Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή της Gabriele Stauner σε αντικατάσταση της Anja Weisgerber, με ισχύ από 30ής Οκτωβρίου 2013, και την εκλογή της Hiltrud Breyer σε αντικατάσταση της Franziska Katharina Brantner, με ισχύ από 31ης Οκτωβρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της από 20ής Σεπτεμβρίου 1976 πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής των Gabriele Stauner και Hiltrud Breyer με ισχύ από 30ής και 31ης Οκτωβρίου 2013 αντιστοίχως.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Gabriele Stauner και Hiltrud Breyer καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου