Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 231kWORD 141k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Πρόσφατες προτάσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συζήτηση)
 7.Το μέλλον του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 8.Στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων (συζήτηση)
 9.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (συζήτηση)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (ψηφοφορία)
  
12.2.Γενικό πρόγραμμα δράσης της EE για το περιβάλλον έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)
  
12.3.Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες * (ψηφοφορία)
  
12.4.Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012 (ψηφοφορία)
  
12.5.Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

LIBE

- Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2013/2004(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: FEMM
γνωμοδότηση: LIBE

AFET
- Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
αναπομπή επί ης ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, AGRI

ITRE

- Δείκτες ως σημεία αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH
γνωμοδότηση: ENVI, REGI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)


3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων INF 1/2013, INF 2/2013 και INF 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε το Δικαστήριο σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων 5/2013 και 6/2013.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenone και quinoxyfen μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - προθεσμία: 24/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας:

AFET

γνωμοδότηση:

INTA

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, όσον αφορά ζητήμαατ που αφορούν την επανεισδοχή (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση:

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2013 – Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2013 – Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2013 – Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του αναθεωρημένου μνημονίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στο γενικό προϋπολογισμό του 2013: Θέση του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του για την παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος (B7-0463/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα νέα μέσα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων (B7-0485/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της φτώχειας (B7-0486/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr και Laurence J.A.J. Stassen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προτάσεις για μερική κατάσχεση των αποταμιεύσεων στην ευρωζώνη (B7-0487/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Hans-Peter Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή Κινέζων επενδυτών στον τομέα πυρηνικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0488/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

2.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Kristiina Ojuland και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (B7-0473/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


6. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Πρόσφατες προτάσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες [2013/2080(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000109/2013) που κατέθεσε ο Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Πρόσφατες προτάσεις για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Η Catherine Trautmann παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Giles Chichester αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Malcolm Harbour (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis και Giles Chichester.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Angelika Niebler και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes, Catherine Trautmann και Neelie Kroes, η οποία προβαίνει σε διευκρίνιση.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2013


7. Το μέλλον του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000097/2013) που κατέθεσαν οι Astrid Lulling και Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ μετά από τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον αμπελοοινικό τομέα το 2008 και την πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Η Astrid Lulling αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu και María Auxiliadora Correa Zamora.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba και Sophie Auconie.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος


8. Στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων (2013/2896(RSP))

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Smolková, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jan Březina, Miroslav Mikolášik και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă και Oldřich Vlasák.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Algimantas Rimkūnas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2013

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Sonia Alfano, η οποία δηλώνει ότι το αυτοκίνητο που την μετέφερε έγινε στόχος επίθεσης διαδηλωτών νωρίτερα το πρωί και καταγγέλλει την αδράνεια των αστυνομικών που παρευρίσκοντο.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και καταργεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και την απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2004/585 του Συμβουλίου (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH.

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 25 Οκτωβρίου 2013.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, Michael Cashman και William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τη διάρκεια της χθεσινής ώρας των ψηφοφοριών (Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιληφθούν του θέματος).


12.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013: Αναθεώρηση των προβλέψεων των Παραδοσιακών Ιδίων Πόρων, βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, εγγραφή στον προϋπολογισμό των διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και αναθεώρηση των μειώσεων ΑΕΕ για τις Κάτω Χώρες και την Σουηδία - λοιπά έσοδα από το πρόστιμο στην Microsoft - σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0450)

Παρέμβαση

Göran Färm, ο οποίος υποβάλλει προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.


12.2. Γενικό πρόγραμμα δράσης της EE για το περιβάλλον έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Εισηγητής: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0451)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0451)


12.3. Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών κανόνων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Εισηγητής: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0452)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0452)


12.4. Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας [2013/2081(INI)] Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0453)

Παρέμβαση

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ο οποίος υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 12, η οποία κρατείται.


12.5. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες [2013/2080(INI)] Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0454)


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013.)

Έκθεση Monika Hohlmeier και Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt και Dubravka Šuica

Έκθεση Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Έκθεση Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Έκθεση Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly και Mitro Repo

Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος - (2013/2666(RSP)) – B7-0482/2013/αναθ.
Martina Anderson, Adam Bielan και Paul Murphy

Έκθεση Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo και Seán Kelly

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo και Bernd Posselt

Έκθεση Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić και Andrej Plenković

Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt και Charles Tannock

Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo και Charles Tannock

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου 2013.)

Έκθεση Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb και Seán Kelly

Έκθεση Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut και Seán Kelly

Έκθεση Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Έκθεση Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson και Bernd Posselt

Έκθεση Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo και Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου 2013.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπανικολάου, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου