Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2013 - Strasbourg

5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevien kysymysten osalta (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 28/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 31/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 32/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn tarkistetun yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Varainhoitovuoden 2013 yleistä talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 6: Neuvoston kanta, 21. lokakuuta 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, INTA, IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys porauksista Joonianmerellä (B7-0463/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys uusista välineistä väärentämisen torjumiseksi (B7-0485/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys köyhyyden poistamisesta (B7-0486/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr ja Laurence J.A.J. Stassen. Päätöslauselmaesitys talletusten osittaista menettämistä euroalueella koskevista ehdotuksista (B7-0487/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Hans-Peter Martin. Päätöslauselmaesitys kiinalaisten sijoittajien aktiivisuudesta ydinvoiman alalla Euroopan unionissa (B7-0488/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

2.2) ehdotukset suosituksiksi (työjärjestyksen 121 artikla):

- Kristiina Ojuland ja Guy Verhofstadt, ALDE-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta (B7-0473/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFET

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö