Zoznam 
Zápisnica
PDF 222kWORD 135k
Štvrtok, 24. októbra 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Elektronické komunikácie - Nedávne návrhy na dobudovanie jednotného digitálneho trhu (rozprava)
 7.Budúcnosť vinárskeho odvetvia EÚ (rozprava)
 8.Stratégia pre Karpatský región (rozprava)
 9.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (rozprava)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Pozície Rady v prvom čítaní
 12.Hlasovanie
  
12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (hlasovanie)
  
12.2.Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I (hlasovanie)
  
12.3.Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku ionizujúceho žiarenia * (hlasovanie)
  
12.4.Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike v roku 2012 (hlasovanie)
  
12.5.Elektronické komunikácie (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

LIBE

- Boj proti násiliu páchanému na ženách (2013/2004(INI))
pridelené gestorský výbor: FEMM
stanovisko: LIBE

AFET

- Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
pridelené gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, AGRI

ITRE

- Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Prevencia a riadenie introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
pridelené gestorský výbor: PECH
stanovisko: ENVI, REGI, JURI ()

JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Zmena určitých nariadení v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

pridelené gestorský výbor: PECH

stanovisko: ENVI, REGI, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)


3. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietku proti návrhu Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2013, INF 2/2013 a INF 3/2013.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietku proti návrhu Súdneho dvora na presun rozpočtových prostriedkov 5/2013 a 6/2013.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacieho opatrenia patriaceho do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, mepikvátu, metalaxylu-M, propamokarbu, pyriofenónu a chinoxyfénu v alebo na určitých produktoch (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) – lehota: 24/12/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI.


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 28/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 31/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 32/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí revidovaného Memoranda o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2013: pozícia Rady z 21. októbra 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskej únie (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, INTA, IMCO

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 35/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vrtoch v Iónskom mori (B7-0463/2013)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o nových nástrojoch boja proti falšovaniu (B7-0485/2013)

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Návrh uznesenia o odstránení chudoby (B7-0486/2013)

pridelené

gestorský výbor :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr a Laurence J.A.J. Stassen. Návrh uznesenia o návrhoch na čiastočnú konfiškáciu finančných úspor v eurozóne (B7-0487/2013)

pridelené

gestorský výbor :

ECON

- Hans-Peter Martin. Návrh uznesenia o angažovanosti čínskych investorov v oblasti výroby jadrovej energie v Európskej únii (B7-0488/2013)

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

2.2) návrhy odporúčaní (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Kristiina Ojuland a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE. Návrh odporúčania pre Radu o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského (B7-0473/2013)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE


6. Elektronické komunikácie - Nedávne návrhy na dobudovanie jednotného digitálneho trhu (rozprava)

Správa o správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie [2013/2080(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000109/2013), ktorú položil Giles Chichester, v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Nedávne návrhy na dobudovanie jednotného digitálneho trhu (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann uviedla správu.

Giles Chichester rozvinul otázku.

Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Malcolm Harbour (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis a Giles Chichester.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Angelika Niebler a Andreas Mölzer.

Vystúpili: Neelie Kroes, Catherine Trautmann a Neelie Kroes, aby poskytla upresnenie.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 24.10.2013.


7. Budúcnosť vinárskeho odvetvia EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000097/2013), ktorú položili Astrid Lulling a Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Budúcnosť vinárskeho odvetvia EÚ po reforme spoločnej organizácie trhu s vínom z roku 2008 a nedávnej reformy SPP (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling rozvinula otázku.

Dacian Cioloş (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michel Dantin v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu a María Auxiliadora Correa Zamora.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba a Sophie Auconie.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka


8. Stratégia pre Karpatský región (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stratégia pre Karpatský región (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, Monika Smolková v mene skupiny S&D, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Jan Březina, Miroslav Mikolášik a Zbigniew Ziobro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă a Oldřich Vlasák.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

Rozprava sa skončila.


9. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013: revízia odhadov TVZ a základov DPH a HND, zahrnutie korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a revízia zníženia príspevkov Holandska a Švédska založených na HND – iné príjmy z pokuty Microsoftu – vytváranie trustových fondov Únie [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via uviedol správu.

Vystúpili: Algimantas Rimkūnas (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska v mene skupiny PPE, Göran Färm v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD a Lucas Hartong – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 24.10.2013.

V rozprave vystúpila Sonia Alfano, aby oznámila, že auto, v ktorom sa viezla, sa dnes ráno stalo terčom útoku demonštrantov, a skritizovala nečinnosť polície prítomnej na mieste udalosti.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady (ES) č. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
pridelené gestorský výbor: PECH

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
pridelené gestorský výbor: PECH.

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 25. októbra 2013.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß, Michael Cashman a William (The Earl of) Dartmouth k trvaniu včerajšieho hlasovania (predsedajúci uviedol, že táto otázka sa postúpi príslušným orgánom).


12.1. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0450)

Vystúpenie

Göran Färm, aby predložil ústny PN k PN 1, ktorý bol schválený.


12.2. Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Spravodajca: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2013)0451)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0451)


12.3. Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku ionizujúceho žiarenia * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Spravodajca: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2013)0452)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0452)


12.4. Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike v roku 2012 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike [2013/2081(INI)] Spravodajca: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0453)

Vystúpenie

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aby predložil ústny PN k odseku 12, ktorý bol schválený.


12.5. Elektronické komunikácie (hlasovanie)

Správa o správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie [2013/2080(INI)] Spravodajkyňa: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0454)


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 23. októbra 2013)

Správa: Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt a Dubravka Šuica

Správa: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Správa: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Správa: Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly a Mitro Repo

Konferencia o zmene klímy - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan a Paul Murphy

Správa: Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo a Seán Kelly

Európska susedská politika, snaha o posilnené partnerstvo: pozícia EP k správam o pokroku za rok 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo a Bernd Posselt

Správa: Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić a Andrej Plenković

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt a Charles Tannock

Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo a Charles Tannock

(Hlasovanie: štvrtok 24. októbra 2013)

Správa: Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb a Seán Kelly

Správa: Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut a Seán Kelly

Správa: Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Správa: Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson a Bernd Posselt

Správa: Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo a Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 18. do 21. novembra 2013.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia