Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. novembra 2013 - Štrasburg

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej demografickej štatistike (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch, a gombíkových článkov s nízkym obsahom ortuti, a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/603/ES (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o colné kvóty na víno (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia