Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - Strasbūra

9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas demogrāfijas statistiku (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī attiecībā uz podziņelementu ar nelielu dzīvsudraba saturu laišanu tirgū un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2009/603/EK (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dažiem karoga valsts atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā un tās izpildi (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru attiecībā uz tarifu kvotām vīnam groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009 (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika