Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 noiembrie 2013 - Strasbourg

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a modificării statutului Mayotte (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Recomandare de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croației la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului privind încheierea Acordului euro-mediteraneean în domeniul aviației dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de transfer de credite DEC 33/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 34/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2009/71/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Proiect de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2013: Poziția Consiliului din 30 octombrie 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 9 la bugetul general pe 2013: Poziția Consiliului din 30 octombrie 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre de a semna sau a ratifica Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993, referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit, sau de a adera la acesta (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 privind anchetele referitoare la structura exploatațiilor agricole și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește cadrul financiar pentru perioada 2014-2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 36/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, ECON, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, ITRE

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește o declarație standard privind TVA (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - JURI - Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - ITRE - Raportor: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - IMCO - Raportor: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - JURI - Raportoare: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - REGI - Raportor: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - ITRE - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. […] [DR] în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - AGRI - Raportor: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Raport referitor la femeile cu dizabilități (2013/2065(INI)) - FEMM - Raportoare: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 723/2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - ITRE - Raportoare: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Raport referitor la ecoinovare - locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu (2012/2294(INI)) - ENVI - Raportoare: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Raport referitor la relațiile Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale (2012/2034(INI)) - AFCO - Raportor: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - AFCO - Raportor: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Raport referitor la politica industrială spațială a UE – Valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial (2013/2092(INI)) - ITRE - Raportoare: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizițiile publice (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - JURI - FEMM - Raportoare: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana materiale de construcție introdusă de Spania) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - BUDG - Raportor: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - INTA - Raportor: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Kiribati, pe de altă parte (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - PECH - Raportoare: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Raport referitor la voluntariat și activitățile de voluntariat în Europa (2013/2064(INI)) - CULT - Raportor: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Raport referitor la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene (2012/2308(INI)) - AFCO – Coraportori: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - LIBE - Raportor: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului la articolele 25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Raport referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2013/2075(INI)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Raport referitor la baza industrială și tehnologică de apărare europeană (2013/2125(INI)) - AFET - Raportor: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Raport referitor la implementarea politicii de securitate şi apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă şi de securitate comună) (2013/2105(INI)) - AFET - Raportoare: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - AGRI - Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - AGRI - Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - AGRI - Raportor: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - AGRI - Raportor: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, secțiunea III – Comisia (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - BUDG - Raportor: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (secetă și incendii forestiere în România și inundații în Germania, Austria și Republica Cehă) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - BUDG - Raportor: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, secțiunea III – Comisia (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - BUDG - Raportor: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - REGI - Raportor: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDE - Raportoare: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - BUDG - Raportor: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - BUDG - Raportoare: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, secțiunea III – Comisia (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - BUDG - Raportor: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate