Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg

11. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut (EG) nr 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH.

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 25 oktober 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy