Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg

4. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon och quinoxyfen i eller på vissa produkter (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - tidsfrist: 24/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy