Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras

13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1990m. liepos23d. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

AFET, INTA

- Pasiūlymas perkelti DEC 33/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 34/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- 2013 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. 2013 m. spalio 30 d. Tarybos pozicija (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- 2013 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 9 projektas. 2013 m. spalio 30 d. Tarybos pozicija (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pasirašyti ir ratifikuoti 2012 m. Keiptauno susitarimą dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo arba prie šio Susitarimo prisijungti (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2014–2018m. finansinės programos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 36/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.525/2013 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl standartinės PVM deklaracijos iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento „Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo sukūrimas siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose“ (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir dėl įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam tikroms valstybėms narėms iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje ir kuriuo pakeičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. [...] [KP] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 ir reglamentai (ES) Nr. [...] [TI], (ES) Nr. [...] [HZ] ir (ES) Nr. [vienas BRO] dėl jų taikymo 2014 m. (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Pranešimas dėl neįgalių moterų (2013/2065(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Pranešimas Ekologinės inovacijos: darbo vietų kūrimas ir augimas įgyvendinant aplinkos politiką (2012/2294(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti makrofinansinę paramą Jordanijos Hašimitų Karalystei (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento santykių su nacionalinėms vyriausybėms atstovaujančiomis institucijomis (2012/2034(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Pranešimas dėl Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo sudarymo (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Pranešimas „ES kosmoso pramonės politika. Ekonomikos augimo potencialo kosmoso sektoriuje išnaudojimas“ (2013/2092(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo projekto (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - JURI komitetas - FEMM komitetas - Pranešėjos: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, statybinės medžiagos“) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Franck Proust (A7-0342/2013)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Pranešimas dėl savanoriškumo ir savanoriškos veiklos Europoje (2013/2064(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos (2012/2308(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjos: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos 25 ir 26 straipsnių pataisos patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2013/2075(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Pranešimas dėl Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės (2013/2125(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2013/2105(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2013 projekto, III skirsnis – Komisija (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (sausra ir miškų gaisrai Rumunijoje ir potvyniai Vokietijoje, Austrijoje ir Čekijoje) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projekto, III skirsnis – Komisija (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinių asignavimų tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto bendro teksto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDE komitetas - Pranešėjos: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento projekto, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 9/2013 projekto, III skirsnis – Komisija (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

Teisinė informacija - Privatumo politika