Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

2. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

LIBE

- Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2013/2004(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: FEMM
γνωμοδότηση: LIBE

AFET
- Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
αναπομπή επί ης ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, AGRI

ITRE

- Δείκτες ως σημεία αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH
γνωμοδότηση: ENVI, REGI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου