Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - Strasbūra

5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā (13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 28/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0086/2013 – C7-0371/2013 – 2013/2265(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 31/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0087/2013 – C7-0372/2013 – 2013/2266(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 32/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0088/2013 – C7-0373/2013 – 2013/2267(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020.gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienotu un globālu tirgus pasākumu, ko piemēro starptautiskās aviācijas emisijām (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pārskatīto Saprašanās memorandu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- 2013. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts: Padomes 2013. gada 21. oktobra nostāja (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 35/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0093/2013 – C7-0380/2013 – 2013/2268(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par urbumiem Jonijas jūrā (B7-0463/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem cīņas ar viltojumiem instrumentiem (B7-0485/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par nabadzības izskaušanu (B7-0486/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr un Laurence J.A.J. Stassen. Rezolūcijas priekšlikums par priekšlikumiem daļēji konfiscēt krājnoguldījumus eurozonā (B7-0487/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Hans-Peter Martin. Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas ieguldītāju iesaistīšanos kodolenerģijas nozarē Eiropas Savienībā (B7-0488/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

2.2. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 121. pants)

- Kristiina Ojuland un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā. Priekšlikums ieteikumam Padomei par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā (B7-0473/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET

Juridisks paziņojums - Privātuma politika