Indeks 
Zapisnik
PDF 202kWORD 136k
Četvrtak, 24. listopada 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Odluke o određenim dokumentima
 3.Prijenos odobrenih sredstava
 4.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Elektroničke komunikacije - Posljednji prijedlozi o dovršetku digitalnog jedinstvenog tržišta (rasprava)
 7.Budućnost sektora vina EU-a (rasprava)
 8.Strategija za Karpatsku regiju (rasprava)
 9.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (rasprava)
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 12.Glasovanje
  
12.1.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (glasovanje)
  
12.2.Opći akcijski program Unije za okoliš do 2020. ***I (glasovanje)
  
12.3.Opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju * (glasovanje)
  
12.4.Godišnje izvješće Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici u 2012. (glasovanje)
  
12.5.Elektroničke komunikacije (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 sati.


2. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore

LIBE

- Borba protiv nasilja nad ženama (2013/2004(INI))
upućeno nadležni: FEMM
mišljenje: LIBE

AFET
- Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldaviju (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
upućeno nadležni: INTA
mišljenje: AFET, AGRI

ITRE

- Indeksi korišteni kao mjerila u financijskim instrumentima i finacijskim ugovorima (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
upućeno nadležni: ECON
mišljenje: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Sprječavanje unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
upućeno nadležni: ENVI
mišljenje: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (članak 37. Poslovnika)

- Izmjene uredbi u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa otočja Mayotte u odnosu na Uniju (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
upućeno nadležni: PECH
mišljenje: ENVI, REGI, JURI (članak 37. Poslovnika)


3. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da nema prigovora na predloženi prijedlog Odbora regija o prijenosu odobrenih sredstava INF 1/2013, INF 2/2013 et INF 3/2013.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da nema prigovora na predloženi prijedlog Suda o prijenosu odobrenih sredstava 5/2013 et 6/2013.


4. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu je proslijeđen sljedeći nacrt provedbenih mjera koji je obuhvaćen regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka aminopiralida, klorantraniliprola, ciflufenamida, mepikvata, metalaksila-M, propamokarba, piriofenona i kinoksifena u ili na određenim proizvodima (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - rok: 24. prosinca 2013.)
upućeno nadležni: ENVI.


5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Indonezije, s druge strane, izuzev pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

upućeno

nadležni:

AFET

mišljenje:

INTA

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Indonezije, s druge strane, vezano uz pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

upućeno

nadležni:

LIBE

mišljenje:

AFET

- Prijedlog Odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 28/2013.-Odjeljak III. - Komisija (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 31/2013.-Odjeljak III. - Komisija (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 32/2013.-Odjeljak III. - Komisija (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice u cilju provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zračnog prometa do 2020. (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. i člankom 125. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odobrom regija.

upućeno

nadležni :

ENVI

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju revidiranog Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2013.: Stajalište Vijeća od 21. listopada 2013. (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

upućeno

nadležni :

LIBE

mišljenje :

ITRE, INTA, IMCO

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 35/2013.-Odjeljak III - Komisija (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

2) zastupnika

2.1) prijedlozi rezolucija (članak 120. Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o bušenju u Jonskom moru (B7-0463/2013)

upućeno

nadležni :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Prijedlog rezolucije o novim instrumentima za borbu protiv krivotvorenja (B7-0485/2013)

upućeno

nadležni :

JURI

mišljenje :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Prijedlog rezolucije o iskorjenjivanju siromaštva (B7-0486/2013)

upućeno

nadležni :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr Laurence J.A.J. Stassen. Prijedlog rezolucije o prijedlozima za djelomičnu pljenidbu štednih uloga u području eura (B7-0487/2013)

upućeno

nadležni :

ECON

- Hans-Peter Martin. Prijedlog rezolucije o angažmanu kineskih ulagača na području nuklearne energije u Europskoj uniji (B7-0488/2013)

upućeno

nadležni :

ITRE

2.2) prijedlozi preporuka (članak 121. Poslovnika)

- Kristiina Ojuland i Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE. Prijedlog preporuke Vijeću o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnjitskog (B7-0473/2013)

upućeno

nadležni :

LIBE

upućeno

nadležni :

AFET


6. Elektroničke komunikacije - Posljednji prijedlozi o dovršetku digitalnog jedinstvenog tržišta (rasprava)

Izvješće o provedbenom izvješću u vezi s regulatornim okvirom za elektroničke komunikacije [2013/2080(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000109/2013) koje je Komisiji postavio Giles Chichester u ime kluba ECR: Posljednji prijedlozi o dovršetku digitalnog jedinstvenog tržišta (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann predstavila je izvješće.

Giles Chichester obrazložio je pitanje.

Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Malcolm Harbour (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab, Gunnar Hökmark u ime kluba PPE, Patrizia Toia u ime kluba S&D, Adina-Ioana Vălean u ime kluba ALDE, Evžen Tošenovský u ime kluba ECR, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis i Giles Chichester.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Angelika Niebler i Andreas Mölzer.

Govorili su: Neelie Kroes, Catherine Trautmann i Neelie Kroes, kako bi nešto pojasnila.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.5. zapisnika od 24.10.2013.


7. Budućnost sektora vina EU-a (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000097/2013) koje su Komisiji postavili Astrid Lulling i Paolo De Castro u ime Odbora AGRI: budućnost vinarskog sektora EU-a nakon reforme zajedničke organizacije tržišta vina iz 2008. i nedavne reforme ZPP-a (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling obrazložila je pitanje.

Dacian Cioloş (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Michel Dantin u ime kluba PPE, Paolo De Castro u ime kluba S&D, Sylvie Goulard u ime kluba ALDE, Willy Meyer u ime kluba GUE/NGL, Mara Bizzotto u ime kluba EFD, Christa Klaß Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu i María Auxiliadora Correa Zamora.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba i Sophie Auconie.

Govorio je Dacian Cioloş.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica


8. Strategija za Karpatsku regiju (rasprava)

Izjava Komisije: Strategija za Karpatsku regiju (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u ime kluba PPE, Monika Smolková, u ime kluba S&D, Tomasz Piotr Poręba u ime kluba ECR, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Jan Březina, Miroslav Mikolášik i Zbigniew Ziobro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă i Oldřich Vlasák.

Govorio je Dacian Cioloş.

Rasprava je zaključena.


9. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (rasprava)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via predstavio je izvješće.

Govorili su: Algimantas Rimkūnas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Janusz Lewandowski (povjerenik Komisije).

Govorili su: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u ime kluba PPE, Göran Färm u ime kluba S&D, Jan Mulder u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Richard Ashworth u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Claudio Morganti u ime kluba EFD, i Lucas Hartong, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas i Giovanni La Via.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.1. zapisnika od 24. listopada 2013.

°
° ° °

Govorila je Sonia Alfano, koja je navela da su automobil u kojem se jutros vozila napali prosvjednici i osudila pasivnost policije koja je bila prisutna na mjestu događaja.

(Sjednica je prekinuta u 11:45 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je u skladu s člankom 61. stavkom 1. Poslovnika priopćio da je od Vijeća zaprimio sljedeća stajališta, zajedno s razlozima zbog kojih ih je Vijeće usvojilo, kao i stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća (EZ) br. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
upućeno nadležni: PECH

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
upućeno nadležni: PECH.

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 25. listopada 2013.


12. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su: Albert Deß, Michael Cashman i William (The Earl of) Dartmouth o trajanju jučerašnjeg glasovanja (predsjednik obavještava da će to pitanje biti upućeno nadležnim tijelima).


12.1. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013: revizija predviđanja za osnove TVS-a, PDV-a i BND-a, planiranje proračunskih ispravaka Ujedinjene Kraljevine i revizija smanjenja BND-a za Nizozemsku i Švedsku ‒ ostali prihodi od kazne izrečene Microsoftu ‒ osnivanje uzajamnih fondova Unije [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0450)

Govorio je

Göran Färm te predstavio usmeni amandman na amandman 1., koji je usvojen.


12.2. Opći akcijski program Unije za okoliš do 2020. ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020.: „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Izvjestitelj: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobreni s izmjenama (P7_TA(2013)0451)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0451)


12.3. Opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Izvjestitelj: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobreni s izmjenama (P7_TA(2013)0452)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0452)


12.4. Godišnje izvješće Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici u 2012. (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici [2013/2081(INI)] Izvjestitelj: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0453)

Govorio je

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra te predstavio usmeni amandman na stavak 12., koji je usvojen.


12.5. Elektroničke komunikacije (glasovanje)

Izvješće o provedbenom izvješću u vezi s regulatornim okvirom za elektroničke komunikacije [2013/2080(INI)] Izvjestiteljica: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0454)


13. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede, 23. listopada 2013.)

Izvješće Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt i Dubravka Šuica

Izvješće Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Izvješće Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Izvješće Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly i Mitro Repo

Konferencija o klimatskim promjenama - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan i Paul Murphy

Izvješće Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo i Seán Kelly

Europska politika susjedstva: prema jačanju partnerstva: stajalište Europskog parlamenta o izvješćima za 2012. - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo i Bernd Posselt

Izvješće Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić i Andrej Plenković

Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt i Charles Tannock

Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo i Charles Tannock

(Glasovanje od četvrtka, 24. listopada 2013.)

Izvješće Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb i Seán Kelly

Izvješće Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut i Seán Kelly

Izvješće Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Izvješće Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson i Bernd Posselt

Izvješće Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo i Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Govorio je Paul Rübig.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 179. stavkom 2. Poslovnika, zapisnik s ove dnevne sjednice podnosi se Europskom parlamentu na usvajanje na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 18. do 21. studenog 2013.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica je zaključena u 13:20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti