Index 
Proces-verbal
PDF 227kWORD 141k
Joi, 24 octombrie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente
 3.Transferuri de credite
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Depunere de documente
 6.Comunicaţiile electronice - Propunerile recente referitoare la finalizarea pieței digitale unice (dezbatere)
 7.Viitorul sectorului vitivinicol din UE (dezbatere)
 8.Strategia pentru regiunea carpatică (dezbatere)
 9.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (dezbatere)
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 12.Votare
  12.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (vot)
  12.2.Programul general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 ***I (vot)
  12.3.Pericolele prezentate de expunerea la radiațiile ionizante * (vot)
  12.4.Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună în 2012 (vot)
  12.5.Comunicaţiile electronice (vot)
 13.Explicaţii privind votul
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 16.Calendarul următoarelor şedinţe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

LIBE

- Combaterea violenţei împotriva femeilor (2013/2004(INI))
retrimis fond: FEMM
aviz: LIBE

AFET

 • Preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
  retrimis fond: INTA
  aviz: AFET, AGRI
  ITRE- Indici de referinţă în cadrul instrumentelor şi contractelor financiare (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
  retrimis fond: ECON
  aviz: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Modificarea anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
retrimis fond: PECH
aviz: ENVI, REGI, JURI (articolul 7 din Regulamentul de procedură).


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții la planul prezentat de Comitetul Regiunilor în privința transferurilor de credite INF 1/2013, INF 2/2013 și INF 3/2013.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții la planul prezentat de Curtea de Justiţie în privința transferurilor de credite 5/2013 și 6/2013.


4. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aminopiralid, clorantraniliprol, ciflufenamid, mepiquat, metalaxil-M, propamocarb, piriofenonă și quinoxifen din sau de pe anumite produse (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - termen: 24/12/2013)
retrimis fond: ENVI


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, referitor la chestiuni legate de readmisie (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, referitor la chestiuni legate de readmisie (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (13152/2013 - C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 28/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

retrimis

fond :

aviz:

BUDG

AFET

- Propunere de virament de credite DEC 31/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

retrimis

fond :

aviz:

BUDG

AFET, BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 32/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui memorandum de înțelegere revizuit cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pentru exercițiul 2013: Poziția Consiliului din 21 octombrie 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de virament de credite DEC 35/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputaţi:

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la forajele din Marea Ionică (B7-0463/2013)

retrimis

fond :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la noile instrumente pentru combaterea contrafacerii (B7-0485/2013)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Propunere de rezoluție referitoare la eradicarea sărăciei (B7-0486/2013)

retrimis

fond :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr Laurence J.A.J. Stassen. Propunere de rezoluţie referitoare la propunerile de confiscare parțială a depozitelor de economii în zona euro (B7-0487/2013)

retrimis

fond :

ECON

- Hans-Peter Martin. Propunere de rezoluţie referitoare la implicarea investitorilor chinezi în Uniunea Europeană în domeniul energiei nucleare (B7-0488/2013)

retrimis

fond :

ITRE

2.2) propuneri de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Kristiina Ojuland și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky (B7-0473/2013)

retrimis

fond :

LIBE

retrimis

fond :

AFET


6. Comunicaţiile electronice - Propunerile recente referitoare la finalizarea pieței digitale unice (dezbatere)

Raport referitor la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicaţiile electronice [2013/2080(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000109/2013) adresată de Giles Chichester, în numele Grupului ECR, adresată Comisiei: Propunerile recente referitoare la finalizarea pieței digitale unice (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann a prezentat raportul.

Giles Chichester a dezvoltat întrebarea.

Neelie Kroes (Vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Malcolm Harbour (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Andreas Schwab, Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis şi Giles Chichester.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Angelika Niebler şi Andreas Mölzer.

Au intervenit: Neelie Kroes, Catherine Trautmann şi Neelie Kroes, pentru a face o precizare.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.5 al PV din 24.10.2013.


7. Viitorul sectorului vitivinicol din UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000097/2013) adresată de Astrid Lulling şi Paolo De Castro, în numele Comisiei AGRI, adresată Comisiei: Viitorul sectorului vitivinicol din UE după reforma din 2008 a organizării comune a pieței în sectorul vitivinicol și după recenta reformă a PAC (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling a dezvoltat întrebarea.

Dacian Cioloş (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Michel Dantin, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu şi María Auxiliadora Correa Zamora.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba şi Sophie Auconie.

A intervenit Dacian Cioloş.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă


8. Strategia pentru regiunea carpatică (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Strategia pentru regiunea carpatică (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, Monika Smolková, în numele Grupului S&D, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Jan Březina, Miroslav Mikolášik şi Zbigniew Ziobro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă şi Oldřich Vlasák.

A intervenit Dacian Cioloş.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul 2013, secțiunea III – Comisia [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Algimantas Rimkūnas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, în numele Grupului PPE, Göran Färm, în numele Grupului S&D, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, şi Lucas Hartong, neafiliat.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas şi Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 24.10.2013.

°
° ° °

A intervenit Sonia Alfano, care a anunțat că autoturismul în care se afla a fost în cursul dimineții ținta unui atac din partea manifestanților și criticat inactivitatea poliției prezente la locul evenimentelor.

(Şedinţa, suspendată la 11.45 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte


10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Poziţiile Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei (CE) nr. 2004/585 a Consiliului (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
retrimis fond: PECH

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr 1184/2006 şi (CE) nr 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
retrimis fond: PECH.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 25 octobre 2013.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Albert Deß, Michael Cashman și William (The Earl of) Dartmouth, referitor la durata votării din ziua precedentă (Preşedintele a comunicat că instanțele competente vor fi sesizate cu privire la această chestiune).


12.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 : revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiţionale (RPT), a bazelor de TVA și VNB și includerea în buget a corecțiilor Regatului Unit şi revizuirea reducerilor VNB ale Ţărilor de Jos şi Suediei - alte venituri provenite din amenda impusă Microsoft - crearea de fonduri fiduciare ale Uniun [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Raportor: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0450)

Intervenţie

Göran Färm, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reținut.


12.2. Programul general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020: „O viață bună, în limitele planetei noastre” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Raportor: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0451)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ ȘI AMENDAMENTE

Adoptat (P7_TA(2013)0451)


12.3. Pericolele prezentate de expunerea la radiațiile ionizante * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Raportor: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0452)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0452)


12.4. Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună în 2012 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună [2013/2081(INI)] Raportor: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0453)

Intervenție

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, pentru a prezenta un amendament oral la punctul 12, care a fost reținut.


12.5. Comunicaţiile electronice (vot)

Raport referitor la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicaţiile electronice [2013/2080(INI)] Raportoare: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0454)


13. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(Vot miercuri 23 octombrie 2013.)

Raport Monika Hohlmeier şi Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt şi Dubravka Šuica

Raport Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Raport Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Raport Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly şi Mitro Repo

Conferința privind schimbările climatice - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan şi Paul Murphy

Raport Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo şi Seán Kelly

Politica europeană de vecinătate, spre o consolidare a parteneriatului: poziţia PE referitoare la rapoartele intermediare de activitate pentru 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo şi Bernd Posselt

Raport Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić şi Andrej Plenković

Fluxurile migratorii din Mediterană, cu o atenţie specială acordată evenimentelor tragice petrecute în apropiere de Lampedusa - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt şi Charles Tannock

Suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii efectuate de NSA - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo şi Charles Tannock

(Vot joi 24 octombrie 2013.)

Raport Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb şi Seán Kelly

Raport Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut şi Seán Kelly

Raport Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Raport Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson şi Bernd Posselt

Raport Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo şi Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

A intervenit Paul Rübig, privind caledarul pe 2014.


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 18 şi 21 noiembrie 2013.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate