Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000110/2013) που κατέθεσε ο Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 - Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου