Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en van de Raad inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft, en houdende intrekking van Besluit 2009/603/EG van de Commissie (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006 (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad inzake tariefcontingenten voor wijn (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Besluit van het Europees parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 "Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet" (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid