Rodyklė 
Protokolas
PDF 208kWORD 138k
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Elektroniniai ryšiai - Neseniai pateikti pasiūlymai užbaigti kurti bendrą skaitmeninę rinką (diskusijos)
 7.Europos vyno sektoriaus ateitis (diskusijos)
 8.Karpatų regiono strategija (diskusijos)
 9.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektas (diskusijos)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektas (balsavimas)
  
12.2.Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. ***I (balsavimas)
  
12.3.Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų * (balsavimas)
  
12.4.Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. (balsavimas)
  
12.5.Elektroniniai ryšiai (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

LIBE

- Kova su smurtu prieš moteris (2013/2004(INI))
perduota atsakingam komitetui: FEMM
nuomonė: LIBE

AFET

Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 – 2013/0325(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET, AGRI

ITRE

- Rodikliai, taikomi kaip kriterijai finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencija ir valdymas (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Tam tikrų žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentų dalinis keitimas dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
perduota atsakingam komitetui: PECH
nuomonė: ENVI, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis).


3. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų Regionų komiteto pateiktam projektui dėl asignavimų perkėlimo (INF 1/2013, INF 2/2013 ir INF 3/2013).

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų Teisingumo Teismo pateiktam projektui dėl asignavimų perkėlimo (5/2013 ir 6/2013).


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, chlorantraniliprolio, ciflufenamido, mepikvato, metalaksilo-M, propamokarbo, piriofenono ir chinoksifeno likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - terminas: 24/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, sudarymo (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais sudarymo (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, BUD

- Pasiūlymas perkelti DEC 28/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 31/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 32/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl atnaujinto susitarimo memorandumo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų sudarymo (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- 2013 m. bendrojo biudžeto taisomasis biudžetas Nr. 6: 2013 m. spalio 21 d. Tarybos pozicija (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos Sąjungos vardu (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE, INTA, IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 35/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gręžimo Jonijos jūroje (B7-0463/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų kovos su klastojimu priemonių (B7-0485/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skurdo panaikinimo (B7-0486/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr ir Laurence J.A.J. Stassen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymų dėl dalinio taupomųjų indėlių konfiskavimo euro zonoje (B7-0487/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Hans-Peter Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos investuotojų veiklos Europos Sąjungoje branduolinės energijos srityje (B7-0488/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

2.2) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Kristiina Ojuland ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (B7-0473/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


6. Elektroniniai ryšiai - Neseniai pateikti pasiūlymai užbaigti kurti bendrą skaitmeninę rinką (diskusijos)

Pranešimas dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl elektroninių ryšių reguliavimo sistemos [2013/2080(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Catherine Trautmann (A7-0313/2013).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000109/2013), kurį Giles Chichester ECR frakcijos vardu pateikė Komisijai: Neseniai pateikti pasiūlymai užbaigti kurti bendrą skaitmeninę rinką (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Catherine Trautmann pristatė pranešimą..

Giles Chichester pristatė klausimą.

Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Malcolm Harbour (IMCO komiteto nuomonės referentas), (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Andreas Schwab, Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis ir Giles Chichester.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Angelika Niebler ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Neelie Kroes, Catherine Trautmann ir Neelie Kroes patikslino.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.5 punktas


7. Europos vyno sektoriaus ateitis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000097/2013), kurį pateikė Astrid Lulling ir Paolo De Castro AGRI komiteto vardu Komisijai: ES vyno sektoriaus ateitis po 2008 m. bendro vyno rinkos organizavimo reformos ir neseniai įvykdytos BŽŪP reformos (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013).

Astrid Lulling pristatė klausimą.

Dacian Cioloş (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Michel Dantin PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu ir María Auxiliadora Correa Zamora.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Mara Bizzotto), Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba ir Sophie Auconie.

Kalbėjo Dacian Cioloş.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja


8. Karpatų regiono strategija (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Karpatų regiono strategija (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu, Monika Smolková S&D frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Jan Březina, Miroslav Mikolášik ir Zbigniew Ziobro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă ir Oldřich Vlasák.

Kalbėjo Dacian Cioloş.

Diskusijos baigtos.


9. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektas (diskusijos)

Pranešimas dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto. TNI, PVM ir BNP bazių prognozių pakeitimas, Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos įtraukimas į biudžetą ir ir BNP įmokų sumažinimo Nyderlandams ir Švedijai pakeitimas. Kitos įplaukos, gautos iš kompanijai „Microsoft“ paskirtos baudos. Sąjungos patikos fondų sukūrimas [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Algimantas Rimkūnas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas ir Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.1 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Sonia Alfano, ji pažymėjo, kad automobilį, kuriuo jį važiavo, ryte užpuolė protestuotojai, ir pasmerkė įvykių vietoje esančių policijos pareigūnų pasyvumą.

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl šių pozicijų:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 639/2004 ir Tarybos sprendimas (EB) Nr. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
perduota atsakingam komitetui: PECH

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
perduota atsakingam komitetui: PECH.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2013 m. spalio 25 d.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Albert Deß, Michael Cashman ir William (The Earl of) Dartmouth apie vakarykščio balsavimo trukmę (Pirmininkas pranešė, kad perduos klausimą atsakingoms tarnyboms).


12.1. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektas (balsavimas)

Pranešimas dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projekto. TNI, PVM ir BNP bazių prognozių pakeitimas, Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos įtraukimas į biudžetą ir ir BNP įmokų sumažinimo Nyderlandams ir Švedijai pakeitimas. Kitos įplaukos, gautos iš kompanijai „Microsoft“ paskirtos baudos. Sąjungos patikos fondų sukūrimas [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0450)

Kalbėjo:

Göran Färm pateikė žodinį 1 pakeitimo pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


12.2. Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Pranešėjas: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0451)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0451)


12.3. Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Pranešėjas: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0452)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0452)


12.4. Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. [2013/2081(INI)] Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0453)

Kalbėjo:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pateikė žodinį 12 dalies pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


12.5. Elektroniniai ryšiai (balsavimas)

Pranešimas dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl elektroninių ryšių reguliavimo sistemos [2013/2080(INI)] Pranešėja: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0454).


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(trečiadienis 2013 m. spalio 23 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Monika Hohlmeier ir Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Pranešimas: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Pranešimas: Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly ir Mitro Repo

Klimato kaitos konferencija - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan ir Paul Murphy

Pranešimas: Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo ir Seán Kelly

Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo ir Bernd Posselt

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić ir Andrej Plenković

dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt ir Charles Tannock

SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo ir Charles Tannock

(ketvirtadienis 2013 m. spalio 24 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb ir Seán Kelly

Pranešimas: Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut ir Seán Kelly

Pranešimas: Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Pranešimas: Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson ir Bernd Posselt

Pranešimas: Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo ir Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Kalbėjo Paul Rübig.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2013 m. lapkričio18–21 d.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 13.20 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika