Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0337(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0166/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0166/2013

Συζήτηση :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2013 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0451

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.2. Γενικό πρόγραμμα δράσης της EE για το περιβάλλον έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Εισηγητής: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0451)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0451)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου