Indeks 
Protokol
PDF 208kWORD 117k
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Elektronisk kommunikation - Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked (forhandling)
 7.Fremtiden for EU's vinsektor (forhandling)
 8.Strategi for Karpaterregionen (forhandling)
 9.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2013 (forhandling)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 12.Afstemningstid
  
12.1.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2013 (afstemning)
  
12.2.Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I (afstemning)
  
12.3.Beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling * (afstemning)
  
12.4.Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 (afstemning)
  
12.5.Elektronisk kommunikation (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger

LIBE
- Bekæmpelse af vold mod kvinder (2013/2004(INI))
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: LIBE

AFET
- Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
rhenvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: AFET, AGRI

ITRE
- Indekser, der anvendes som reference i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA
- Forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (forretningsordenens artikel 37)
-Ændring af forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
henvist til: kor.udv.: PECH
rådg.udv.: ENVI, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 37).


3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk.1, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2013, INF 2/2013 og INF 3/2013.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk.1, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Domstolens forslag til bevillingsoverførsel 5/2013 og 6/2013.


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. af XXX om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aminopyralid, chlorantraniliprol, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenon og quinoxyfen i eller på visse produkter (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - frist: 24/12/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene sideog Republikken Indonesien på den anden sideom et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv.:

AFET, BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 28/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 31/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 32/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af et revideret aftalememorandum med Amerikas Forenede Stater om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2013 : Rådets holdning af 21. oktober 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE, INTA, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 35/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om boringer i Det Ioniske Hav (B7-0463/2013)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om nye instrumenter til bekæmpelse af varemærkeforfalskning (B7-0485/2013)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om udryddelse af fattigdom (B7-0486/2013)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr og Laurence J.A.J. Stassen. Forslag til beslutning om forslagene om delvis konfiskation af opsparingsindskud i eurozonen (B7-0487/2013)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Hans-Peter Martin. Forslag til beslutning om kinesiske investorers deltagelse på atomkraftområdet i Den Europæiske Union (B7-0488/2013)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

2.2) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 121)

- Kristiina Ojuland og Guy Verhofstadt, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen (B7-0473/2013)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

henvist til:

kor.udv. :

AFET


6. Elektronisk kommunikation - Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked (forhandling)

Betænkning om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation [2013/2080(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000109/2013) af Giles Chichester, for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann forelagde betænkningen..

Giles Chichester begrundede spørgsmålet.

Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Malcolm Harbour (ordfører for udtalelse fra IMCO), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis og Giles Chichester.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Angelika Niebler og Andreas Mölzer.

Talere: Neelie Kroes, Catherine Trautmann og Neelie Kroes, som tilføjede en præcisering.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 24.10.2013.


7. Fremtiden for EU's vinsektor (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000097/2013) af Astrid Lulling og Paolo De Castro, for AGRI, til Kommissionen: Fremtiden for EU's vinsektor efter reformen af den fælles markedsordning for vin i 2008 og den seneste reform af den fælles landbrugspolitik (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling begrundede spørgsmålet.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Michel Dantin for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu og María Auxiliadora Correa Zamora.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba og Sophie Auconie.

Dacian Cioloş tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand


8. Strategi for Karpaterregionen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Strategi for Karpaterregionen (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen, Monika Smolková for S&D-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Jan Březina, Miroslav Mikolášik og Zbigniew Ziobro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă og Oldřich Vlasák.

Dacian Cioloş tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2013 (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013: Revision af overslagene over traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-grundlagene, budgettering af korrektioner for Det Forenede Kongerige samt revision af Nederlandenes og Sveriges BNI-baserede bidrag - andre indtæger fra bøden til Microsoft - oprettelse af de EU-trustfonde [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via forelagde betænkningen.

Talere: Algimantas Rimkūnas (formand for Rådet) og Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska for PPE-Gruppen, Göran Färm for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, og Lucas Hartong, løsgænger.

Talere: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 24.10.2013.

°
° ° °

Sonia Alfano tog ordet og meddelte, at den bil, der havde transporteret hende, havde været mål for angreb fra demonstranter samme morgen, og kritiserede, at de politibetjente, der havde været til stede under episoden, havde forholdt sig passivt.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse (EF) nr. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
henvist til: kor.udv.: PECH

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
henvist til: kor.udv.: PECH.

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 25. oktober 2013.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere: Albert Deß, Michael Cashman og William (The Earl of) Dartmouth om varigheden af gårsdagens afstemning (formanden meddelte, at de kompetente instanser ville blive forelagt spørgsmålet).


12.1. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2013 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013: Revision af overslagene over traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-grundlagene, budgettering af korrektioner for Det Forenede Kongerige samt revision af Nederlandenes og Sveriges BNI-baserede bidrag - andre indtæger fra bøden til Microsoft - oprettelse af de EU-trustfonde [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Ordfører: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0450)

Indlæg

Göran Färm for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, hvilket blev godtaget.


12.2. Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Ordfører: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0451)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0451)


12.3. Beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Ordfører: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0452)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0452)


12.4. Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 (afstemning)

Betænkning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 [2013/2081(INI)] Ordfører: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0453)

Indlæg

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 12, hvilket blev godtaget.


12.5. Elektronisk kommunikation (afstemning)

Betænkning om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation [2013/2080(INI)] Ordfører: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0454)


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 23. oktober 2013)

Betænkning: Monika Hohlmeier og Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt og Dubravka Šuica

Betænkning: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Betænkning: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Betænkning: Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly og Mitro Repo

Klimakonference - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan og Paul Murphy

Betænkning: Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo og Seán Kelly

Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo og Bernd Posselt

Betænkning: Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić og Andrej Plenković

Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt og Charles Tannock

Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo og Charles Tannock

(Afstemningstid: torsdag 24. oktober 2013)

Betænkning: Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb og Seán Kelly

Betænkning: Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut og Seán Kelly

Betænkning: Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Betænkning: Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson og Bernd Posselt

Betænkning: Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo og Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Paul Rübig tog ordet.


14. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 18. - 21. november 2013.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik