Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 118k
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Elektronisk kommunikation - Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (debatt)
 7.Framtiden för EU:s vinsektor (debatt)
 8.Strategi för Karpatregionen (debatt)
 9.Ändringsbudget nr 6/2013 (debatt)
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 12.Omröstning
  12.1.Ändringsbudget nr 6/2013 (omröstning)
  12.2.Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I (omröstning)
  12.3.Faror som uppstår till följd av joniserande strålning * (omröstning)
  12.4.Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  12.5.Elektronisk kommunikation (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

LIBE
- Bekämpning av våld mot kvinnor (2013/2004(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: LIBE

AFET
Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, AGRI

ITRE
- Indextal för instrument och finansiella kontrakt (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA
- Förebyggande och hantering av införandet och spridningen av invasiva främmande arter (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (artikel 37 i arbetsordningen)
- Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH
rådgivande utskott: ENVI, REGI, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)


3. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Regionkommitténs förslag till anslagsöverföring INF 1/2013, INF 2/2013 och INF 3/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot domstolens förslag till anslagsöverföring 5/2013 och 6/2013.


4. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon och quinoxyfen i eller på vissa produkter (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - tidsfrist: 24/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, med undantag för ärenden som rör återtagande (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, vad gäller ärenden som rör återtagande (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2013 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2013 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av det ändrade samförståndsavtalet med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2013 års allmänna budget : Rådets ståndpunkt av den 21 oktober 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE, INTA, IMCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC 35/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om borrningar i Joniska havet (B7-0463/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om nya instrument för bekämpning av varumärkesförfalskning (B7-0485/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Förslag till resolution om fattigdomsutrotning (B7-0486/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr och Laurence J.A.J. Stassen. Förslag till resolution om förslagen om partiell konfiskering av sparmedel i euroområdet (B7-0487/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Hans-Peter Martin. Förslag till resolution om kinesiska investerares deltagande på kärnkraftsområdet i EU (B7-0488/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

2.2) förslag till rekommendation (artikel 121 i arbetsordningen)

- Kristiina Ojuland och Guy Verhofstadt, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (B7-0473/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


6. Elektronisk kommunikation - Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (debatt)

Betänkande om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation [2013/2080(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000109/2013) från Giles Chichester, för ECR, till kommissionen: Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann redogjorde för betänkandet..

Giles Chichester utvecklade frågan.

Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Malcolm Harbour (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis och Giles Chichester.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angelika Niebler och Andreas Mölzer.

Talare: Neelie Kroes, Catherine Trautmann och Neelie Kroes, som gjorde ett förtydligande.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 24.10.2013


7. Framtiden för EU:s vinsektor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000097/2013) från Astrid Lulling och Paolo De Castro, för utskottet AGRI, till kommissionen: Framtiden för EU:s vinsektor efter 2008 års reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin och den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling utvecklade frågan.

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michel Dantin för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu och María Auxiliadora Correa Zamora.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba och Sophie Auconie.

Talare: Dacian Cioloş.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman


8. Strategi för Karpatregionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Strategi för Karpatregionen (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, Monika Smolková för S&D-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Jan Březina, Miroslav Mikolášik och Zbigniew Ziobro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă och Oldřich Vlasák.

Talare: Dacian Cioloş.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Ändringsbudget nr 6/2013 (debatt)

Ändringsbudget nr 6/2013: revideringen av prognoserna för TEM-, moms- och BNI-baserna, budgeteringen av Förenade kungarikets korrigeringar och revideringen av BNI-minskningar till förmån för Nederländerna och Sverige – andra inkomster från böter till Microsoft – inrättandet av unionsförvaltningsfonderna [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algimantas Rimkūnas (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, och Lucas Hartong, grupplös.

Talare: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 24.10.2013

°
° ° °

Talare: Sonia Alfano, som berättade att den bil som hon hade åkt med samma morgon hade blivit angripen av demonstranter, och att de poliser som varit på platsen inte hade ingripit.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.45, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut (EG) nr 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH.

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 25 oktober 2013.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Albert Deß, Michael Cashman och William (The Earl of) Dartmouth kommenterade föregående dags utdragna omröstning (talmannen meddelade att frågan skulle hänvisas till de behöriga organen).


12.1. Ändringsbudget nr 6/2013 (omröstning)

Ändringsbudget nr 6/2013: revideringen av prognoserna för TEM-, moms- och BNI-baserna, budgeteringen av Förenade kungarikets korrigeringar och revideringen av BNI-minskningar till förmån för Nederländerna och Sverige – andra inkomster från böter till Microsoft – inrättandet av unionsförvaltningsfonderna [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Föredragande: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0450)

Inlägg

Göran Färm, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilket beaktades.


12.2. Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom planetens gränser [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Föredragande: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0451)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0451)


12.3. Faror som uppstår till följd av joniserande strålning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Föredragande: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0452)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0452)


12.4. Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2013/2081(INI)] Föredragande: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0453)

Intervention

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 12, vilket beaktades.


12.5. Elektronisk kommunikation (omröstning)

Betänkande om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation [2013/2080(INI)] Föredragande: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0454)


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdag 23 oktober 2013)

Betänkande Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt och Dubravka Šuica

Betänkande Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Betänkande Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Betänkande Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly och Mitro Repo

Klimatförändringskonferensen - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan och Paul Murphy

Betänkande Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo och Seán Kelly

Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo och Bernd Posselt

Betänkande Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić och Andrej Plenković

Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt och Charles Tannock

Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo och Charles Tannock

(Omröstning: torsdag 24 oktober 2013)

Betänkande Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb och Seán Kelly

Betänkande Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut och Seán Kelly

Betänkande Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Betänkande Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson och Bernd Posselt

Betänkande Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo och Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig.


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 18–21 november 2013.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy