Показалец 
Протокол
PDF 229kWORD 141k
Четвъртък, 24 октомври 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Електронни комуникации - Скорошни предложения за завършване на изграждането на цифровия единен пазар (разискване)
 7.Бъдещето на сектора на винопроизводството в ЕС (разискване)
 8.Стратегия за Карпатския регион (разискване)
 9.Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (разискване)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Позиции на Съвета на първо четене
 12.Време за гласуване
  
12.1.Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (гласуване)
  
12.2.Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. ***I (гласуване)
  
12.3.Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение * (гласуване)
  
12.4.Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (гласуване)
  
12.5.Електронни комуникации (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч


2. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

LIBE
- Борба срещу насилието срещу жени (2013/2004(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM
подпомагаща: LIBE

AFET
- Автономни търговски преференции за Република Молдова (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, AGRI

ITRE
- Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA
- Превенция и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (член 37 от Правилника за дейността)

- Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : PECH
подпомагаща: ENVI, REGI, JURI (член 37 от Правилника за дейността)


3. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25, параграф 1, от Финансовия правилник, комисията по бюджети взе решение да не повдига възражения спрямо предложения от Комитета на регионите проект относно трансфера на бюджетни кредити INF 1/2013, INF 2/2013 и INF 3/2013.

В съответствие с член 25, параграф 1, от Финансовия правилник, комисията по бюджети взе решение да не повдига възражения спрямо предложения от Съда на ЕС проект относно трансфера на бюджетни кредити 5/2013 и 6/2013.


4. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бе предаден следният проект на мерки по прилагане, свързан с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, хлорантранилипрол, цифлуфенамид, мепикват, металаксил-М, пропамокарб, пириофенон и квиноксифен във и върху определени продукти (D029073/02 2013/2923(RPS) - срок: 24/12/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI.


5. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на преработен Меморандум за разбирателство със Съединените американски щати относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените американски щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Проект за коригиращ бюджет № 6 на общия бюджет за 2013 г.: Позиция на Съвета от 21 октомври 2013 г. (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE, INTA, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 35/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюции (член 120 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно сондажите в Йонийско море (B7-0463/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно нови инструменти за борба срещу фалшифицирането (B7-0485/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно премахването на бедността (B7-0486/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr Laurence J.A.J. Stassen. Предложение за резолюция относно предложенията за частична конфискация на спестовни депозити в еврозоната (B7-0487/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Hans-Peter Martin. Предложение за резолюция относно ангажимента на китайски инвеститори в отрасъла на ядрената енергетика в Европейския съюз (B7-0488/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

2.2) предложения за препоръки (член 121 от Правилника за дейността)

- Kristiina Ojuland, ALDE Guy Verhofstadt, ALDE. Предложение за препоръка до Съвета относно въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, участващи в случая със Сергей Магнитский (B7-0473/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


6. Електронни комуникации - Скорошни предложения за завършване на изграждането на цифровия единен пазар (разискване)

Доклад за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните комуникации [2013/2080(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000109/2013) зададен от Giles Chichester, от името на групата ECR, към Комисията: Скорошни предложения за завършване на изграждането на цифровия единен пазар (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann представи доклада..

Giles Chichester разви въпроса.

Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Malcolm Harbour (докладчик по становището на комисията IMCO), който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis и Giles Chichester.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Angelika Niebler и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Neelie Kroes, Catherine Trautmann и Neelie Kroes, за да внесат уточнение.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 24.10.2013.


7. Бъдещето на сектора на винопроизводството в ЕС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000097/2013) зададен от Astrid Lulling и Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Бъдещето на сектора на винопроизводството в ЕС след реформата от 2008 г. на ООП на вино и неотдавнашната реформа на ОСП (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling разви въпроса.

Dacian Cioloş (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michel Dantin, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu и María Auxiliadora Correa Zamora.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba и Sophie Auconie.

Изказа се Dacian Cioloş.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател


8. Стратегия за Карпатския регион (разискване)

Изявление на Комисията: Стратегия за Карпатския регион (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, Monika Smolková, от името на групата S&D, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Jan Březina, Miroslav Mikolášik и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă и Oldřich Vlasák.

Изказа се Dacian Cioloş.

Разискването приключи.


9. Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (разискване)

Доклад по позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет №6/2013 - Преразглеждане на прогнозата за ТСР и базите на ДДС и БНД, бюджетирането на корекциите на Обединеното кралство и преразглеждане на намаляването на БНД на Нидерландия и Швеция - други приходи, произхождащи от глобата, наложена на Microsoft - създаване на доверителни фондове на Съюза [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via представи доклада.

Изказаха се: Algimantas Rimkūnas (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, и Lucas Hartong, независим член на ЕП.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 24.10.2013.

°
° ° °

Изказа се Sonia Alfano, за да посочи, че тази сутрин автомобилът, който я е превозвал, е станал мишена на нападение от страна на манифестиращи, и осъжда бездействието на полицията, която се е намирала на мястото на събитията.

(Заседанието, прекъснато в 11.45 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : PECH

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Комисията относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) №1184/2006 и (ЕО) №1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) №104/2000 на Съвета (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : PECH.

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 25 октомври 2013 г.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Albert Deß, Michael Cashman et William (The Earl of) Dartmouth относно продължителността на времето за гласуване вчера (Председателят съобщава, че въпросът ще бъде отнесен до компетентните служби).


12.1. Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (гласуване)

Доклад по позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет №6/2013 - Преразглеждане на прогнозата за ТСР и базите на ДДС и БНД, бюджетирането на корекциите на Обединеното кралство и преразглеждане на намаляването на БНД на Нидерландия и Швеция - други приходи, произхождащи от глобата, наложена на Microsoft - създаване на доверителни фондове на Съюза [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Докладчик: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0450)

Изказване

Göran Färm, с устно предложение за изменение на изменение 1, което бе прието.


12.2. Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Докладчик: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0451)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0451)


12.3. Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Докладчик: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0452)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0452)


12.4. Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност [2013/2081(INI)] Докладчик: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0453)

Изказване

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, с устно предложение за изменение на параграф 12, което бе прието.


12.5. Електронни комуникации (гласуване)

Доклад за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните комуникации [2013/2080(INI)] Докладчик: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0454)


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 23 октомври 2013)

Доклад Monika Hohlmeier и Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt и Dubravka Šuica

Доклад Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Доклад Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Доклад Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly и Mitro Repo

Конференция относно изменението на климата - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan и Paul Murphy

Доклад Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo и Seán Kelly

Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo и Bernd Posselt

Доклад Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić и Andrej Plenković

Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt и Charles Tannock

Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo и Charles Tannock

(Време за гласуване от четвъртък 24 октомври 2013)

Доклад Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb и Seán Kelly

Доклад Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut и Seán Kelly

Доклад Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Доклад Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson и Bernd Posselt

Доклад Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo и Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Изказа се Paul Rübig.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 18 до 21 ноември 2013 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 13.20 ч

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност