Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 октомври 2013 г. - Страсбург

13. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 23 октомври 2013)

Доклад Monika Hohlmeier и Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt и Dubravka Šuica

Доклад Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Доклад Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Доклад Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly и Mitro Repo

Конференция относно изменението на климата - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan и Paul Murphy

Доклад Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo и Seán Kelly

Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo и Bernd Posselt

Доклад Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić и Andrej Plenković

Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt и Charles Tannock

Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo и Charles Tannock

(Време за гласуване от четвъртък 24 октомври 2013)

Доклад Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb и Seán Kelly

Доклад Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut и Seán Kelly

Доклад Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Доклад Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson и Bernd Posselt

Доклад Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo и Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Изказа се Paul Rübig.

Правна информация - Политика за поверителност