Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 ноември 2013 г. - Страсбург

10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000110/2013) зададен от Paul Rübig, от името на комисията ITRE, към Комисията: План за действие "Предприемачество 2020 г." - Възраждане на предприемаческия дух в Европа (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Съобщение на Комисията относно "Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Правна информация - Политика за поверителност