Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. november 2013 - Strasbourg

9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et ta kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude ning madala elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmisega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/603/EÜ (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006. aasta meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 seoses veini tariifikvootidega (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika