Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 212kWORD 117k
Neljapäev, 24. oktoober 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Elektrooniline side - Hiljutised ettepanekud digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks (arutelu)
 7.Euroopa veinisektori tulevik (arutelu)
 8.Karpaatia piirkonna strateegia (arutelu)
 9.Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (arutelu)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 12.Hääletused
  
12.1.Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (hääletus)
  
12.2.ELi üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 ***I (hääletus)
  
12.3.Ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevad ohud * (hääletus)
  
12.4.Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 2012. aastal (hääletus)
  
12.5.Elektrooniline side (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

LIBE

- Naistevastase vägivalla vastane võitlus (2013/2004(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: LIBE

AFET

Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, AGRI

ITRE

- Rahastamisvahendite ja -lepingute puhul võrdlusalusena kasutatavad indeksid (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja leviku ennetamine ja kontrollimine (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (kodukorra artikkel 37)

- Kalandust ja loomatervist käsitlevate määruste muutmine, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: ENVI, REGI, JURI (kodukorra artikkel 37)


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamisi INF 1/2013, INF 2/2013 ja INF 3/2013.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamisi 5/2013 ja 6/2013.


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmine kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluv rakendusmeetmete eelnõu:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses aminopüraliidi, kloorantraniliprooli, tsüflufenamiidi, mepikvaadi, metalaksüül-M-i, propamokarbi, püriofenooni ja kinoksüfeeni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - tähtaeg: 24/12/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


5. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

nõuandvad komisjonid:

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 28/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 31/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 32/2013– III eelarveosa – Komisjon (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikidega sõlmitava muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi (mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse) sõlmimise kohta (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- 2013. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6: nõukogu 21. oktoobri 2013. aasta seisukoht (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimist (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE, INTA, IMCO

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 35/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 120)

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek puurimistööde kohta Joonia meres (B7-0463/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek uute vahendite kohta võltsimise vastu võitlemiseks (B7-0485/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Resolutsiooni ettepanek vaesuse kaotamise kohta (B7-0486/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr ja Laurence J.A.J. Stassen. Resolutsiooni ettepanek ettepanekute kohta säästuhoiuste osaliseks konfiskeerimiseks euroalas (B7-0487/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Hans-Peter Martin. Resolutsiooni ettepanek Hiina investorite osalemise kohta Euroopa Liidu tuumaenergiasektoris (B7-0488/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

2.2) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121)

- Kristiina Ojuland ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (B7-0473/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

edasi saadetud

vastutavale komisjonile::

AFET


6. Elektrooniline side - Hiljutised ettepanekud digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks (arutelu)

Raport elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruande kohta [2013/2080(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000109/2013), mille esitas(id) Giles Chichester fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Hiljutised ettepanekud digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann tutvustas raportit..

Giles Chichester esitas küsimuse.

Neelie Kroes (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Malcolm Harbour (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis ja Giles Chichester.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Angelika Niebler ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Neelie Kroes, Catherine Trautmann ja Neelie Kroes, et teha üks täpsustus.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24. oktoober 2013.


7. Euroopa veinisektori tulevik (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000097/2013), mille esitas(id) Astrid Lulling ja Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel komisjonile: ELi veinisektori tulevik pärast 2008. aastal toimunud veinituru ühise korralduse reformi ja pärast hiljutist ÜPP reformi (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling esitas küsimuse.

Dacian Cioloş (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Michel Dantin fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu ja María Auxiliadora Correa Zamora.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba ja Sophie Auconie.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident


8. Karpaatia piirkonna strateegia (arutelu)

Komisjoni avaldus: Karpaatia piirkonna strateegia (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel, Monika Smolková fraktsiooni S&D nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Jan Březina, Miroslav Mikolášik ja Zbigniew Ziobro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă ja Oldřich Vlasák.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

Arutelu lõpetati.


9. Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2013 kohta, III jagu – Komisjon [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via tutvustas raportit.

Sõna võtsid Algimantas Rimkūnas (nõukogu eesistuja) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sidonia Elżbieta Jędrzejewska fraktsiooni PPE nimel, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel ja Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas ja Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24. oktoober 2013.

°
° ° °

Sõna võttis Sonia Alfano, kes märkis, et auto, millega ta täna hommikul sõitis, sattus meeleavaldajate rünnaku ohvriks, ja mõistis hukka sündmuskohal viibinud politseinike tegevusetuse.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45 ja jätkus kell 12.00)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus (EÜ) 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH.

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 25. oktoobrist 2013.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Albert Deß, Michael Cashman ja William (The Earl of) Dartmouth eelmise päeva hääletuse kestuse kohta (juhataja andis teada, et küsimusega hakkavad tegelema need, kes on selles osas pädevad).


12.1. Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2013 kohta, III jagu – Komisjon [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Raportöör: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0450)

Sõnavõtt

Göran Färm, et esitada muudatusettepaneku 1 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.


12.2. ELi üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Raportöör: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0451)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0451)


12.3. Ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevad ohud * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Raportöör: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0452)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0452)


12.4. Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 2012. aastal (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu aastaaruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta [2013/2081(INI)] Raportöör: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0453)

Intervention

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, et esitada punkti 12 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.


12.5. Elektrooniline side (hääletus)

Raport elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruande kohta [2013/2080(INI)] Raportöör: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0454)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäeva, 23. oktoobri 2013 hääletus)

Raport: Monika Hohlmeier ja Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt ja Dubravka Šuica

Raport: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Raport: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Raport: Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly ja Mitro Repo

Kliimamuutuste konverents - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan ja Paul Murphy

Raport: Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo ja Seán Kelly

Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse edendamine: EP seisukoht 2012. aasta eduaruannete kohta - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo ja Bernd Posselt

Raport: Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić ja Andrej Plenković

Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt ja Charles Tannock

SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo ja Charles Tannock

(neljapäeva, 24. oktoobri 2013 hääletus)

Raport: Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb ja Seán Kelly

Raport: Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut ja Seán Kelly

Raport: Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Raport: Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson ja Bernd Posselt

Raport: Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo ja Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Sõna võttis Paul Rübig.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 18. kuni 21. novembrini 2013.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika