Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d. - Strasbūras

5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, sudarymo (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais sudarymo (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, BUD

- Pasiūlymas perkelti DEC 28/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 31/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 32/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl atnaujinto susitarimo memorandumo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų sudarymo (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- 2013 m. bendrojo biudžeto taisomasis biudžetas Nr. 6: 2013 m. spalio 21 d. Tarybos pozicija (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos Sąjungos vardu (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE, INTA, IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 35/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gręžimo Jonijos jūroje (B7-0463/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų kovos su klastojimu priemonių (B7-0485/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skurdo panaikinimo (B7-0486/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr ir Laurence J.A.J. Stassen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymų dėl dalinio taupomųjų indėlių konfiskavimo euro zonoje (B7-0487/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Hans-Peter Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos investuotojų veiklos Europos Sąjungoje branduolinės energijos srityje (B7-0488/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

2.2) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Kristiina Ojuland ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (B7-0473/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Teisinė informacija - Privatumo politika