Indekss 
Protokols
PDF 206kWORD 136k
Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Elektroniskās komunikācijas – Jaunākie priekšlikumi par digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanu (debates)
 7.ES vīna nozares nākotne (debates)
 8.Stratēģija attiecībā uz Karpatu reģionu (debates)
 9.Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (debates)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (balsošana)
  12.2.Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam ***I (balsošana)
  12.3.Jonizējošā starojuma radītie draudi * (balsošana)
  12.4.Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 2012. gadā (balsošana)
  12.5.Elektroniskās komunikācijas (balsošana)
 13.Balsojuma skaidrojumi
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

LIBE
- Vardarbības pret sievietēm apkarošana (2013/2004(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM
atzinums: LIBE

AFET
- Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, AGRI

ITRE
- Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA
- Invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilakse un pārvaldība (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (Reglamenta 37. pants)
- Grozījumu izdarīšana atsevišķās regulās zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: PECH
atzinums: ENVI, REGI, JURI (Reglamenta 37. pants)


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja bija nolēmusi neizteikt iebildumus attiecībā uz Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem INF 1/2013, INF 2/2013 un INF 3/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja bija nolēmusi neizteikt iebildumus attiecībā uz Tiesas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem Nr. 5/2013 un 6/2013.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais īstenošanas pasākumu projekts, uz kuru attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamajiem aminopiralīda, hlorantraniliprola, ciflufenamīda, mepikvata, metalaksila-M, propamokarba, piriofenona un hinoksifēna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - termiņš: 24/12/2013)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā (13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 28/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0086/2013 – C7-0371/2013 – 2013/2265(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 31/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0087/2013 – C7-0372/2013 – 2013/2266(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 32/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0088/2013 – C7-0373/2013 – 2013/2267(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020.gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienotu un globālu tirgus pasākumu, ko piemēro starptautiskās aviācijas emisijām (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pārskatīto Saprašanās memorandu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- 2013. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts: Padomes 2013. gada 21. oktobra nostāja (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 35/2013 - III iedaļa - Komisija (N7-0093/2013 – C7-0380/2013 – 2013/2268(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par urbumiem Jonijas jūrā (B7-0463/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem cīņas ar viltojumiem instrumentiem (B7-0485/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par nabadzības izskaušanu (B7-0486/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr un Laurence J.A.J. Stassen. Rezolūcijas priekšlikums par priekšlikumiem daļēji konfiscēt krājnoguldījumus eurozonā (B7-0487/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Hans-Peter Martin. Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas ieguldītāju iesaistīšanos kodolenerģijas nozarē Eiropas Savienībā (B7-0488/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

2.2. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 121. pants)

- Kristiina Ojuland un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā. Priekšlikums ieteikumam Padomei par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā (B7-0473/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET


6. Elektroniskās komunikācijas – Jaunākie priekšlikumi par digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanu (debates)

Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām [2013/2080(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Catherine Trautmann (A7-0313/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000109/2013) un kuru uzdeva Giles Chichester ECR grupas vārdā Komisijai: Jaunākie priekšlikumi par digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanu (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Catherine Trautmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Giles Chichester izvērsa jautājumu.

Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Malcolm Harbour (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis un Giles Chichester.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Angelika Niebler un Andreas Mölzer.

Uzstājās Neelie Kroes, Catherine Trautmann un Neelie Kroes, lai izdarītu precizējumu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2013. protokola 12.5. punkts.


7. ES vīna nozares nākotne (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000097/2013) un kuru uzdeva Astrid Lulling un Paolo De Castro AGRI komitejas vārdā Komisijai: ES vīna nozares nākotne pēc 2008. gadā veiktās vīna KTO reformas un nesenās KLP reformas (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013).

Astrid Lulling izvērsa jautājumu.

Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michel Dantin PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu un María Auxiliadora Correa Zamora.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba un Sophie Auconie.

Uzstājās Dacian Cioloş.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece


8. Stratēģija attiecībā uz Karpatu reģionu (debates)

Komisijas paziņojums: Stratēģija attiecībā uz Karpatu reģionu (2013/2896(RSP)).

Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā, Monika Smolková S&D grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Jan Březina, Miroslav Mikolášik un Zbigniew Ziobro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă un Oldřich Vlasák.

Uzstājās Dacian Cioloş.

Debates tika slēgtas.


9. Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, III iedaļa – Komisija [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Giovanni La Via iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algimantas Rimkūnas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sidonia Elżbieta Jędrzejewska PPE grupas vārdā, Göran Färm S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā un Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2013. protokola 12.1. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Sonia Alfano, norādot, ka tās dienas rītā automašīnai, kurā viņa brauca, uzbruka demonstranti, un pauda neapmierinātību ar notikuma vietā klātesošo policistu pasivitāti.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu (EK) Nr. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2013. gada 25. oktobrī.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Albert Deß, Michael Cashman un William (The Earl of) Dartmouth par iepriekšējās dienas balsošanas laika ilgumu (sēdes vadītājs norādīja, ka kompetentās instances tiks informētas par šo jautājumu).


12.1. Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu — tradicionālo pašu resursu, PVN un NKI bāzu prognožu pārskatīšana, Apvienotās Karalistes korekciju iekļaušana budžetā un ar NKI saistīto samazinājumu pārskatīšana attiecībā uz Nīderlandi un Zviedriju — citi ieņēmumi no uzņēmumam Microsoft piemērotā naudas soda — Savienības ieguldījumu fondu izveide [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Referents: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0450).

Uzstāšanās

Göran Färm, lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījumam Nr.1, un to pieņēma.


12.2. Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Referents: Gaston Franco (A7-0166/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0451).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0451).


12.3. Jonizējošā starojuma radītie draudi * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Referents: Thomas Ulmer (A7-0303/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0452).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0452).


12.4. Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 2012. gadā (balsošana)

Ziņojums par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku [2013/2081(INI)] Referents: Elmar Brok (A7-0330/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0453).

Uzstāšanās

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, lai ierosinātu mutisku grozījumu 12.punktam, un to pieņēma.


12.5. Elektroniskās komunikācijas (balsošana)

Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām [2013/2080(INI)] Referente: Catherine Trautmann (A7-0313/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0454).


13. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks trešdien, 2013. gada 23. oktobrī)

Monika Hohlmeier un Anne E. Jensen ziņojums - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt un Dubravka Šuica

Maria do Céu Patrão Neves ziņojums - A7-0295/2013
Seán Kelly

Niccolò Rinaldi ziņojums - A7-0308/2013
Adam Bielan

Alain Cadec ziņojums - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly un Mitro Repo

Klimata pārmaiņu konference - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan un Paul Murphy

Salvatore Iacolino ziņojums - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo un Seán Kelly

Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo un Bernd Posselt

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0322/2013
Ivana Maletić un Andrej Plenković

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt un Charles Tannock

SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo un Charles Tannock

(Balsošanas laiks ceturtdien, 2013. gada 24. oktobrī)

Giovanni La Via ziņojums - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb un Seán Kelly

Gaston Franco ziņojums - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut un Seán Kelly

Thomas Ulmer ziņojums - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Elmar Brok ziņojums - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson un Bernd Posselt

Catherine Trautmann ziņojums - A7-0313/2013
Mitro Repo un Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Uzstājās Paul Rübig.


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 18.11.2013. līdz 21.11.2013.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika