Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras

9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos demografinės statistikos (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti bevieliuose elektriniuose įrankiuose, ir sagos formos elementų, kuriuose yra nedidelis kiekis gyvsidabrio, pateikimo rinkai ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/603/EB (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir kad ji būtų vykdoma (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama direktyva 94/25/EB (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1215/2009 nuostatos, susijusios su tarifinėmis vyno kvotomis (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika