govorila sta Catherine Ashton in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.4 zapisnika z dne 24.10.2013


16. Razmere na Maldivih (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na Maldivih (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorila sta Thomas Mann v imenu skupine PPE, in Alexander Mirsky v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

Govorili so Phil Bennion v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, in Charles Tannock v imenu skupine ECR.

Govoril je Vytautas Leškevičius.

Razprava se je zaključila.


17. Pridržanje aktivistov Greenpeacea v Rusiji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pridržanje aktivistov Greenpeacea v Rusiji (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) in Janez Potočnik (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL, Daniël van der Stoep samostojni poslanec, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman, o govoru zadnjega, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen in Sandra Petrović Jakovina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy in Ulrike Lunacek.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorila sta Janez Potočnik in Vytautas Leškevičius.

Razprava se je zaključila.


18. Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Poročevalec: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer je predstavil poročilo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Richard Seeber v imenu skupine PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v imenu skupine S&D, Vladko Todorov Panayotov v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Vladimir Urutchev in Phil Bennion.

Po postopku "catch the eye" je govoril Seán Kelly.

Govorila sta Janez Potočnik in Thomas Ulmer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika z dne 24.10.2013


19. Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 – „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Poročevalec: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco je predstavil poročilo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Daciana Octavia Sârbu (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Richard Seeber v imenu skupine PPE, Mario Pirillo v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Roger Helmer v imenu skupine EFD, Franco Bonanini samostojni poslanec, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Govorila sta Janez Potočnik in Gaston Franco.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 24.10.2013


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 521.900/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov