Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 18. marraskuuta 2013 - Strasbourg

13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, JURI (työjärjestyksen 37 artikla)

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

AFET, INTA

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 34/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/EURATOM muuttamisesta (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2013 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 30. lokakuuta 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 9 vuoden 2013 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 30. lokakuuta 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 36/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen luomisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten sekä maksusitoumusten vapauttamissääntöjen osalta tietyissä jäsenvaltioissa (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Mietintö vammaisista naisista (2013/2065(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- *Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Mietintö ekoinnovoinnista – työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla (2012/2294(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Mietintö Euroopan parlamentin suhteista kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin (2012/2034(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Mietintö talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Mietintö EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla (2013/2092(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - JURI -valiokunta - FEMM -valiokunta - Esittelijät: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Espanja) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi huumausaineiden lähtöaineita koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Mietintö vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta Euroopassa (2013/2064(INI)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Mietintö Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista (2012/2308(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2013/2075(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Mietintö Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta (2013/2125(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen pohjalta) (2013/2105(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 koskevasta yhteisestä tekstistä (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDE -valiokunta - Esittelijät: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö