Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Πρόσφατες προτάσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συζήτηση)
 7.Το μέλλον του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 8.Στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων (συζήτηση)
 9.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (συζήτηση)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (ψηφοφορία)
  
12.2.Γενικό πρόγραμμα δράσης της EE για το περιβάλλον έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)
  
12.3.Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες * (ψηφοφορία)
  
12.4.Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012 (ψηφοφορία)
  
12.5.Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (153 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (866 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (141 kb) Κατάσταση παρόντων (35 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (237 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (489 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (479 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1069 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου