Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenone και quinoxyfen μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - προθεσμία: 24/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου